D66

 

 

 

 

 

 

 

LEUDAL OP EEN KRUISPUNT

 

Verkiezingsprogramma D66-Leudal Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018

 

 

 

 

Inleiding: Leudal op een kruispunt

 

 

De gemeente Leudal staat op een kruispunt.

 

Van links komen de decentralisaties snel op ons af: de Wmo, de Jeugdzorg en de Participatiewet. Zaken die de komende jaren door gemeenten moeten worden uitgevoerd, in plaats van door het Rijk. De opdracht is immens; er gaat veel veranderen, er moet veel gebeuren, maar wat en hoe precies: we weten het nog niet.

 

Van rechts, vanuit precies de tegenovergestelde richting, zien we een omgekeerde opgave. Het Rijk kort onze toelage, het bestuur moet efficiënter, slimmer en de samenleving moet meer ‘zelfsturen’. De economische groei zal nooit meer worden hoe het was; de ambtelijke organisatie moet kleiner. Zo bezien staan we muurvast op het kruispunt.

 

Als we dan eens achterom kijken, zien we wat er in Leudal allemaal gebeurd is. Er hebben de afgelopen jaren een groot aantal gevoelige onderwerpen gespeeld. Niet altijd is de Leudalse politiek er eensgezind uitgekomen; sterker nog, het vorige college is begin 2013 gevallen. Hoe interessant het misschien ook is om terug te blikken op hetgeen gebeurd is, nu moet de gemeente Leudal vooruit.

 

Voor de toekomst zien we tal van actuele issues: de N280, de ontgrindingen, treinstations, windenergie, de gemeenschapshuizen, kleine scholen, noem maar op. Steeds weer staan we voor concrete vragen: slaan we linksaf, slaan we rechtsaf of gaan we door het midden? We moeten in ieder geval wel kiezen. Terugkijken of wegkijken is geen optie; we moeten vooruit!

 

Leudal is een prachtige gemeente met heel veel kansen. We hebben zestien mooie kernen, met ieder een eigen identiteit. Hoewel er de komende jaren heel wat uitdagingen op ons wachten, zijn er ook veel mogelijkheden. Die mogelijkheden moeten we aangrijpen om Leudal sterker te maken.

 

D66 Leudal heeft lang aan de zijlijn toegekeken, maar nu is het tijd voor vernieuwing en verandering. Als geheel nieuwe partij denkt D66 Leudal een goede toevoeging te zijn. Te lang is alles bij het oude gebleven en zijn patronen ingesleten. Wij willen daar beweging in krijgen en met een frisse blik nieuw perspectief brengen.

 

Wij gaan de uitdaging hier aan. Wij hopen dat u met ons meedoet.

Samen met u gaat D66 Leudal voor een leefbaar, duurzaam en ondernemend Leudal.

 

D66 Leudal, januari 2014

 

 

Hoofdstuk 1: Onderwijs en jeugd

 

’Goed onderwijs in krachtige scholen’

 

D66 Leudal hecht zeer aan onderwijs en vindt dit bij uitstek een onderwerp waar niet op bezuinigd mag worden. Als er keuzes gemaakt moeten worden, dan kiezen wij nadrukkelijk voor het onderwijs. Hoewel veel onderwijsbeleid Rijksbeleid is en er bovendien vrijheid van onderwijs geldt, ziet D66 Leudal toch een aantal concrete focuspunten voor het onderwijs in Leudal.

 

• D66 Leudal vindt dat basisscholen met weinig leerlingen serieus moeten nadenken over fuseren en/of intensiever samenwerken, zeker gezien het feit dat onze regio de komende jaren een krimpregio is. Bij dergelijke afwegingen zal echter de kwaliteit van onderwijs steeds de belangrijkste maatstaf moeten zijn. Daar waar onderwijs in een kern niet beschikbaar kan blijven, moet leerlingenvervoer op een slimme manier worden ingezet.

 

• D66 Leudal wil de komende jaren meer investeren in kinderopvang, buitenschoolse- en tussenschoolse opvang. Jeugdzorg, kinderopvang, peuterspeelzalen, scholen en bibliotheken werken bij voorkeur samen in Integrale Kindcentra.

 

• Bibliotheken zijn niet alleen belangrijk voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Het is immers belangrijk om te investeren in ‘een leven lang leren’. D66 Leudal zal zich er dan ook voor inspannen dat de bibliotheken voor iedereen beschikbaar blijven.

 

• Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (d.w.z. jongeren onder de 23 jaar zonder havo, vwo of mbo-2 diploma) moeten actief door de gemeente worden ondersteund. Zij moeten nog niet van een uitkering worden voorzien voordat ze hun startkwalificatie hebben. De jongere moet zoveel mogelijk worden geprikkeld tóch een diploma te behalen, bijvoorbeeld via leerwerk-trajecten of andere vormen van werkend leren.

 

• Met de veranderingen in het passend onderwijs (vanaf 2014) moet elke school aan elk kind dat extra begeleiding nodig heeft, een plek kunnen bieden. Het is van belang dat de scholen in Leudal voldoende voorbereid zijn op deze verandering; de gemeente moet daar waar nodig helpen om dit in goede banen te leiden.

 

• D66 Leudal denkt dat een stage – zowel een maatschappelijke stage als een stage bij een bedrijf – erg goed is voor de ontwikkeling van jongeren. De gemeente is een belangrijke speler hierin: ten eerste door in de eigen organisatie veel stageplaatsen beschikbaar te stellen en ten tweede door de verbinding met bedrijven te leggen, door bijvoorbeeld bedrijven en onderwijsinstellingen één keer per jaar om de tafel te brengen.

 

• We zien momenteel op de arbeidsmarkt een groot tekort aan technisch geschoold personeel. D66 Leudal ziet graag dat de gemeente in samenwerking met bedrijven techniekonderwijs meer gaat stimuleren, zowel in het voortgezet- als in het basisonderwijs. Er moet nadrukkelijker samenwerking gezocht worden met het Techniekpact Brainport, het Techniekpact Limburg en het C Tech Lab in Weert. Wat ons betreft kan de gemeente hierin ook een financiële bijdrage leveren. Andere onderwijssectoren die onze bijzondere aandacht verdienen, zijn het toerisme, de horeca en het agrarisch onderwijs.

 

 

Hoofdstuk 2: Zorg, welzijn en sociale zaken

 

‘Inzetten op eigen kracht’

 

Op het terrein van zorg en welzijn staat de gemeente Leudal de komende jaren veel te wachten. Met name de decentralisaties zullen zorgen voor ingrijpende veranderingen. Bovendien zullen de gemeenten minder geld krijgen om deze taken uit te voeren. De notie van ‘zelfsturing’ zal de komende jaren leidend worden; er wordt steeds meer van burgers zelf én de samenleving verwacht.

 

• De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is uitgegroeid tot een regeling die ook voorspelbare niet-medische kosten (wonen, service, vervoer) voor een steeds groter wordende groep vergoedt. Dat is niet langer houdbaar en betaalbaar. Met de decentralisaties naar de gemeenten zal een deel van de AWBZ overgaan in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). In de nieuwe situatie is van belang dat eerst wordt gekeken wat een hulpbehoevende binnen zijn eigen omgeving kan regelen. Als hulp vanuit familie, vriendenkring of buurt mogelijk is, verdient dit de voorkeur. Dat is niet alleen goedkoper, maar wordt ook meer gewaardeerd door de hulpbehoevende zelf.

 

• Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor mensen met een chronische of levensbedreigende ziekte. De gemeente speelt een essentiële rol bij het fit houden van mantelzorgers door voor hen cursussen te organiseren of hen recht te geven op respijtzorg.

 

• D66 Leudal is er voorstander van dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. De gemeente moet dit faciliteren door passende woonruimte te garanderen. Verder spelen de ‘Vrijwillige Ouderen Adviseurs’ een belangrijke rol als schakel tussen gemeente en senioren.

 

• Een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hoeft niet (altijd) in de weg te staan aan een volwaardige deelname aan onze samenleving. D66 Leudal vindt dat de gemeente de persoonlijke autonomie van mensen met een beperking op alle mogelijke manieren moet

ondersteunen. Iedereen moet immers mee kunnen doen.

 

• De drie decentralisaties (Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet) zullen niet alleen voor de burger veel verandering brengen, maar ook voor de overheid. De gemeente Leudal is op dit moment niet in staat de vereiste specialiteit te leveren. Daarom vindt D66 Leudal dat deze taken vooral binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband vorm moeten krijgen. Het is tenslotte van groot belang dat burgers de zorg krijgen die ze nodig hebben.

 

• In de bijstand moet zo vroeg mogelijk worden ingezet op het vinden van werk. Als dat (tijdelijk) niet mogelijk is, biedt vrijwilligerswerk uitkomst. Er mag namelijk een tegenprestatie verwacht worden van iemand met een uitkering, mits dat dit niet leidt tot verdringingseffecten. De werkzaamheden moeten de werkzoekende helpen in korte termijn terug te keren op de arbeidsmarkt.

 

• D66 Leudal steunt de in 2013 gesloten overeenkomst met het COA aangaande continuering van het AZC in Baexem. We vinden het belangrijk dat asielzoekers in onze gemeente onderdak kunnen krijgen. Ook voor alleenstaande minderjarige asielzoekers moet dit in de toekomst in beginsel mogelijk zijn; goede begeleiding en scholing zijn dan wel vereist. De gemeente kan ook vrijwilligerswerk aanbieden om de integratie te bevorderen.

 

 

Hoofdstuk 3: Een duurzame economie

 

‘Investeren in groen én groei’

 

D66 Leudal is voor een duurzame economische groei waarbij zowel de lange termijn als de kwaliteit van deze groei van belang is. Groei van welvaart is veel meer dan alleen maar economische groei. Een economische groei die rekening houdt met de wensen van de inwoners en de gevolgen voor het milieu zal leiden tot een hoger welvaarts- en welzijnsniveau.

 

• De gemeente Leudal moet zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Goedkope bouwgrond, goede bereikbaarheid via de A2, aanwezigheid van scholings-en kenniscentra en promotie van duurzaamheid en het ondernemende karakter van Leudal zijn voorbeelden van zaken die daaraan bijdragen. D66 Leudal ziet in het Industrieterrein Ittervoort een uitstekende kans om te zorgen voor meer economische groei en werkgelegenheid.

 

• D66 Leudal is groot voorstander van hernieuwbare vormen van energieopwekking, zoals windenergie, zonne-energie en waterenergie. Wel moet de gemeente bij het toepassen van windenergie goed kijken naar wat een voorstel betekent voor omwonenden.

 

• Milieuvriendelijke en duurzame investeringen van inwoners en ondernemers moeten zoveel mogelijk worden gefaciliteerd en/of aangemoedigd. Leges voor duurzame initiatieven moeten worden verlaagd of duurzame componenten van investeringen moeten voor de legesbepaling niet meetellen.

 

• D66 Leudal ziet graag dat ondernemers zelf kunnen bepalen wanneer ze open of gesloten zijn. Met de invoering van 52 vrijwillige koopzondagen in Leudal is dit gerealiseerd. Dit zal zorgen voor een uitbreiding van de dorpse voorzieningen en meer werkgelegenheid.

 

• Het is belangrijk dat de mogelijkheden voor toerisme en recreatie het karakter van Leudal benadrukken. Duurzaam toerisme houdt in dat de ecologische voetdruk die toeristen achterlaten zo klein mogelijk is; met respect voor milieu, natuur en cultuur.

 

• Er moeten voldoende mogelijkheden zijn voor (duurzame) nieuwbouw, die afgestemd is op de vraag van de bevolking en de demografische ontwikkeling. Tegelijkertijd moet leegstand worden voorkomen; leegstaande gemeentelijke panden kunnen daarbij voor maatschappelijke doeleinden worden ingezet, worden verkocht of verhuurd.

 

• In tal van sectoren (industrie, landbouw, zorg, kleding) worden veel grondstoffen en/of materialen verspild. D66 Leudal wil bij burgers meer bewustwording creëren rondom deze vormen van verspilling. Afval moet zoveel mogelijk gerecycled worden. Ook wordt in Nederland per jaar meer dan 2 miljard euro aan voedsel weggegooid. D66 Leudal vindt dat intensiever kan worden samengewerkt met de voedselbank Midden-Limburg.

 

• D66 Leudal ziet voor de gemeente nadrukkelijk een rol als netwerkspeler: we hebben niets aan een gemeente die bedrijven uitsluitend een zak geld geeft, maar we moeten een gemeente hebben die sturend en verbindend is. We ondersteunen het samenwerkings- verband Keyport 2020 dan ook van harte; dit verbindt overheid, ondernemers en onderwijs om Midden-Limburg te laten uitgroeien tot een sterke economische regio.

 

 

Hoofdstuk 4: Ruimtelijke ordening en milieu

 

‘Respect voor natuur, mens en milieu’

 

Leudal heeft een praktische ligging tussen de steden Roermond en Weert, en is in staat verbinding te zoeken met de regio’s Eindhoven, Maastricht en Brussel. Tussen al deze drukte is onze gemeente een bakermat van natuur, bossen en beken. Voor onze gemeente bestaan tal van kansen omtrent ruimtelijke ontwikkeling, maar aan de andere kant willen we ons prachtige leefmilieu in stand houden. D66 Leudal zal er alles aan doen om te zorgen dat beide wensen met elkaar in balans zijn.

 

• D66 Leudal vindt de gebiedsontwikkeling Maasdal Neer-Buggenum d.m.v. ontgrinden van het Buggenums Veld niet wenselijk. Uiteraard moet er iets aan hoogwaterbescherming worden gedaan, maar dat kan ook op een andere manier. Wij vinden dat de economische voordelen in casu niet opwegen tegen de sociaal-maatschappelijke nadelen; natuur en leefbaarheid zijn immers niet in geld uit te drukken. Nu de raad evenwel de plannen tot zover heeft goedgekeurd, willen we zoveel mogelijk inzetten op natuurcompensatie en het stellen van voorwaarden waardoor het milieu en de leefbaarheid zo min mogelijk aangetast worden.

 

• D66 Leudal is voor verbetering van het wegenstelsel en aanpak van knelpunten, maar stelt zich bijvoorbeeld kritisch op aangaande de besluitvorming rondom de N280. Bij dergelijke moeilijke afwegingen moet altijd worden gezocht naar de minst ingrijpende oplossing. De stem van de lokale bevolking is zwaarwegend, maar uiteindelijk heeft de gemeenteraad het politieke primaat.

 

• De procedure om de luchthavenregeling voor de helihaven in Heythuysen verdient niet de schoonheidsprijs. D66 Leudal wil economische ontwikkelingen niet blokkeren, maar voorkomen moet worden dat schade ontstaat voor natuur en overlast voor burgers. Dat kan betekenen dat een andere locatie gekozen moet worden.

 

• De plannen voor treinstations in Haelen en Baexem ziet D66 Leudal als positief. Treinverkeer is beter voor het milieu dan autoverkeer. Tevens zijn treinstations een economische kans voor Leudal, omdat stations bedrijvigheid en voorzieningen aantrekken. Echter, wel is van belang dat de gemeente er zoveel mogelijk op stuurt het openbaar vervoer vanuit alle kernen beschikbaar te houden. Busverbindingen met de omliggende steden en aansluiting op het treinverkeer zijn namelijk van groot belang voor alle inwoners van Leudal.

 

• Wandel- en fietsroutes vormen een belangrijk onderdeel van de natuurlijke omgeving in Leudal. D66 Leudal vindt dat deze paden zoveel mogelijk behouden moeten blijven en waar nodig veiliger moeten worden gemaakt voor school, werk en recreatie.

 

• Coördinatie van de agrarische sector is zeer belangrijk. Hierbij willen we het landelijke en kleinschalig-biologische karakter van Leudal zoveel mogelijk benadrukken. Uitbreiding van stallen is alleen acceptabel wanneer dierenwelzijn en volksgezondheid in acht worden genomen.

 

• Als laatste vragen we aandacht voor het belang van uniforme en consequente handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Een correcte en consequente handhaving (‘de beginselplicht tot handhaving’) zorgt voor duidelijkheid en voorkomt willekeur.

 

 

Hoofdstuk 5: Verenigingen en kernen

 

‘Samenwerken, verbinden en netwerken’

 

Voor de onderlinge verbondenheid van burgers zijn met name de verenigingen van essentieel belang. Ook in deze economisch zware tijden wil D66 Leudal blijven investeren in verenigingen voor muziek, sport en spel. Tegelijkertijd denkt D66 Leudal dat de focus moet veranderen: niet alleen een gemeente als ‘subsidieverstrekker’, maar ook een gemeente als netwerkpartij.

 

• De gemeente Leudal moet meer een verbindende schakel worden, die activiteiten bij en met de verenigingen initieert, partijen met elkaar verbindt en externe partners koppelt. Intensievere samenwerking tussen verenigingen onderling én samenwerking tussen verenigingen en bedrijven moet daarbij zoveel mogelijk worden gefaciliteerd en gestimuleerd. We denken daarbij aan het delen van verenigingslokalen met elkaar, uitwisselen van best practices en samenwerken bij het organiseren van evenementen.

 

• D66 Leudal wil dat er tussen sportverenigingen en scholen meer verbindingen ontstaan. Daar past bijvoorbeeld bij dat verenigingen zich op speciale sportdagen aan de leerlingen kunnen presenteren. Sport is niet alleen goed voor de sociale ontwikkeling, maar heeft ook een preventieve functie om overgewicht, hart-en vaat- ziekten etc. te voorkomen.

 

• D66 Leudal vindt het van groot belang dat subsidies goed worden besteed en ook in overeenstemming zijn met de wensen van de bevolking. De noodzaak tot bezuinigingen betekent dat ook extra kritisch naar subsidies moet worden gekeken. Het bijhouden van een openbaar subsidieregister en het invoeren van een burgerbestedingsbudget (burgers geven aan voor welke activiteiten zij graag subsidie willen) zijn initiatieven die op onze steun kunnen rekenen.

 

• De huidige vergrijzing van Limburg en de trek naar de steden onder de jongeren (‘ontgroening’) kan alleen worden tegengegaan als er voldoende voorzieningen in de kernen zijn. D66 Leudal vindt dat de gemeente hierin een actieve rol heeft. Bouwprojecten in de kleine kernen zijn belangrijk om leegloop tegen te gaan; startersleningen voor koopwoningen kunnen ook uitkomst bieden.

 

• D66 Leudal vindt dat de gemeentelijke subsidie voor gemeenschapshuizen waar weinig vraag naar is, moet worden gestopt. In zo’n geval worden namelijk de hoge kosten ervan afgewenteld op alle inwoners van de gemeente, terwijl slechts een klein deel van de burgers daarvan gebruik maakt. Alternatieven moeten worden gevonden in commerciële exploitatie, meer zeggenschap voor burgers of fusies tussen gemeenschapshuizen.

 

• Het Bezoekerscentrum Leudal is belangrijk voor het doorgeven van de Leudalse cultuur-en natuur aan jong en oud. D66 Leudal wil hier financiële middelen voor blijven reserveren.

 

• De dorpsraden zijn voor de gemeente van essentieel belang. De dorpsraden kunnen doorgeven wat er in de dorpen speelt en zo problemen vroegtijdig agenderen. D66 Leudal wil experimenteren met eigen budgetten voor de dorpsraden, om te zien of zo lokale initiatieven gemakkelijker tot bloei komen. Van belang is wel dat het politieke primaat bij de gemeenteraad blijft liggen, deze is immers als enige democratisch gekozen.

 

 

Hoofdstuk 6: Lokale democratie

 

Voor, door en met de burger’

 

D66 Leudal is voorstander van het doorontwikkelen van de lokale democratie. Democratie is nooit af; men moet altijd kritisch nadenken over verbeteringen van het systeem. Burgers moeten reële invloed hebben op het democratisch proces: ze moeten vroeg in het besluitvormingsproces worden betrokken en ook maximale invloed hebben op de belangrijkste functies binnen de gemeente.

 

• In de toekomst willen we graag in Leudal onze eigen burgemeester kunnen kiezen. Wij denken dat dit democratischer is en burgers ook meer activeert. Op dit moment werkt D66 er landelijk hard aan de benoemde burgemeester uit de Grondwet te halen.

 

• D66 Leudal ziet graag dat de gemeente Leudal in de toekomst bij geschikte onderwerpen een lokaal referendum kan houden. Geschikt daarvoor zijn enkel onderwerpen die niet een specifieke kern aangaan, maar die juist gemeentebreed spelen. We zien een referendum niet als een aantasting van de positie van de raad, maar juist als een goede aanvulling. Bovendien raken burgers daardoor meer betrokken bij de politiek en ontstaat er een levendig maatschappelijk debat. Om een (raadgevend) referendum te mogen houden is wel een referendumverordening vereist.

 

• D66 Leudal wil dat inwoners zo vroeg mogelijk bij besluitvorming van projecten, bouwplannen etc. worden betrokken. We zien veel in zogenaamde ‘interactieve beleidsvorming’, waarbij de burger ook daadwerkelijk actief meedenkt en -helpt met het ontwikkelen van plannen. Dit past in een tijd waarbij de overheid meer een netwerkpartij is en de verhouding overheid-burger horizontaler wordt. Ook kan de overheid profiteren van de kennis en kunde van inwoners.

 

• Democratie kost geld, maar D66 Leudal vindt dat het waard. Zo zijn we tégen het opheffen van de lokale Rekenkamer en vóór het invoeren van een lokale Ombudsman. Een lokale Rekenkamer is een objectief en onafhankelijk onderzoekinstituut, dat ons kan helpen goed te reageren op langetermijnontwikkelingen binnen onze gemeente. Een lokale Ombudsman zou nuttig zijn in de gemeente Leudal; deze heeft als voordeel t.o.v. de landelijke Ombudsman dat hij sneller te bereiken is en meer ingebed is in de lokale onderwerpen.

 

• Daarnaast vindt D66 Leudal behoud van uitzending van raadsvergaderingen via televisie en internet belangrijk: dit hoort bij een transparante overheid in de 21ste eeuw. Tevens moeten burgers de kans krijgen om actief raadsvergaderingen te volgen. Door dit via televisie en internet mogelijk te maken, is de drempel tot deelname zo klein mogelijk en zullen meer mensen geïnteresseerd raken in de lokale politiek.

 

• Tot slot: wij zien politiek als het voortdurend afwegen van belangen en het maken van keuzes. Daarbij is het zeer belangrijk om goed te luisteren naar de wensen van de bevolking. Echter: waar men enerzijds goed moet luisteren naar wat er in de samenleving speelt, moet men tegelijkertijd zélf ook een heldere visie hebben op die samenleving. Eerlijk zijn over de keuzes die men maakt is op lange termijn het meest vruchtbaar.

 

 

Hoofdstuk 7: Financiën en begroting

 

‘Op naar een sluitende meerjarenbegroting’

 

De gemeentelijke begroting moet natuurlijk altijd sluitend zijn. Het is belangrijk niet meer geld uit te geven dan dat er binnenkomt. Op dit moment is het nog onduidelijk wat de bijdrage van het Rijk zal zijn, maar sommige prognoses gaan uit van een korting van 20 procent. Daar zitten de kortingen omtrent de decentralisaties nog niet bij. Dit is aanzienlijk en het is verstandig om met het slechtste scenario rekening te houden en hierop voorbereid te zijn.

 

• De integrale visie van D66 Leudal op hoe de gemeente in de toekomst zou moeten functioneren, levert een belangrijke bijdrage aan het dichten van de meerjarenbegroting. Uitgangspunt is dat de relatie tussen overheid en burger geleidelijk moet veranderen en dat de verbindende rol van de gemeente belangrijker wordt dan het louter geven van geld.

 

• D66 Leudal heeft de voorkeur de belastingen niet te verhogen. We willen dat de afvalstoffenheffing en de rioolbelasting (het rioolrecht) kostendekkend zijn. De Onroerend Zaak Belasting (OZB) en hondenbelasting willen we op het huidige niveau houden en enkel corrigeren voor inflatie. Voor leges geldt hetzelfde; leges voor duurzame initiatieven willen we echter verlagen of (deels) vrijstellen.

 

• De ambtelijke organisatie staat onder een continue druk van bezuinigingen en er klinken geluiden dat deze opgave mogelijk ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening. Samenwerking met buurgemeenten kan uitkomst bieden om de kwaliteit op peil te houden. Mocht dit evenwel onmogelijk zijn, dan is een marginale verhoging van de gemeentelijke belastingen tijdelijk geoorloofd om een minimumnorm aan dienstverlening te garanderen.

 

• D66 Leudal wil geen externe adviesbureaus meer inhuren als dat niet strikt noodzakelijk is. Het eigen ambtelijk apparaat is vaak tot veel meer in staat dan men denkt; het is dan zonde om een duur adviesbureau te raadplegen. Indien adviesbureaus wel ingehuurd worden zullen ze moeten voldoen aan strikte criteria gekoppeld aan regelmatige evaluatie.

 

• D66 Leudal wil per direct de welstandscommissie afschaffen. De wet schrijft weliswaar voor dat gemeenten aan welstandbeleid doen, maar een dergelijke commissie is géén verplichting meer en zorgt voor veel administratieve rompslomp voor gemeente, bedrijven en burgers. Het welstandsbeleid kan prima door de ambtenaren worden uitgevoerd.

 

• Sommige zaken lenen zich niet voor een bezuiniging. We noemden al het onderwijs en de lokale democratie; in dat rijtje past ook zeker de gladheidsbestrijding en het onderhoud van wegen en aanleg van fietsverbindingen. Op verkeersveiligheid wenst D66 Leudal niet te bezuinigen. Voorts zijn we er niet van overtuigd dat zelfsturing door burgers en organisaties op het gebied van de gladheidsbestrijding effectief zal zijn; wij denken dat het beter is dat de gemeente dit blijft doen (ook met betrekking tot de bovenwettelijke taken).

 

• In het kader van efficiëntere inkoop en gebruik van middelen, moet samenwerking in de regio nog nadrukkelijker worden gezocht. Nu per 1 januari 2014 de SGOML (Stuurgroep Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg) overgaat in de SML (Samenwerking Midden-Limburg) vormt dit een mooie kans meer gemeenschappelijke schaalvoordelen op te doen.

 

 

De kandidaten!

 

De kandidaten voor D66 Leudal zijn: Rens Raemakers, Neer (lijsttrekker), Kaj Beurskens, Horn (no. 2), Joost van Beek, Heythuysen (no. 3), Danielle Peet, Heythuysen (no. 4), Leo Schouten, Heythuysen (no.5), Nancy Kwast, Heibloem (no. 6), Jan Simons, Neer (no. 7) en Rinke de Wit, Horn (no. 8).

 

 

leudal@d66.nl

www.leudal.d66.nl

www.facebook.com/d66leudal

@D66Leudal