Samenstelling

 

 

Aantal raadsleden

De gemeenteraad van Leudal bestaat uit 25 raadsleden.

 

 

Waarom in Leudal 25 raadsleden

De Gemeentewet bepaalt in artikel 8 dat de raad uit 25 leden bestaat als het inwonertal (op 1 januari voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezing) varieert van 35.001 tot en met 40.000 inwoners.

Op 1 januari 2007 (de datum waarop Leudal ontstond uit de samenvoeging van de vier gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel en Roggel en Neer) kende de gemeente Leudal (een piek van) 36.820 inwoners. In oktober 2017 (voorlopig cijfer) waren dat er 35.891. De omvang van de bevolking krimpt, een feit waar de meeste gemeenten in Limburg mee te maken hebben.

Als de dalende inwonerstrend zich op een zelfde wijze doorzet dan zakt Leudal rond 1 januari 2028 onder de 35.001 inwoners en zijn er bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2030 nog maar 23 raadszetels te verdelen.

Klik voor meer dan 1.000 cijfers over de gemeente Leudal hierop: http://www.leudal.incijfers.nl

 

 

Samenstelling gemeenteraad

Om de vier jaar vinden er landelijk gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op 19 maart 2014 hebben de kiesgerechtigde inwoners van de gemeente hun stem kunnen uitbrengen (voor de precieze uitslagen: zie boven de foto 'Gemeenteraadsverkiezing'). De verkiezing had als resultaat dat zes politieke groeperingen zetels in de raad wisten te bemachtigen:

- Samen Verder 9 zetels;

- Ronduit Open: 7 zetels;

- CDA: 5 zetels;

- D66: 2 zetels;

- VVD: 1 zetel;

- Progressief Leudal: 1 zetel.

 

Per 1 december 2016 hebben twee raadsleden de fractie Ronduit Open verlaten, namelijk André Kierkels en Rob Flinsenberg.

Zij bleven wel raadslid en vormen onder de naam Leudal Sociaal een nieuwe fractie.

 

 

Eerste samenkomst in nieuwe samenstelling op 27 maart 2014

Wettelijk (lees landelijk) is bepaald dat de gemeenteraad in nieuwe samenstelling voor het eerst in vergadering bijeen moest komen op donderdag 27 maart 2014.

 

De gemeenteraad kende toen de volgende raadsleden:

- Samen Verder: Huub van Bogget, Michel Graef, Leon Linssen, Hen Sleven, Ria Teluij, Piet Verlinden, Anita van Vlodrop-Van Kempen, Arno Walraven (fractievoorzitter) en Heleen Wijers-Van der Linden;

- Ronduit Open: Stan Backus, Jordi Custers, Berry Hermans, André Kierkels, Joerie Minses (fractievoorzitter), Gerry Teeuwen en Thieu Wagemans;

- CDA: Nadine Alofs, John van den Beuken (fractievoorzitter), Thieu Bongers, Maurice Schreurs en Paul Vogels;

- D66: Kaj Beurskens en Rens Raemakers (fractievoorzitter);

- VVD: Ad Thomassen (fractievoorzitter);

- Progressief Leudal: Joost van der Stappen (fractievoorzitter).

 

 

Samenstelling per 27 mei 2014 nadat de wethouders zijn benoemd

De Gemeentewet bepaalt in artikel 36 dat het aantal wethouders in Leudal minimaal 2 bedraagt en maximaal 5 of 6. Als het er 5 zijn dan bedraagt hun totale formatieomvang maximaal 5,0 fte; als het er 6 zijn dan bedraagt hun totale (deeltijd) formatieomvang maximaal 5,5.

Wethouders mogen worden gekozen uit de raadsleden maar dat hoeft niet, ze mogen ook niet-raadsleden ('van buiten de raad') zijn.

 

De gemeenteraad benoemde in zijn vergadering van 27 mei 2014 vier wethouders, allen voortkomende uit zijn midden:

- twee wethouders kwamen voort uit de fractie Samen Verder: Arno Walraven (1,0 fte) en Piet Verlinden (1,0 fte);

- twee wethouders kwamen voort uit de fractie CDA: John van den Beuken (0,9 fte) en Paul Vogels (0,7 fte).

 

Daar wethouders (tijdelijke uitzonderingsgevallen daar gelaten) niet ook raadslid mogen zijn ontstonden er vier vacatures in de gemeenteraad. In diezelfde raadsvergadering besloot de gemeenteraad om als raadslid toe te laten:

- in de vacature die Arno Walraven naliet: Pieke Houben;

- in de vacature die Piet Verlinden naliet: Jack Coolen;

- in de vacature die John van den Beuken naliet: Peter van Melick;

- in de vacature die Paul Vogels naliet: Tiny Reijnders-Seerden.

 

Daar twee fractievoorzitters werden benoemd tot wethouder, moesten er ook twee nieuwe fractievoorzitters worden gekozen. Dat is een zaak van de fracties in nieuwe samenstelling:

- de fractie Samen Verder benoemde Hen Sleven tot opvolger van Arno Walraven;

- de fractie CDA benoemde Peter Van Melick tot opvolger van John van den Beuken.

 

 

Actuele samenstelling gemeenteraad

De samenstelling van de gemeenteraad luidt actueel:

- Samen Verder: Jack Coolen, Michel Graef (fractievoorzitter), Pieke Houben, Leon Linssen, Hen Sleven, Ria Teluij, Ellie van Tilburg, Anita van Vlodrop-Van

Kempen en Heleen Wijers-Van der Linden;

- Ronduit Open: Tiemen Brouwer, Jordi Custers (fractievoorzitter), Berry Hermans, Gerry Teeuwen en Thieu Wagemans;

- CDA: Nadine Alofs, Thieu Bongers, Peter van Melick (fractievoorzitter), Tiny Reijnders-Seerden en Maurice Schreurs;

- D66: Kaj Beurskens (fractievoorzitter) en Leo Schouten;

- VVD: Ad Thomassen (fractievoorzitter);

- Progressief Akkoord Leudal: Joost van der Stappen (fractievoorzitter).

 

De samenstelling van de gemeenteraad heeft na de wethoudersverkiezing van 27 mei 2014 enkele wijzigigen ondergaan:

- per 15 november 2014 vertrok Joerie Minses (Ronduit Open). Hij werd per die datum burgemeester van de gemeente Alphen-Chaam. Hij werd opgevolgd door Rob Flinsenberg;

- per 10 februari 2015 vertrok Huub van Bogget (Samen Verder). Hij nam ontslag om gezondheidsredenen. Hij werd opgevolgd door Ellie van Tilburg;

- op 22 maart 2016 werd Stan Backus (Ronduit Open) benoemd tot wethouder. Hij werd opgevolgd als raadslid door Tiemen Brouwer;

- op 21 maart 2017 vertrok Rens Raemakers (D66) vanwege zijn benoeming tot Tweede Kamerlid. HIj werd als raadslid opgevolgd door Leo Schouten.

 

Met ingang van de begrotingsvergadering van 7 november 2017 wordt de eenmensfractie van Joost van der Stappen aangeduid als Progressief Akkoord Leudal in plaats van Progressief Leudal.

 

 

Voorzitterschap gemeenteraad

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Dat bepaalt artikel 9 van de Gemeentewet.

In Leudal is Arno Verhoeven de burgemeester. Hij is sinds 1 september 2007 in die functie benoemd. De eerste keer gebeurde die benoeming (die wettelijk maximaal 6 jaar duurt) door toenmalig koningin Beatrix, per 1 september 2013 is hij door Koning Willem Alexander herbenoemd.

 

Mocht de burgemeester verhinderd zijn om de raadsvergadering bij te wonen dan kent de Gemeentewet twee mogelijkheden:

- óf de gemeenteraad wijst een waarnemend raadsvoorzitter aan;

- óf de wettelijke waarnemingsprocedure bepaalt de waarnemer: degene met de meeste ervaring als raadslid in Leudal (dus vanaf 1 januari 2007, niet ook eerder in een voormalige gemeente) en bij een eventueel ex aequo degene van die meest ervarene die het oudste is.

 

In de raadsvergadering van 27 mei 2014 wees de raad mevrouw Ria Teluij van de fractie Samen Verder als waarnemend raadsvoorzitter aan.

Mochten zowel burgemeester Verhoeven als mevrouw Teluij verhinderd zijn, dan wordt de vergadering voorgezeten volgens de wettelijke waarnemingsprocedure. Bij de huidige samenstelling van de gemeenteraad betekent dit dat dan de heer Thieu Wagemans (Ronduit Open) de vergadering voorzit en daarna - bij ook zijn afwezigheid - de heer Leon Linssen (Samen Verder).

 

Griffier gemeenteraad

Op grond van artikel 107a van de Gemeentewet staat de griffier de raad en de door de raad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde. Sedert de eerste dag dat Leudal bestaat is dat de heer Wim Cornelissen. Hij werd voor twee dagen (1 en 2 januari 2007) benoemd door gedeputeerde staten, in de raadsvergadering van 2 januari 2007 (de allereerste raadsvergadering van Leudal) benoemde de gemeenteraad hem als griffier van Leudal.