CDA

 

 

 

 

 

SAMENWERKEN EN VERTROUWEN

 

 

 

Het CDA in Leudal gaat uit van kernwaarden van onze gemeente. Deze zijn:

 

1. Het CDA staat voor de waarde van de mens. In Leudal telt ieder mens.

 

2. Het CDA respecteert en benut de verantwoordelijkheid van de inwoners van Leudal en hun organisaties.

 

3. Het CDA kiest voor duurzaamheid, zorg voor de toekomst en bescherming van waardevolle cultuur en natuur in Leudal.

 

4. Het CDA stimuleert mensen om elkaar te helpen.

 

5. Het CDA staat voor een daadkrachtig en integer bestuur. Niet meer of minder overheid maar een andere overheid.

 

 

Vanuit deze kernwaarden maakt het CDA een vertaling naar concreet beleid voor Leudal. Een beleid gericht op:

 

• Behoud van levende dorpen en gemeenschappen.

 

• Economische ontwikkeling en groei.

 

 

Levende dorpen en gemeenschappen

 

Het CDA richt zich op de leefomgeving , d.w.z. een verantwoorde fysieke leefomgeving en een goede sociale leefomgeving.

 

 

Fysieke leefomgeving :

 

Bijzondere aandacht voor vitale dorpen in Leudal. Het verbindend vermogen binnen elk dorp wordt krachtig gestimuleerd en dat met behoud van de karakteristieke kenmerken (identiteit) van elk dorp. De inwoners geven in beginsel zelf inhoud en vorm aan de leefbaarheid en eigenheid van hun dorp. Daarbij heeft de overheid een stimulerende, faciliterende en zo nodig ondersteunende rol. Levende en leefbare dorpen zijn dorpen die goed bereikbaar zijn, die een passende infrastructuur hebben, waar een juiste balans is tussen wonen, werken en recreëren en waar de natuur kleur geeft aan de gemeenschap.

 

 

Sociale leefomgeving :

 

Dorpsgemeenschappen vinden hun draagvlak in de verantwoordelijkheid en de samenwerking van burgers. De gemeentelijke overheid kent daarbij een stimulerende rol en biedt voldoende kwaliteitsimpulsen. Zij geeft ondersteuning aan de gemeenschap als geheel en ook aan de gemeenschappen van mensen in gezin, op school, in de straat of wijk, in de dorpen en binnen verenigingsverband.

 

Belangrijk zijn de ontmoetingsruimten binnen elk dorp, die primair worden gedragen door de inwoners zelf. De gemeente dient, voor zover noodzakelijk, elk initiatief en de verantwoordelijkheid van de burgers te stimuleren. Waar ontmoetingshuizen en/of gemeenschapshuizen desondanks niet louter commercieel kunnen bestaan dient de gemeente de sociale cohesie te ondersteunen en zal een subsidiebeleid nodig zijn dat complementair is aan de zelfwerkzaamheid van de dorpsgemeenschappen en verenigingen.

 

 

Door de veranderde samenstelling van de bevolking is meer aandacht voor de zorg noodzakelijk. De gemeente moet betere mogelijkheden bieden aan ‘zorgen voor elkaar’. En werken aan een woonomgeving waarin mensen langer in hun woningen kunnen blijven wonen

 

 

Kort en bondig:

 

• een actieve rol van de gemeente ten aanzien van basis-voorzieningen in de dorpen

 

• kwaliteitsimpulsen gericht op samenwerking van burgers

 

• stimulering en ondersteuning van dorpsgemeenschappen en verenigingen

 

• facilitering van ontmoetingsruimten zoals gemeenschapshuizen

 

• een subsidiebeleid dat complementair is aan zelfwerkzaamheid en zelfsturing

 

• meer aandacht voor de zorg: zorgen voor elkaar en voorzieningen waardoor mensen langer in hunwoning kunnen blijven wonen.

 

 

Economische ontwikkeling en groei

 

Het CDA staat voor economische herstel, economische ontwikkeling en economische groei. Dat vraagt van een aantrekkelijke gemeente een goed ondernemersklimaat met meer vrijheid voor mensen die zich willen vestigen in de gemeente. Starters verdienen meer ruimte en vrijheid op de woningmarkt om daarmee de krimp tegen te gaan en de leefbaarheid te vergroten. De gemeente dient economische ruimte te scheppen waar iedereen kan meedoen in het betaalde dan wel onbetaalde arbeidsproces en dat naar rato van ieders talenten.

 

De gemeente streeft in overleg met de ondernemers-, middenstands- en agrarische organisaties naar goede vestigingsplaatsen met de daarbij passende faciliteiten. Zij voert een adequaat werkgelegenheidsbeleid teneinde voldoende ruimte aan de ondernemers te bieden om hun bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen.

 

Belangrijk is het gemeentebeleid dat meedenkend, oplossingsgericht, ondersteunend en begeleidend is en dat zo min mogelijk regulerend is. In dat verband zijn bedrijfscontactfunctionarissen gewenst die de ondernemers maximale hulp en begeleiding bieden in de contacten met de gemeentelijke overheid.

 

De gemeente dient de agrarische sector als belangrijkste economische drager niet alleen te erkennen maar dat ook te vertalen in duidelijk, pragmatisch en oplossingsgericht beleid. Door moderne en duurzame bedrijfsvoering passen agrarische bedrijven in de leefomgeving van Leudal. De sector participeert in het onderhoud en beheer van het landschap, zorgt dat gebouwen kwalitatief op peil blijven en blijft betrokken bij de verbetering van de leefbaarheid in de dorpen. Kortom, de agrariërs hebben een streepje voor bij het CDA.

 

 

Kort en bondig:

 

• een ondernemersklimaat dat meer vrijheid en verantwoordelijkheid van ondernemers respecteert

 

• intensief overleg met ondernemers en/of hun vertegenwoordigende organisaties

 

• erkenning van de agrarische sector als belangrijkste economische drager met passend en pragmatisch oplossingsgericht beleid

 

• goede infrastructuur van de buitengebieden met goed toegankelijke plattelandswegen.