Coalitieprogramma 2014-2018

 

Coalitieprogramma Samen Verder en Ronduit Open voor

(restant) zittingsperiode raad 2016 - 2018

 

 

 

 

Coalitieakkoord Samen Verder en Ronduit Open

'Op vertrouwen een toekomst bouwen'

 

Uitgangspunten

De coalitie wil de kwaliteit van de uitvoering van gemeentelijke taken verbeteren. Dat betekent een

snelle reactie op verzoeken en vragen van burgers en ondernemers en waar mogelijk een besparing op

uitgaven. Dit betekent een terugdringing en versobering van nodeloos ingewikkelde regelgeving. Dat

alles is mogelijk door vanuit het college sterk te sturen op de uitvoering van het werk.

Beide coalitiepartijen onderkennen dat de bestuurlijke en politieke verhoudingen in Leudal beter

moeten en willen daarin investeren. Zij kiezen voor een bestuurscultuur waarin er ruimte is om het

debat in openheid en op inhoudelijk niveau scherp te voeren. Dat betekent ook ruimte voor inbreng

van partijen die niet in het college zijn vertegenwoordigd. Tegelijkertijd nemen beide partijen afstand

van een cultuur waarin inhoudelijke argumenten zodanig worden verwoord dat deze personen en

politieke partijen beschadigen. Een stevige regie, bijvoorbeeld bij raadsvergaderingen, kan daaraan

bijdragen. De wijze waarop dit coalitieprogramma tot stand is gekomen geeft beide partijen het

vertrouwen dat een betere cultuur ook werkelijkheid kan worden.

 

Sociaal

 

Accommodatiebeleid

 

- Grote projecten worden gesteund wanneer er wordt voldaan aan een nog op te stellen

beoordelingskader wat onderdeel uitmaakt van het accommodatiebeleid. Deze projecten dienen

een kernoverstijgende of regionale functie te vervullen waarbij rekening wordt gehouden met

mogelijke negatieve gevolgen voor reeds in de kern aanwezige accommodaties en

gemeenschapshuizen. Ook is een sluitende exploitatie vereist en zal er aanspraak gemaakt

kunnen worden op een relatieve financiële bijdrage van de gemeente. Hiervoor kunnen

vrijkomende beleggingsgelden worden ingezet. In de kadernota komt het college met een

uitwerking van het kader waarin maatwerk het uitgangspunt zal zijn. Gebruikers van

gemeentelijke accommodaties worden gestimuleerd om zelf de accommodaties te beheren of

helemaal over te nemen, zodra ze aan de maat zijn gebracht.

 

Subsidiebeleid

 

- Er wordt niet bezuinigd op subsidies totdat er in 2016 een nieuw subsidiebeleid is vastgesteld.

De bedragen die voor de stichtingen en verenigingen beschikbaar zullen zijn, zijn gebaseerd op

het nieuwe beleid. Hierin zal de nadruk meer liggen op de bijdrage aan de maatschappelijke

functie die de stichting of vereniging heeft. Voor de subsidiebijdrage van de gemeente gaan de

volgende punten onderdeel van de afweging maken:

o Gelijkheid waar mogelijk, maar niet alle verenigingen zijn gelijk. Eenheid door

verscheidenheid.

o Stichtingen en verenigingen die een belangrijke maatschappelijke functie vervullen

worden meer ondersteund dan stichtingen en verenigingen die dat niet doen. Hier

zullen kwaliteitscriteria voor worden opgesteld.

o De exploitatie en balans van de stichtingen en verenigingen worden hierbij in

samenhang bekeken.

Belangrijk blijft de toegankelijkheid, iedereen moet lid kunnen worden en blijven van een

stichting of vereniging. Men zal tevens aanspraak kunnen blijven maken op een financiële

bijdrage voor de organisatie van activiteiten met een duidelijke maatschappelijke functie. Het

muziekonderwijs gaat onderdeel uitmaken van het nieuwe subsidiebeleid. In de kadernota komt

het college met een uitwerking van het kader.

- Met betrekking tot de drie decentralisaties zullen de uitkomsten van het jaar 2015 worden

afgewacht. Het college zal extra aandacht hebben voor de consequenties ervan in de praktijk,

voornamelijk voor de mensen in een kwetsbare positie. Strategische partners worden hierbij

betrokken. We blijven opkomen voor de burgers in Leudal die onze hulp nodig hebben.

- Bij de kadernota komt het college met de kaders waarbinnen het nieuwe bibliotheekbeleid

wordt vorm gegeven binnen de vastgestelde begroting, met aandacht voor laaggeletterdheid. De

samenwerking met de scholen loopt prima. De uitdaging wordt gezocht in het combineren van

doelstellingen. Vaak zijn meerdere beleidsterreinen (o.a. binnen de 3 decentralisaties) met

hetzelfde bezig. Dubbeling dient te worden voorkomen. We gaan het beleid vormgeven samen

met onze strategische partners. Ook gaan we aanspraak maken op gelden die beschikbaar zijn

bij het rijk en provincie.

- Met Synthese worden nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot de invulling van het

jongerenwerk. Er is besloten het jongerenwerk onder te brengen bij Synthese.

- De scholenfusie van Ittervoort, Neeritter, Hunsel en Haler zal van onderop worden

gefaciliteerd, waarbij benadrukt wordt dat er niet per sé een nieuw gebouw gerealiseerd wordt.

Vooraf dient een studie gedaan te worden naar de staat van de huidige gebouwen en de

locatiekeuze.

- Op dit moment krijgen burgers die een leenbijstand aanvragen voor inrichtingskosten een

bedrag geschonken waar dat in het verleden een lening was. Bij de begroting komt er een

voorstel om deze schenking om te zetten in een lening.

 

Fysiek

 

- De uitspraak van de Raad van State met betrekking tot onder andere Landgoed Leudal zal

worden meegenomen in het reparatie- en veegplan buitengebied. De motivering van het plan

moet aansluiten bij het debat dat hierover heeft plaatsgevonden in de gemeenteraad.

- Een nieuw handhavingsbeleid moet transparantie en helderheid bieden. Er dienen zowel

aangekondigde als onaangekondigde controles plaats te vinden. Tevens wordt er een duidelijke

splitsing gemaakt tussen de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving hierop.

- Het bestaande plan van aanpak met betrekking tot de woningbouw wordt consequent

uitgevoerd. Om hiervoor ruimte te creëren worden bij voorkeur binnen grote projecten

woningbouwplannen geschrapt. De woningbouw in kleine kernen wordt vraaggericht

gestimuleerd, waarbij inbreiding voor uitbreiding gaat.

- Gelet op de in het verleden ingenomen standpunten blijft de N280 een open politiek punt,

waarbij beide partijen respect hebben voor elkaars mening. De meerderheid van de

gemeenteraad zal de doorslag geven bij te nemen besluiten.

- Het afwegingskader waarover de gemeenteraad beslist met betrekking tot ontgrindingen is

afhankelijk van de MER-uitkomsten over de grootschalige ontgrindingen in het

Buggenummerveld. Hoogwaterbescherming in Limburg is het belangrijkste uitgangspunt. Pas

als dat is aangetoond wordt er op basis van de MER gekeken wat de overige mogelijke

negatieve consequenties zijn. Aan de hand daarvan wordt de afweging gemaakt of meervoudige

doelstellingen worden gerealiseerd. Hoogwaterbescherming blijft uitgangspunt.

- Op korte termijn wordt er nieuw mestbeleid vastgesteld. Tevens zal het bestemmingsplan

Zevenellen worden herbezien, waarbij duurzaamheidsaspecten alsmede een BioBased industrie

prioriteit heeft. Er zal worden bekeken of het mogelijk is om de plekken waar nu

milieucategorie 4 en 5 wordt toegestaan zover mogelijk van de omliggende kernen te

verplaatsen, dit om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast zal de geurkwaliteit in

het buitengebied worden verbeterd, nadat de huidige situatie in al zijn facetten in beeld is

gebracht. Aan de hand hiervan worden onder andere de toegestane odeurnormen bezien en

eventueel herzien. Ook worden bij de aanvraag van nieuwe milieuvergunningen voor

varkensbedrijven luchtwassers verplicht. Bestaande rechten worden uiteraard gerespecteerd.

- De eventuele realisatie van de treinstations in Baexem en Haelen mag niet ten koste gaan van

overige vormen van openbaar vervoer in Leudal. Tevens zal er geen bijdrage zijn in een

eventueel exploitatietekort, maar wel voor de aanleg van de nodige infrastructuur rond de

stations.

- Er wordt bij woningbouwverenigingen aangedrongen om aan de ene kant de verkoop van

sociale (huur)woningen te verminderen of te stoppen en aan de andere kant meer sociale

(huur)woningen te realiseren. Innovatieve ideeën worden gestimuleerd.

- Met betrekking tot de bouw van windmolens in Leudal zullen de duurzaamheidsprincipes

worden ondersteund en zullen te zijner tijd mogelijke locaties worden beoordeeld.

- Het onderhoud van kapitaalgoederen moet als goed rentmeester geschieden om te voorkomen

dat in een later stadium grote investeringen moeten worden gedaan.

- Er zal aandacht zijn voor verbeteringen binnen de openbare ruimte zoals het groenbeheer.

Deze totaalafweging wordt via de kadernota bij de begroting aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Bestuur & Middelen

 

Bestuur

 

- Er komt een praktische werkwijze waarin raadsleden die door burgers worden aangesproken of

vragen hebben deze rechtstreeks kunnen doorgeven aan het college of de portefeuillehouder

zodat directe actie kan worden ondernomen.

- De informatievoorziening naar de gemeenteraad is de afgelopen tijd verbeterd. Het is een

blijvend punt van aandacht dat de informatievoorziening optimaal blijft. Zonder goede

informatievoorziening kan het lokaal bestuur niet optimaal renderen.

- Samen met de gemeenteraad wordt nog eens bekeken of andere vergadervormen bij kunnen

dragen aan een beter contact met de burgers, wat ook moet leiden tot betere besluitvorming. Op

dit moment wordt er in Leudal hoofdzakelijk traditioneel vergaderd. De coalitie staat open voor

nieuwe innovatieve vormen van burgerparticipatie.

Middelen

- De begroting dient structureel sluitend te zijn. Dit betekent dat de gestelde financiële

bezuinigingsdoelen gehaald dienen te worden. We gaan op zoek naar extra financiële ruimte

binnen de begroting. De organisatie wordt opgedragen een bezuinigingsinspanning te leveren

waarbij nadrukkelijk alle posten nogmaals worden doorgelicht op nut en noodzaak. Externe

partijen zoals de Veiligheidsregio en de BsGW dienen ook bij te dragen aan de bezuinigingen.

- Er wordt een notitie opgesteld waarbij het hele gemeentelijk belastingstelsel wordt doorgelicht.

De OZB, en dus het jaarlijkse tarief, is het sluitstuk van de begroting nadat bezuinigingen op

alle fronten zijn afgewogen. Bij toepassing van de indexering van de OZB wordt het reële

inflatiecijfer toegepast.

- De hoogte van de toeristenbelasting wordt afgewogen bij de besluitvorming over de

belastingtarieven bij de begroting.

- Tot slot, de inzet van al deze maatregelen is erop gericht de lasten binnen de gemeentelijke

begroting terug te dringen. Afhankelijk van de resultaten hiervan kan er ruimte ontstaan om de

voorgenomen bezuinigingen op bijvoorbeeld verenigingen en het beheer van de openbare

ruimte te verzachten. Een structureel sluitende begroting is bij dit alles leidend.