OPA

 

 

 

 

 

Verkiezingsprogramma Ouderen Politiek Actief ( O.P.A.) Leudal

 

 

 

Anders besturen

OPA Leudal transparant, rechtvaardig en eerlijk bestuur, dat dicht bij de burger staat. Een bestuur dat niet alleen bestuurt met het verstand, maar ook met het hart. De inwoners moeten weer vertrouwen in hun gemeentebestuurders krijgen doordat ze betrokken worden bij de manier waarop hun leefomgeving gestalte krijgt en doordat bestuurders doen wat ze beloven. Bestuurders en ambtenaren moeten dienstbaar zijn aan hun burgers. Het beleid moet eerlijk, rechtvaardig en begrijpelijk zijn. Mensen moeten dat beleid kunnen snappen en zich er in kunnen herkennen. Burgers moeten echte invloed hebben op het beleid en de uitvoering ervan.

 

Daarom staan wij voor:

- Openbaar gekozen dorpsraden. Het zijn nu gesloten clubjes. Onduidelijk is hoe ze tot stand komen, wie ze vertegenwoordigen, wat ze doen en wat hun

invloed is. Dorpsraden moeten de inwoners van hun kern regelmatig vragen om inbreng.

- Een proactief informatiebeleid. Bij grote plannen moet de gemeente vooraf belanghebbende burgers in maatschappelijke debatten erbij betrekken en ook

tijdens de uitvoering blijven betrekken. Soms kan dat een buurt zijn, soms een dorp en soms is dat de hele gemeente,

- De informatie in het krantje is onvoldoende. Burgers moeten via de website plannen kunnen inzien en niet daarvoor naar het gemeente hoeven waar alles

slechts ter inzage ligt en waar voor kopieën duur betaald moet worden.

- Een onafhankelijke ombudsman. Burgers moeten niet alleen via een bezwarenprocedure kunnen klagen als ze niet goed behandeld worden.

Leefbaar, natuurlijk, duurzaam, gezond.

De omgeving waarin we wonen heeft een grote invloed op onze gezondheid en ons welbevinden. Daarom moet de woonomgeving van alle inwoners aangenaam leefbaar zijn, zowel in de kernen als in het buitengebied.

 

Daarom staan wij voor:

 

Verbetering van de luchtkwaliteit:

 Omlaag brengen van de normen voor geurhinder, geluidshinder en fijnstof. Ook in de buitengebieden, want de buitengebieden zijn onze longen.

 Forse beperking van intensieve veehouderij. Zij zijn een belangrijke oorzaak van slechte luchtkwaliteit. Gebruikmaking van luchtfilters moet verplicht worden.

Grootschalige mestverwerking en zware industrie moet binnen LeudaL geen plek krijgen.

 Bij aanvragen voor omgevingsvergunningen voor bedrijven die veel fijnstof uitstoten en/of geurhinder veroorzaken moeten bedrijven naast een MER ook

een GER laten doen. Dierenwelzijn staat hoog op de agenda  Het bestemmingsplan buitengebied Leudal moet hierop worden herzien. De afstand van

bedrijven met veel uitstoot tot kernen moet minstens 1 km zijn.

 Meer onderzoek naar de uitstoot van bestaande bedrijven.

 

Een groene en duurzame gemeente:

 Leudal moet een groene gemeente blijven, waar mogelijk moet de natuur bevorderd en uitgebreid worden.

 De gemeente moet duurzaam ondernemen, wonen en bouwen door haar vergunningenbeleid stimuleren. Ze moet duurzaam inkopen en kleinschalige

coöperatieve energieprojecten steunen en subsidiëren.

 Het toepassen van veel bestrijdingsmiddelen in de agrarische sector moet worden tegengegaan. Leudal stimuleert biologisch telen en plant zelf in

perken/bermen gewassen die bijen aan trekken. Ongedierte wordt zo milieuvriendelijk mogelijk bestreden.

 Veel groen, ook binnen de kernen. Laat inwoners zelf groene stoken in gebruik nemen en onderhouden. Spaart ook onderhoudskosten.

 Bedrijven in de buitengebieden verplichten tot goede erfbeplanting en die jaarlijks controleren op onderhoud. (teveel sterft en wordt niet herplant)

 

Veilig, betaalbaar en levensbestendig wonen:

 De woonkernen moeten leefbaar blijven, ook voor ouderen en gehandicapten. Dat betekent goede trottoirs, veilige oversteekplaatsen, goed bereikbare

winkels. Behoud van winkels en sociaal/culturele voorzieningen. Voldoende aangepaste Woonvormen: sta b.v. voor ouderen en gehandicapten de bouw

van kangoeroe- en mantelzorgwoningen toe. Bevorder levensloop bestendig wonen. Zorg dat starters makkelijker de woningmarkt op kunnen en zorg voor

voldoende betaalbare huurwoningen.

 Zorg voor goed openbaar vervoer, veilig, betaalbaar en kleinschalig. Station ja , maar niet tegen hoge kosten.

 De woonomgeving moet veilig zijn, geen zwaar en druk verkeer in de kernen of vlak bij de kernen, maar langs randwegen.

 Snelheid beperken, ook op de buitenwegen (o.a drempels). Beter duidelijk maken welke snelheid waar geldt. Geluidsoverlast van verkeer tegengaan.

Drones, helikopters e.d. aan banden leggen

 Bestrijden van criminaliteit. De politie moet zichtbaar en bereikbaar zijn.

Aantrekkelijk, stimulerend, sociaal

 

Leudal moet een gemeente zijn waar je graag woont en waar iedereen mee kan doen. Inwoners moeten worden gestimuleerd om hun eigen leven vorm te geven maar waar nodig ook ondersteund, opgevangen en geholpen. Daarbij is de gemeente rechtvaardig en behulpzaam. O.P.A. wil bevorderen dat:

 Armoede bestreden wordt, zodat er geen tweederangsburgers ontstaan

 Iedereen mee kan doen, ongeacht afkomst, aard , kleur.

 Mensen voor zichzelf opkomen en zorgen. Maar als dat niet kan er goede zorg is op maat.

 

Daarom willen wij:

 Zorgen dat mensen werk hebben. Indien niet betaald dan vrijwillig.Ze moeten gewoon er bij horen en mee doen.

 De uitvoering van WMO en Jeugdzorg regionaal organiseren, zodat kennis ontwikkeld kan worden, ongelijkheid binnen de regio wordt voorkomen en

uitvoeringskosten worden beperkt.

 Een integraal zorg- wonen en welzijnsbeleid. Niet van het kastje naar de muur, maar samenhang tussen wonen zorg en welzijn.

 Een pro-actieve goede voorlichting over mogelijkheden van hulp en ondersteuning. Of die nu van professionals komt of van vrijwilligers.

 Toegankelijke zorg moet liefst kleinschalig georganiseerd. Buurtzorg en burgerinitiatief moeten gestimuleerd en beloont worden, b.v. door korting te geven

op gemeentelijke belastingen aan mantelzorgers en vrijwilligers.

 PGB’s moeten de keuzevrijheid bevorderen.

 Het verenigingsleven en het culturele leven ondersteunen en bevorderen. Het is de ruggengraat van de samenleving. Het subsidiebeleid moet

geharmoniseerd worden.

 

Werkgelegenheid, economie

 

We zien liever een economische trend die gericht is op kleinschaligheid en toerisme dan op grootschaligheid en agrarisch/industriële ontwikkelingen. Leudal kan niet op twee benen blijven hinken: we kunnen niet en toeristisch aantrekkelijk zijn en tegelijkertijd grootschalige vee industrie bevorderen.

Werk is belangrijk voor iedereen. Werkgelegenheid staat voorop. De gemeente moet arbeidsparticipatie voor alle burgers bevorderen.

Daarom staan wij voor:

 

Economisch

 Stimuleren van economische bedrijvigheid die arbeidsparticipatie bevordert. Dat betekent geen grote geautomatiseerde bedrijven, met weinig arbeid of alleen werk voor arbeidsmigranten, maar kleinschalige bedrijfjes, middenstand etc. Het vestigingsklimaat voor dit soort bedrijven moet gunstig zijn. (grondprijzen,

vergunningenbeleid, proactieve houding, welwillend klimaat, dienstbare behulpzame ambtenaren).

 De werkvoorziening voor degenen die echt niet in het normale arbeidsproces kunnen integreren moet behouden blijven. Het integreren van gehandicapten

in de gewone bedrijven moet gestimuleerd worden, maar niet ten koste van alles.

 Bevorderen van agrarische familiebedrijven. Niet grootschalig, wel multifunctionele agrarische bedrijven, b.v. door kleinschalige toeristische voorzieningen

bij boerderijen toe te staan. Of door de verkoop aan huis van streekproducten toe te staan

 Bestaansrecht van kleine agrariers te stimuleren, door b.v. onderhoud van bermen, schoonhouden van wegen e.d. aan hen uit te besteden.

 Kleinschalige bedrijvigheid (zonder overlast) in het buitengebied toe te staan.

 

Toerisme

Toerisme en recreatie kan een belangrijke economische factor zijn. Leudal moet aantrekkelijker worden voor toeristen. Leudal moet het toerisme bevorderen door:

 Meer kleinschalige toeristische activiteiten toe te staan, ook in het buitengebied. Kleinschalige recreatieve voorzieningen te behouden en te stimuleren.

 Goede fietsnetwerken,- veel groen en natuurbehoud/ natuuruitbreiding, (behoud/bevordering groene Parel).

 Een aantrekkelijk platteland bevorderen. Geen grote hoge industriële gebouwen, geen verrommeling, minder plastic, veel groen en natuur. Verpaupering

door leegstand tegengaan.

 Goede luchtkwaliteit (stank, fijnstof tegengaan)

 verkeersvrije straten in de kernen, zodat er wandelend gewinkeld kan worden, ruimte ontstaat voor terrasjes etc.  Sportvoorzieningen te optimaliseren en

betaalbaar te houden.

 Aantrekkelijke kernen te maken door monumenten te behouden, aantrekkelijke architectuur te bevorderen die de eigenheid van kernen onderstreept. (geen

betonnen blokkendozen)

 Verkeersveiligheid van buitenwegen te bevorderen door* beperken groot vrachtverkeer, verzorgde bermen, snelheidsbeperking, verkeersdrempels, uitzicht

bij kruispunten bevorderen (bij hoge landbouwgewassen), goede fietspaden, goede bewegwijzering, goede wandelnetten met bewegwijzering.

 Migranten in de kernen te huisvesten. Zorgt voor minder verstening van het platteland Dit bevordert ook de integratie en de leefbaarheid van de kernen.

Gaat afhankelijkheid van werkgevers tegen.

Verantwoord, zuinig, simpel.

 

Een financieel gezond beleid is de basis van alle beleid.

O.P.A. staat voor:

 Een verantwoord en zuinig financieel, sociaal/economisch beleid, met een sluitende begroting.

 Geen dure grootschalige prestigeprojecten projecten (zoals het gemeentehuis). Geen extra bedrijventerreinen of uitbreidingsplannen als er nog leegstand

is.

 Projecten moeten binnen de afgesproken begrotingen blijven.

 Er moet gezorgd worden voor verantwoorde grondaankopen; grondexploitatie mag geen molensteen om de gemeentelijke nek worden.

 Inwoners en bedrijven moeten voor redelijke prijzen grond kunnen kopen

 De gemeente moet zorgen voor voldoende weerstandsvermogen, zodat tegenvallers kunnen worden opgevangen. Missers en tegenvallers moeten niet op

de inwoners afgewenteld worden.

 De belastingdruk moet voor alle burgers zo laag mogelijk en zeker aanvaardbaar zijn. Oneerlijke belasting, zoals hondenbelasting moet worden afgeschaft.

 Leudal moet zo min mogelijk dure externe adviseurs inschakelen en via inspraak meer gebruik maken van de kennis en kunde van eigen inwoners.

 Fraude en corruptie moet krachtig worden tegengegaan en bestreden.