Progressief Leudal

 

 

 

Progressief Leudal

 

 

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 -2018

 

 

 

Inleiding

 

Beste lezer,

Het afgelopen jaar heeft Progressief Leudal hard gewerkt aan een totaal nieuwe opzet van zijn partijprogramma. Het thema DUURZAAMHEID vormt hierin de rode draad. Er zijn drie aandachtsgebieden

die samen de meetlat vormen om langs het beleid te leggen: aandacht voor de MENS (sociaal), voor het MILIEU (ecologisch) en voor te behalen WINST (economisch). Eerst goed zorgen voor de mensen, dan

goed zorgen voor natuur, milieu en omgeving, en als laatste het economisch belang laten meetellen. Goed beleid houdt met alle drie de aspecten rekening.

Stellen we deze aandachtsgebieden voor als cirkels, dan kunnen ze in elkaar worden geschoven en zien we nog meer aandachtsgebieden ontstaan:

Duurzaam, Rechtvaardig, Leefbaar, Houdbaar, Sociaal, Economisch en Ecologisch. Deze waarden zijn voor Progressief Leudal de kernwaarden en deze kernwaarden vindt u overal terug in het programma.

 

Met DUURZAAM doelt Progressief Leudal op milieu- en energieaspecten, maar ook op gemeentefinanciën en op uitzetten van beleid voor de langere termijn. Duurzaamheid betekent bewust consumeren waarbij je

weet, dat alles wat verdwijnt, niet meer beschikbaar is voor een ander. Duurzaamheid betekent toekomstbestendig denken én handelen op alle gebieden.

De komende jaren krijgen gemeentes extra taken van het Rijk toebedeeld. Voor de komende raadsperiode betekent dit, dat op economisch gebied de effecten van de crisis en de daaruit volgende bezuinigingen doorwerken.

Op het sociale gebied worden de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de jeugdzorg en de participatiewet een taak voor de gemeente. Met name onder de WMO gaat er voor cliënten veel veranderen. De gemeente zal zich, financieel gedwongen, steeds

meer moeten terugtrekken. Dat betekent, dat er van de burgers zelf steeds meer inzet en werkzaamheid worden gevraagd. Zelfsturing, participatie, eigen regie, kanteling, het zijn kreten waar je niet aan ontkomt.

 

Maar Progressief Leudal wil het niet bij de kreten laten. Door eigen inzet en werkzaamheid in het programma te verweven, krijgen deze begrippen meer inhoud. Deze inhoud moeten wij ons - ook als politieke

partij - eigen maken. We moeten leiden, niet bepalen. Het is aan de mensen zelf om hun eigen leven te bepalen, waar dat kan op eigen kracht, waar het moeilijk wordt met een helpende hand. Progressief Leudal wil vanuit een visie leiden

en samen uitvoeren. Deze visie kunt u terugvinden in ons programma.

 

 

DUURZAAM

 

Ideeën voor gemeentelijk beleid dat zowel positief is voor mens en milieu, als ook voor winstgevendheid, wil Progressief Leudal zoeken in omgaan met energie, de rol van de gemeente als inkoper, handhaving van natuur- en milieubeleid. Ook kunnen we zelf

iets in deze richting ondernemen.

 

Duurzaam beleid verbetert de kwaliteit van de dorpen en kernen. Wonen en werken in het groen zijn aantrekkelijk. Milieubewust handelen maakt de lucht, het water en de bodem gezond. Het ingezette klimaat- en energiebeleid moet krachtig worden

voortgezet, zowel door de gemeente, als door de burgers. Duurzame energieproductie en energiebesparing zijn belangrijk. Progressief Leudal ondersteunt de ideeën van energiecoöperaties die deze doelen nastreven.

 

Burgers kunnen ook zelf een bijdrage leveren door bijvoorbeeld:

- opvang en infiltratie van regenwater,

- terugdringen van het eigen energiegebruik,

- onkruidbestrijding zonder chemische middelen,

- aanplant gericht op de bijen die onze gewassen bestuiven,

- het behouden van beeldbepalende bomen.

 

De producten die de gemeente inkoopt, moeten zo duurzaam mogelijk zijn gemaakt, moeten lang meegaan, op een menswaardige manier zijn geproduceerd en mogen geen bedreiging vormen voor ons leefmilieu. Diensten die de gemeente inkoopt, moeten zoveel

worden geleverd door organisaties die op een duurzame wijze werken.

De naleving van natuur- en milieuregels moet door de gemeente worden gecontroleerd. Bij overtreding volgt handhaving.

 

 

RECHTVAARDIG

 

Beleid dat mensen respecteert en daarnaast ook zorgt voor een economische impuls vinden we in het gebruik van de ruimte, waar we bouwen, wonen en werken. Hier komen bouwen, bedrijvigheid, arbeidsparticipatie en het subsidiëren van maatschappelijke activiteiten

samen.

 

Burger en bestuur: dienstverlening, informatie, communicatie De gemeentelijke overheid moet zorgen voor een goed woon-, werk- en leefklimaat. In de dienstverlening hoort de burger als klant centraal te staan. Progressief Leudal wil, dat u als

inwoner duidelijk en tijdig –dus vóór besluitvorming- geïnformeerd wordt over de zaken die u of uw woonomgeving aangaan. Daarbij nemen medewerkers van de gemeentelijke organisatie een pro-actieve houding aan en

kunt u terecht bij één loket; vanzelfsprekend wordt u niet van het kastje naar de muur gestuurd.

 

Progressief Leudal wil een snelle en adequate afhandeling van verzoeken en klachten. Er vindt altijd terugkoppeling plaats.

 

In de kernen moet een laagdrempelige mogelijkheid zijn voor persoonlijke contacten met de gemeente. Hier spreekt men van maatwerk. Dit kan bijvoorbeeld via internet, maar ook fysiek, en indien

nodig, gaat de gemeente naar de burger toe; service aan de burger moet voorop staan.

Een optimale communicatie van de gemeente met de dorpsraden geeft het klimaat in de dorpen een flinke impuls.

 

Ruimtelijke ordening

Vanwege het plattelandskarakter van onze gemeente is een zorgvuldige afweging van belangen bij de inrichting van de beschikbare ruimte belangrijk. Duurzame ontwikkeling moet uitgangspunt zijn. Om de kernen leefbaar te

houden, moet woningbouw plaats vinden op basis van de vraag vanuit de inwoners. Nieuwbouw zal moeten passen bij het karakter van het dorp.

 

Bestaande bouwplannen moeten geactualiseerd en aangepast worden aan de huidige behoefte.

In het kader van het kernenbeleid dient betaalbare woningbouw plaats te vinden voor de eigen woonbehoefte. Startersregelingen en leeftijd-bestendig-bouwen moeten gestimuleerd worden.

Buitenlandse arbeidskrachten met hun families moeten primair in de kernen gehuisvest worden en niet bij de werkgever: hiermee wordt de integratie bevorderd en het draagvlak van de voorzieningen

versterkt.

 

Detailhandel op bedrijventerreinen

Detailhandel moet zo veel mogelijk geconcentreerd worden in de kernen. Hierdoor ontstaan er win-win- situaties waardoor leegstand en verloedering worden voorkomen. De sociale functie van de detailhandel is voor een dorpsgemeenschap erg belangrijk. Er moet

ruimte zijn voor aan huis gebonden beroepen.

 

Intensieve veehouderij

Intensieve veehouderij maakt een belangrijk deel uit van de agrarische activiteiten in de gemeente Leudal, waardoor er plaatselijk nogal wat milieuhinder ontstaat en de stankoverlast te groot is. Progressief Leudal vindt, dat hierin verbetering moet komen. Dit

willen wij bereiken door uitbreiding van de huidige aantallen dieren niet toe te staan. Nieuwe milieutechnieken moeten ingezet worden om het woon- en leefklimaat te verbeteren. De normen voor geurhinder en fijnstof moeten omlaag.

 

Sociale zaken en welzijn

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt, dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. De gemeente voert de WMO uit en bepaalt daarbij zelf op

welke manier zij dat doet. Omdat de gevolgen van de uitvoering nog volstrekt onduidelijk zijn, blijft het een punt van aandacht voor Progressief Leudal. Toegekende overheidsgelden moeten beschikbaar blijven voor de WMO, voor Jeugdzorg en voor arbeidsparticipatie

en waar nodig zijn de gelden onderling uitwisselbaar.

 

Zorgen voor de zwakkeren in de samenleving is een belangrijke taak van de gemeente. Van belang is, dat mensen die aan de onderkant van de arbeidsmarkt staan, of erbuiten, begeleid worden naar betaald werk of zinvol vrijwilligerswerk.

 

Iedere burger van de gemeente Leudal moet actief participeren in de samenleving.

Er moet een goede begeleiding zijn voor mensen die niet zelf de toegang tot de arbeidsmarkt vinden.

De gemeente moet de prioriteit van haar inkoop leggen bij die bedrijven die kansarme medewerkers in dienst nemen. Minimabeleid, ofwel het bieden van bestaanszekerheid voor mensen die dit niet op eigen kracht kunnen, is een taak van de gemeente.

De economische crisis heeft negatieve effecten voor werk en inkomen,ook in Leudal. Voorkómen moet worden, dat werklozen en andere lage-inkomensgroepen de aansluiting tot de maatschappij verliezen. Daarom moet de gemeente deze mensen begeleiden

naar vrijwilligerswerk of ‘werkstages’, bijvoorbeeld in samenwerking met de ondernemersverenigingen.

Progressief Leudal vergeet de stille armoede niet: ook bij ondernemers en kleine zelfstandigen staat soms het water tot aan de lippen.

 

Actieve, tijdige signalering en doorverwijzing naar instanties moeten prioriteit hebben.

 

Progressief Leudal wil kansen van mensen benutten, een proces waarbij de klant centraal moet staan. Mantelzorgers en vrijwilligers moeten een mogelijkheid krijgen om kennis en vaardigheden uit te breiden, met een vrijwilligersschool als ondersteuning.

 

Subsidiebeleid

Het gemeentelijk subsidie- en accommodatiebeleid zijn nog altijd niet geharmoniseerd. Er zijn nog steeds grote verschillen. Progressief Leudal zal dit de komende raadsperiode aanpakken. Als eerste

zal het accommodatie- en het subsidiebeleid ontvlochten worden. Hierdoor worden de geldstromen inzichtelijk gemaakt en kunnen keuzes rechtvaardig en afgewogen gemaakt worden, in een accuraat maatwerk. Het bestaande subsidiesysteem

moet vernieuwd worden. Onze inwoners moeten hierin meer worden gekend, vindt Progressief Leudal. In de komende raadsperiode zal Progressief Leudal hiervoor een plan uitwerken, dat gefaseerd ingevoerd kan worden. Het subsidiebeleid moet in

ieder geval rechtvaardig en transparant zijn. Er moet nieuw beleid komen en hierbij willen we de burger een grotere rol geven.

 

Samenwerking

We kunnen twee vormen van samenwerking onderscheiden: samenwerking op kleine schaal: tussen de gemeente en burgers/ ondernemers/maatschappelijke organisaties, en samenwerking op grotere schaal: met buurgemeenten

in binnen- en buitenland, tussen gemeente en provincie, tussen regio’s. Samenwerking is nodig om bovenlokale problemen aan te pakken. Dit maakt Leudal sterker en gezonder.

 

 

LEEFBAAR

 

Waar kunnen mens en milieu in het gemeentelijk beleid elkaar positief beïnvloeden? Progressief Leudal streeft naar een goed leefmilieu, waarin kinderen kansen tot ontwikkeling krijgen en mensen

zich veilig voelen.

 

Leefmilieu

Een beter leefmilieu is een zaak van jong en oud. Wij hechten groot belang aan natuur- en milieueducatie, zowel op school als daarbuiten. Progressief Leudal pleit ervoor, om locaties met een gezichtsbepalend en cultuurhistorisch karakter te beschermen. Vanwege de

landschappelijke kwaliteiten is Leudal de moeite waard, maar ook het culturele en artistieke klimaat maakt onze gemeente tot een goede plek om te wonen. Progressief Leudal wil de amateurkunst binnen de gemeente blijven aanmoedigen.

Progressief Leudal vindt, dat de gemeente een actievere rol moet spelen in de ontwikkeling van kleinschalig toerisme en recreatie. In de strategische visie-2020 'Leven in Leudal' worden de landschappelijke kwaliteiten en toeristische mogelijkheden gezien als sterke punten van de gemeente. Belangrijk hierbij is, dat de gemeente

een platform biedt aan ondernemers in de sector, horecaondernemers, VVV en natuurverenigingen. Zij kunnen deze twee sterke punten samen - op een duurzame wijze - verbinden. De gemeente stimuleert samenwerking en overleg in klankbordgroepen of platforms.

 

 

Jeugd en jongeren

Subsidies moeten primair gericht zijn op activiteiten voor kinderen en jongeren, op het gebied van sport en cultuur, van scholing en kadervorming. Door de motie van Progressief Leudal over de speeltuinen in 2008 is er een kwaliteitsslag gemaakt in de kernen.

Er zijn veilige plekken gemaakt waar kinderen kunnen spelen en bewegen, maar ook elkaar kunnen ontmoeten.

Kinderen en jongeren hebben recht op kansen om hun talenten te ontwikkelen. Ze hebben een veilige omgeving nodig, waar ze ervaringen kunnen opdoen om te experimenteren in het omgaan met mens en maatschappij, om zich zo te kunnen ontwikkelen.

Wij denken hierbij aan speeltuinen, hangplekken en discoavonden. De gemeente moet in haar beleid hiervoor ruimte scheppen, de jeugd serieus nemen en vertrouwen geven.

 

Veiligheid

Mensen vinden het belangrijk om zich veilig te voelen en hieraan moet de gemeente een steentje bijdragen. Enkele aandachtspunten, beginnend dicht bij de mensen zelf, zijn goede voorlichting over maatregelen die zij zelf kunnen nemen en buurtpreventie

vindt Progressief Leudal een goede ontwikkeling, als deze wordt gedragen door de buurt zelf. Het Politiekeurmerk 'Veilig Wonen' maakt inzichtelijk welke preventieve maatregelen we moeten nemen als inbraakpreventie. Voorlichting over brandpreventie is daarnaast

van belang.

 

De openbare ruimte moet veilig zijn. De gemeente neemt maatregelen om kwetsbare verkeersdeelnemers te beschermen door de inrichting van de openbare ruimte. Doet zich onverhoopt een grote ramp voor, dan moet

er een adequaat rampenplan klaarliggen, dat goed geoefend en geëvalueerd is. Het veiligheidsbeleid is een belangrijk punt van samenwerking tussen gemeente en dorpsraden.

 

Welzijn

Als mensen respect en waardering kunnen opbrengen voor elkaar, is er sprake van welzijn. Gaan we uit van de kwaliteiten van mensen, dan spreken we over kansen. Dat betekent, dat alle mensen moeten kunnen deelnemen aan de samenleving, ook de mensen

die een steuntje in de rug nodig hebben. Een goed welzijnsbeleid zal eventuele belemmeringen kunnen opvangen.

Progressief Leudal staat voor een actief beleid op het gebied van armoedebestrijding om te voorkomen dat deze mensen in een sociaal isolement raken. Progressief Leudal pleit voor een groep van vrijwilligers om mantelzorgers te ontlasten.

Progressief Leudal staat voor het stimuleren van buurtzorg, zoals eetpunten. Plekken waar activiteiten zijn voor mensen die zorg nodig hebben, moeten vanuit de hele gemeente bereikbaar zijn. In het kader van de zorg voor elkaar pleit Progressief Leudal voor een

positief vergunningenbeleid ten aanzien van mantelzorgwoningen. Wij willen, dat de gemeente initiatieven neemt om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Ouderenadviseurs spelen hierin een belangrijke rol, samen met vrijwilligers.

 

 

HOUDBAAR

 

Het maken van winst met respect voor het leefmilieu is belangrijk voor de kwaliteit van onze samenleving. In de gemeente Leudal vinden veel ontgrondingen plaats met bijna altijd nadelige gevolgen voor natuur en landschap. Omvangrijke

ontgrondingen, zoals het Vijverbroek nabij Ittervoort en Hanssum-West bij Buggenum, wijst Progressief Leudal af.

 

Ruimtelijke ordening

Als het gaat om het buitengebied van Leudal willen we aantasting van de open ruimte voorkomen door terughoudend om te gaan met bouwen in het buitengebied. Grootschalige agrarische bedrijvigheid verwijzen wij naar bedrijventerreinen.

 

Progressief Leudal geeft voorrang aan het opknappen van bestaande, verouderde industrieterreinen boven de aanleg van nieuwe terreinen. Progressief Leudal vindt het belangrijk, dat verloedering van lege panden wordt tegengegaan.

 

 

SOCIAAL

 

We spreken van sociaal beleid als mensen daarin centraal staan: mensen uit de gemeente Leudal, maar ook mensen daarbuiten.

 

Kunst en Cultuur

Onze normen en waarden, onze kijk op zaken, de dingen waar wij voor staan in onze gemeenschap, de dingen die maken dat we ons thuis voelen, noemen we 'cultuur'. Cultuur is verankerd in het verleden, maar strekt zich ook uit naar de toekomst. Daarom moeten

we cultuur in al haar vormen behoeden en beschermen.

Progressief

 

Leudal hecht waarde aan de zorg voor monumenten, voor de streektaal, voor cultuurhistorische plekken, zorg voor activiteiten en verenigingen, die een bindende factor zijn tussen mensen.

 

Naast de zorg vragen wij ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en een open houding naar invloeden van buitenaf, die onze bestaande cultuur kunnen verrijken. Kunstuitingen, in welke vorm dan ook, moeten volgens Progressief Leudal gefaciliteerd worden.

Alternatieve ideeën van particulieren, zoals bij 'kunst in de kas' , kunnen verrassende resultaten opleveren.

 

Ook activiteiten op het gebied van lokale en regionale geschiedenis, waarin ons verleden ontsloten en geconserveerd wordt, wil Progressief Leudal ondersteunen.

 

Onderwijs

Goed onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ons onderwijs wordt bekostigd door het Rijk. De taak van de gemeente beperkt zich tot de huisvesting. Realistische plannen voor brede scholen zullen door Progressief

Leudal ondersteund worden. De buitenschoolse opvang is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De kwaliteit van de kinderopvang moet gewaarborgd blijven. Is een kind aangewezen op speciaal onderwijs en leerlingenvervoer,

dan moet de behoefte van het kind uitgangspunt zijn.

 

Progressief Leudal wil dat projecten van creatieve vorming en natuur- en milieueducatie mogelijk zijn én blijven. Daarvoor moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden met scholen en andere cursusaanbieders voor wat betreft de continuïteit van programma’s.

Bibliotheken zijn als kenniscentra belangrijke schakels in de keten van onderwijs en vorming, toegankelijk en laagdrempelig. Samenwerking en creatieve oplossingen zijn naast financiële ondersteuning nodig om deze voorzieningen

in stand te houden. Speciale zorg voor mensen die vroegtijdig de school verlaten of geen diploma halen, is van groot belang. Progressief Leudal ondersteunt beleidsvorming rond tweedekansonderwijs, persoonlijke vorming en deskundigheidsbevordering,

bijvoorbeeld bij vrijwilligers.

 

 

ECOLOGISCH

 

Als activiteiten eindeloos kunnen worden voortgezet zonder de omgeving te benadelen, spreken we van ecologisch beleid. Alles wat wordt afgedankt, moet weer opnieuw gebruikt kunnen worden, niets gaat meer verloren.

 

De gemeente moet bijdragen aan natuurontwikkeling: bescherming van houtwallen en hagen, waar mogelijk uitbreiding van natuurgebied en goed beheer van bijzondere wegbermen.

 

De in het bestemmingsplan gemaakte afspraken over erfbeplanting van bedrijven moeten worden nagekomen. 'Groen' betekent kwaliteit van beleving, meer verblijfsmogelijkheden voor dieren, planten en milieuwinst door het vastleggen in de bladeren van CO2, het

afvangen van fijnstof en geluiddemping. Dat geldt ook voor het groen in de kernen. Naast gezondheidsredenen zijn er ook economische belangen. 'Groen' betekent ook een goed vestigingsklimaat voor woningbouw en bedrijven.

 

 

ECONOMISCH

 

De economie is de motor van de samenleving. Winst is niet alleen uit te drukken in het vergaren van geld, maar ook in het vergroten van kennis, verbeteren van de werkgelegenheid en het verhogen van de kwaliteit.

 

Economisch beleid

Bedrijvigheid is van wezenlijk economisch belang voor Leudal. Bedrijven die qua type en grootte passen bij de omvang van de kernen, moeten binnen Leudal gehuisvest worden. Uiteraard op de daarvoor bestemde locaties en de aard van het bedrijventerrein.

Bedrijvigheid is van wezenlijk belang voor de lokale economie en leefbaarheid van Leudal.

Vanwege het behoud van de leefbaarheid en de kwaliteit van het milieu in de kernen Buggenum en Horn wil Progressief Leudal geen zware industrie voor Zevenellen.

 

Progressief Leudal wil

- startende ondernemers faciliteren met huisvesting,

- een vast aanspreekpunt waar bedrijven en ondernemers terecht moeten kunnen met al hun vragen,

- een bedrijvencontactfunctionaris als spil tussen gemeente en ondernemers: 1 loket,

- bij plannen van de gemeente de ondernemersorganisaties betrekken in het proces,

- een vestigingsbeleid, gericht op duurzame en arbeidsintensieve bedrijvigheid,

- minder aantrekken van externe adviesbureaus: zoek effectievere vormen met eigen expertise,

- betere samenwerking met andere gemeenten,

- duurzaam beleid met aandacht voor de sociale aspecten.

 

Lastenverhoging van jaar op jaar is voor Progressief Leudal niet acceptabel. Een reële begroting is essentieel, mét een goede risicobeheersing op elk beleidsterrein.

De beloofde plannen in de begroting moeten worden uitgevoerd. Als blijkt, dat plannen niet worden uitgevoerd, moeten de daarvoor geplande financiële middelen terugvloeien naar de burger. Progressief

Leudal kijkt daarbij niet alleen naar de financiële opbrengsten, maar ook naar de maatschappelijke consequenties.

Om de komende jaren niet nog grotere financiële tegenvallers aan te treffen, wil Progressief Leudal zich sterk maken voor een consequente toepassing van de beleidscyclus.