PvdA

 

 

 

 

 

 

 

Leudal =

16 dorpen =

 

Samenwerken

Eerlijk delen

Samen leven

 

Programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014

 

 

 

Inleiding

 

We leven in een rijk land en in een rijk deel van de wereld. Toch zijn er problemen die zich in onze dorpen voordoen zoals kinderen die in armoede opgroeien. Niet iedereen in onze gemeente heeft dezelfde kansen om iets van het leven te maken. Nog steeds geldt: hoe hoger het inkomen, des te beter de gezondheid. Ook wordt de leefbaarheid van onze 16 dorpen bedreigd. Het verenigingsleven staat onder druk en gemeenschapshuizen worden met sluiting bedreigd. De idealen van de Partij van de Arbeid, de meest linkse partij van Leudal, zijn daarom  in 2014 nog steeds hard nodig.

 

Wij vinden dat je een duidelijke visie moet hebben om de juiste besluiten te kunnen nemen in vraagstukken waar de gemeente voor staat. Hoe willen wij dat de lokale samenleving eruit gaat zien? Bij die vraag laten we ons leiden door begrippen als solidariteit en rechtvaardigheid, een samenleving waarin voor ieder een plaats is en waaraan iedereen bijdraagt en we niemand uitsluiten. Met een overheid die gelooft in zelfredzaamheid van haar burgers, die dienstbaar is en die een vangnet biedt aan burgers die dat nodig hebben. Een overheid die zich inspant voor werkgelegenheid door bedrijvigheid de ruimte te geven en tegelijkertijd zorg te dragen voor natuurbehoud en een schoon leefmilieu. In onze samenleving mogen we ons niet neerleggen bij onrecht en armoede, maar dienen we te streven naar  solidariteit.

 

De solidariteit geldt ook tussen de generaties. We hebben een verantwoordelijkheid naar onze kinderen en diens kinderen zodat ook zij trots kunnen zijn op Leudal. Daarom zetten we ons in voor natuurbehoud, duurzaamheid en milieu.

 

Voor de PvdA zijn er drie belangrijke kernthema’s voor de komende raadsperiode:

1) Hoe houden we onze dorpen levendig en sociaal?

2) Hoe zorgen we ervoor dat niemand buiten de boot valt en iedereen meedoet?

3) Hoe houden we Leudal schoon en mooi?

 

In dit verkiezingsprogramma leest u hoe de PvdA Leudal hier de komende vier jaar aan wil werken.

 

 

 

Hoe houden we onze dorpen levendig en sociaal?

 

Leudal = 16 dorpen 

 

Leven in Leudal betekent leven in een dorp, één van de 16 kernen die Leudal kent. Daar is het waar het dagelijks leven van de Leudalse dorpsbewoners zich afspeelt. Dat is veel meer dan alleen wonen. De dorpen van Leudal zijn leefkernen, plekken waar je elkaar ontmoet, met elkaar leeft, elkaar kent en, als het nodig is, op elkaar kunt terugvallen.  Wat de PvdA betreft zijn de Leudalse dorpen levende dorpen.

 

Toch staat de leefbaarheid onder druk. Krimp van de bevolking en bezuinigingen maken dat niet meer alle voorzieningen in alle dorpen vanzelfsprekend zijn. Zaken als een bibliotheek, een Groene Kruisgebouw, basisscholen en buurtwinkels verdwijnen langzaam uit de kernen en verenigingen hebben te maken met teruglopende ledenaantallen.

 

Eén van de grootste uitdagingen voor de Leudalse politiek is het zorgen dat er voldoende voorzieningen blijven bestaan in de dorpen zodat het leefkernen blijven en geen forensendorpen worden. We gaan voor levendige dorpen door zoveel mogelijk behoud van gemeenschapshuizen, zorg en onderwijs. Het levendig houden van de dorpen draagt ook bij aan het behoud van winkels en ondernemingen. Daarom moeten verenigingen en burgerinitiatieven ondersteund worden. Ook vinden we het in stand houden en stimuleren van evenementen zoals een kermis belangrijk, omdat dat essentieel is voor het dorpsleven. 

Op terreinen waar de markt haar werking heeft (winkelnering, horeca, bedrijvenvestiging) is de invloed van de politiek echter vaak beperkt en zijn in kleine kernen ontwikkelingen moeilijk te stuiten. Stimuleren en ondersteunen van lokale initiatieven door het gemeentebestuur zijn noodzakelijk. Voor doelmatigheid en continuïteit van deze initiatieven is het wel nodig dat behoeften en draagvlak van de lokale gemeenschap goed bekend is. 

• Onderzoek naar de mogelijkheid of er voor Leudal een virtuele winkel is op te zetten met afhaalpunten in de kernen. Als bibliotheken hierbij aansluiten

kan zodoende een nieuw en organisch trefpunt ontstaan in de kleinere gemeenschappen.

• Ook soorten van coöperatieve initiatieven kunnen door de gemeente worden ondersteund met subsidie, leningen, garantstelling, begeleiding/coaching,

samenbrengen van soortgelijke initiatieven binnen gemeente enz.

 

Voor andere (non profit) voorzieningen ligt het anders. Op het terrein van de gemeenschapsvoorzieningen heeft de gemeente een speciale taak. De vraag is altijd hoe ruimhartig die wordt uitgevoerd en wat dat kosten mag.

• De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente dit niet slechts vanaf een loket uitvoert maar zelf proactief naar de gemeenschappen toe gaat om te zien

wat burgers nodig hebben om doelen van cohesie, burgerschapszin, leefbaarheid, welbevinden, welzijn, recreatie en veiligheid te realiseren. Ambtenaren

worden gestimuleerd om deel te nemen aan verenigingen en burgerinitiatieven.

• De gemeente wijst scouts aan die voor de gemeente noodzakelijke informatie ophalen en praktijkgerichte ideeën inbrengen.

  • Het fenomeen dorpsraad wordt geëvalueerd: bedoeling, functie, samenstelling, afspiegelingsbeginsel, resultaat, inbedding in de bestuursstructuur.

 

Wonen – krimp

 

Krimp (het wegtrekken van bewoners van het platteland naar de stad, en een dalend bevolkingsaantal door ontgroening en vergrijzing) is vooral een autonome ontwikkeling die maar deels beïnvloedbaar is. Krimp heeft tot gevolg dat met name de voorzieningen voor jongeren onder druk komen te staan, omdat deze groep kleiner wordt. Tegelijkertijd zijn er meer voorzieningen voor ouderen nodig. Het bouwen van meer woningen in krimpgebieden leidt niet tot het keren van deze ontwikkeling. Woningaanpassing aan de nieuwe bevolkingssamenstelling is belangrijk. Voor ouderen zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. In gebieden waar echt leegstand ontstaat zal sloop niet kunnen worden uitgesloten.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• Er wordt samen met de bewoners een concrete meerjarenagenda gemaakt waarmee voor alle dorpen wordt gewerkt aan behoud van de leefbaarheid. De

gemeente zet zich op een proactieve manier in voor het uitvoeren van deze agenda.

• We maken geld vrij dat exclusief wordt gebruikt voor een dorpsvernieuwingsfonds om deze agenda te kunnen uitvoeren. We koppelen dit fonds expliciet

aan de eerder genoemde agenda, omdat we geen behoefte hebben aan nog een potje waaruit voor losse initiatieven een greep gedaan wordt zonder dat

de gemeente een duidelijke visie heeft.

 • Wij vinden het bundelen van voorzieningen en het bedenken van nieuwe concepten belangrijk om ook in de krimpgebieden onderwijs, zorg, sport en

cultuur te behouden. Lokale betrokkenheid in combinatie met krachtenbundeling op Leudal-niveau is van belang. Aangepaste regelgeving en maatwerk

zijn hiervoor nodig.

 

Burgerinitiatieven stimuleren (Zorgcoördinator voor alle kernen)

 

De PvdA wil dat de dorpen levendiger worden. Een levendig dorp zorgt ervoor dat de inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Maar levendigheid moet in de eerste plaats van onderop komen. Dat kan bij de plaatselijke buurtsuper zijn, op de kermis of op georganiseerde activiteiten zoals het dorpsontbijt in Neeritter of het inloopcafé in Roggel. 

 

De PvdA wil initiatieven vanuit de bevolking die de levendigheid bevorderen stimuleren. De gemeente kan daarbij heel concreet zorgen dat bestaande activiteiten behouden worden en de mogelijkheden worden geboden voor groei; door dwarsverbanden te leggen tussen bestaande activiteiten. In Roggel zijn zeer goede ervaringen opgedaan met de zorgcoördinator, waaruit nieuwe initiatieven zijn ontstaan zoals burenhulp en eetpunten voor ouderen. De PvdA wil dit project ook starten in de andere dorpen.

 • Een zorgcoördinator voor alle kernen om de samenhang binnen én tussen de dorpen te bevorderen

 

Krimp en scholen

 

De dorpsscholen staan onder druk vanwege een teruglopend leerlingenaanbod. Sommige scholen, zoals in Neeritter, Hunsel en Ittervoort, worden bedreigd met sluiting of fusie. Als een school uit een dorp verdwijnt, verdwijnt er méér dan alleen het basisonderwijs. Een school is ook een ontmoetingsplaats en belangrijk voor de levendigheid en sociale cohesie in het dorp. Om die reden streven we naar creatieve oplossingen, waarbij kwalitatief goed onderwijs blijft gewaarborgd, maar waarbij ook de maatschappelijke functie van de school voor het dorp behouden blijft. Een brede maatschappelijke voorziening, gedragen door de inwoners van alle betrokken dorpen kan een oplossing zijn.

• Als de omvang van de scholen een fusie noodzakelijk maakt, streven we naar een oplossing die de maatschappelijke functie van de school voor de

dorpen behoudt. Bijvoorbeeld voor Neeritter en Ittervoort is een gedeelde Brede Maatschappelijke voorziening, op neutraal terrein een geschikte optie

indien de scholen moeten fuseren.

• Wij zijn voorstander van integrale kindcentra. Maatschappelijk vastgoed wordt zoveel mogelijk geconcentreerd in het dorp waarmee een bundeling van

voorzieningen en kennis ten goede kan komen aan de ontwikkeling van kinderen.

  • In dorpen waar leerlingenaantallen dalen en of de kwaliteit van het onderwijs achterblijft, stimuleren we dat samenwerkingsscholen worden gevormd.

 

 Gemeenschapshuizen

 

Gemeenschapshuizen zijn de ontmoetingspunten in de dorpen, maar hun voortbestaan staat onder druk. Voor de inwoners, verenigingen en een actieve gemeenschap is een levendig gemeenschapshuis in een dorp van belang. Want een bruisend gemeenschapshuis nodigt uit tot activiteiten, is een verzamelpunt voor inwoners en verenigingen en een baken in een dorp. Het is belangrijk dat de gemeente samen met de betrokkenen in de dorpen kijkt hoe adequaat onderhoud georganiseerd moet worden en met name op welke wijze gemeenschapshuizen verantwoord te exploiteren zijn. In sommige gevallen zal dit betekenen dat het gemeenschapshuis geïntegreerd wordt in een multifunctionele accommodatie, waarin meer voorzieningen (mogelijk ook commerciële bedrijven, winkels e.d.) onderdak vinden. Verantwoord exploiteren en adequaat onderhoud plegen zal ook betekenen dat inwoners en verenigingen betrokken dienen te worden bij beheertaken en onderhoudswerkzaamheden.

• Samen met de dorpen gaan wij ons inzetten voor functionele gemeenschapshuizen al dan niet met lokale (horeca-)ondernemers en verenigingen. Een

verantwoorde en betaalbare exploitatie zijn een onmisbaar fundament waarop alle verdere bedoelingen moeten staan.

• Het beleid t.a.v. gemeenschapshuizen en het beheer daarvan wordt geëvalueerd. De PvdA wil daarbij leren van de bewoners: waar zijn ze tevreden over

en waarover zeker niet. Wat betekenen deze ervaringen voor het verdere beleid?

 

Verenigingen

 

Sportverenigingen, muziekverenigingen, schutterijen of hobbyclubs vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en zijn in de meeste dorpen het sociale cement van de samenleving. 

Nog te vaak is de gemeente teveel een belemmering voor initiatieven vanuit verenigingen. Wij willen verenigingen juist een actievere rol geven en initiatieven méér aanmoedigen. Hierbij past ook het wegnemen van onnodige regels en bureaucratie bij subsidieaanvragen. De PvdA wil dat de gemeente actief de verenigingen opzoekt om problemen, oplossingen en beleid te bespreken.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• Wij willen de sociale functie van sportverenigingen versterken door verbindingen te leggen met scholen, buitenschoolse opvang, welzijn, jeugdzorg,

wijkcentra en dorpshuizen.

  • Verenigingen die dat willen worden onder voorwaarden zelf verantwoordelijk voor onderhoud, ook als het gemeentelijk eigendom betreft.

• Voor ons is multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties het uitgangspunt. Wij willen dat deze ook overdag beschikbaar zijn voor het

onderwijs en activiteiten in het kader van de begeleiding vanuit de AWBZ.

• Wij spannen ons in om verdere bezuinigingen op culturele voorzieningen te vermijden. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van culturele

voorzieningen, met name de muziekschool en bibliotheek, staan onder druk door bezuinigingen. De grenzen hiervan zijn bereikt. Bovenlokale

samenwerking kan hiervoor een oplossing bieden.

• De bibliotheek past zich aan de moderne tijd aan en wordt een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar naast het uitlenen van boeken de multimediale

wereld toegankelijk wordt gemaakt, eventueel onder te brengen bij de school.

• Wij stimuleren cultureel ondernemerschap. Dit kan leiden tot nieuwe creativiteit met een economische spin-off.

 

Kortingspas

 

Er zijn veel culturele, toeristische, recreatieve en horeca-activiteiten in de 16 dorpen. De gemeente kan, als overkoepelende overheid, een rol spelen in bekendheid geven aan, stimuleren van, en verbindingen leggen tussen deze activiteiten. Daarom neemt de gemeente het initiatief tot een Leudal-brede kortingspas voor inwoners in samenwerking met instellingen en ondernemers. Mensen met een minimum uitkering krijgen de pas gratis.

 

Veilige dorpen 

 

We bestrijden overlast, intimidatie en criminaliteit. Daarvoor is het belangrijk dat mensen elkaar op straat aanspreken op gedrag en dat ouders hun kinderen aanspreken. Veiligheidsbeleid moet tot stand komen in samenwerking met welzijns- en (jeugd)zorginstellingen, brandweer, politie, onderwijs, bedrijven én bewoners. De gemeente faciliteert deze betrokkenheid. Wanneer het om veiligheid gaat wil de PvdA preventie waar dat kan en hard ingrijpen waar het moet.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA vindt dat veiligheidsbeleid gaat over afstemming, samenwerking en een goede balans tussen voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven

(repressie) waar dat moet.

• De focus ligt de komende jaren op het terugdringen van woninginbraak, auto- en fietsdiefstal, woonoverlast, kindermishandeling en huiselijk geweld.

 

Onze 16 dorpen

 

Neer

 

Neer heeft veel verenigingen, vrijwilligers, muziekverenigingen, koren, schutterijen, sportclubs, Jong Nederland...

Aandachtpunten zijn: de toekomst van zwembad Ligteveld, activiteiten rond de Maas (hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling, recreatie, ontgrinden/ontgronden?

  • Verhard fietspad langs het Lange Pad (door het Leudal) naar de Elisabethsdreef.

• Bedrijventerreinen Soerendonck (Hanssum) en Heldenseweg laten we niet verrommelen, maar we maken er een aantrekkelijk gebied van voor

ondernemingen en wonen.

 

Nunhem

 

Nunhem is een van de leukste dorpen van Limburg, waar de natuur en grootschalige bedrijvigheid en het wonen elkaar ontmoet. Nunhem is een hechte gemeenschap. Het is er prettig, veilig, mooi wonen. Goede ontsluiting/bereikbaarheid. Actiepunten zijn:

• Het gemeenschapshuis blijven we behouden

• De gemeente zet zich in voor het behoud van een positieve relatie tussen Nunhem en Nunhems Zaden, ook na de uitbreiding.

 

Buggenum

 

Het is prachtig wonen langs de Maas, maar dat betekent ook hoogwaterbescherming en beschermen van de natuur langs de Maas. De Openpoortendag laat professionele kunst zien in bijzondere tuinen, waarbij de opbrengst ten goede komt aan de muzikale vorming van de lokale jeugd; een mooi voorbeeld van hoe een dorp levendig en sociaal kan zijn. Dit voorbeeld verdient navolging.

Aandachtspunten zijn:

  • Beschermen tegen hinder van grootschalige bedrijvigheid op industrieterrein Zevenellen.

• Verkeersveilige routes/verbindingen.

 

Horn

 

Binnenkomen in Horn moet op een mooie én veilige wijze kunnen. Doorgaand verkeer dient de provinciale wegen meer te gebruiken. In Horn kom je om te leven, te genieten, te werken, recreëren en te wonen. In Horn zijn veel onderwijsvoorzieningen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs) en jeugdzorginstellingen. De gemeente dient zich in te zetten om een breed aanbod aan onderwijsvoorzieningen te herbergen. En dat geeft ook op andere terreinen verantwoordelijkheid. Zo zal er ook voor veilige school-thuisroutes moeten worden gezorgd.

Aandachtspunten zijn:

• Verkeer op de Rijksweg en Haelerweg moet veiliger, door de afrit Horn af te sluiten en het verkeer via de Napoleonsbaan te leiden. De oprit kan wel

blijven bestaan. Dit zijn veelgebruikte schoolroutes.

  • Aandacht voor jongeren; jongerenwerkers houden contact met de jongeren.

 

Roggel

 

In Roggel zijn veel initiatieven vanuit de bevolking voor samen zorgen, zoals: NaoberzorgPunt, het Jozefhuis en vrijwilligerswerk rond diverse doelgroepen. Als mensen iets over hebben voor elkaar wil de PvdA dat steunen. Er moet aandacht komen voor de ontwikkeling van de kern, want ook dat hoort bij een toeristisch beleid. Wat voor de bewoners, inwoners van Roggel en Leudal goed is, is ook van nut voor de toeristen.

Aandachtspunten zijn:

• We nemen de infrastructuur van Roggel onder de loep, zowel ten behoeve van het ondernemersklimaat als vanwege de veiligheid.

• Roggel heeft een actieve winkeliersvereniging. We investeren in een goed winkelklimaat, mits dit een duidelijk belang heeft voor alle burgers.

• De Bibliotheek is een belangrijke ontmoetingsplek in het dorp (is als zodanig ook als NaoberzorgPunt aangemerkt) die niet zonder meer kan worden

overgeplant richting Heythuysen. Bovendien zou de bereikbaarheid een probleem worden, vooral voor oudere mensen.

 

Baexem

 

Verkeersveiligheid is belangrijk voor alles dat kwetsbaar is. Bij de N280 is dat de natuur en bij de Dorpsstraat zijn dat de fietsers zoals de schoolgaande jeugd.

Wij hebben een 10-jarig contract met het COA afgesloten voor een asielzoekerscentrum. Ook al wilde de gemeenteraad geen voorwaarden opnemen in de overeenkomst, stellen wij dat ook deze inwoners van Leudal onze aandacht vragen.

• We willen Baexem verkeersveiliger maken en de parkeerproblematiek aanpakken door een parkeerverbod in het centrum in combinatie met meer

parkeerhavens daarbuiten

• De PvdA in Leudal is geen voorstander van het verplaatsen en verbreden van de N280.

 

Haelen

 

NME Elisabethsdreef kan nog meer het centrum worden waar allerlei vrijwilligersprojecten rond duurzaamheid (zoals natuur/milieu en energie) tot ontwikkeling kunnen komen. Lelijkheid dient aangepakt te worden of het nu lege panden in het centrum betreft, ontsierende aanplakborden/sandwichborden of vieze hondenpoep.

Aandachtspunten zijn:

• Openhouden Bezoekerscentrum Leudal (zie ook “Hoe houden we Leudal schoon en mooi”)

• Aanpakken van leegstand. De gemeente moet de regie nemen om voor postkantoor, dancing Geelen en het voormalig gemeentehuis een nieuwe

passende bestemming te vinden samen met de inwoners.

 

Neeritter

 

Neeritter heeft een mooie historische kern, maar helaas is er veel (vracht) verkeer op de Driessensstraat. Neeritter is als grensdorp ook de toeristische toegang tot Nederland. De gemeenschap zelf wil het dorp leefbaar houden en onderneemt het nodige. Deze plaatselijke initiatieven zijn waardevol en willen we steunen. Basisonderwijs dreigt te verdwijnen.

Aandachtspunten zijn:

• Het onlangs gesloten gemeenschapshuis wordt nieuw leven ingeblazen.

• Doorgaand (Vracht)verkeer wordt ontmoedigd door efficiëntere ingrepen in de weg.

• Als fusie van de school van Neeritter en Ittervoort onvermijdelijk is, dan kan een gedeelde Brede Maatschappelijke voorziening, op neutraal terrein een

geschikte oplossing zijn (zie ook “Krimp en scholen”)

 

Hunsel

 

Ook hier zijn burgers actief om hun dorp leefbaar te houden. De PvdA wil de dorpsraad en ook de plaatselijke verenigingen zijn actief. We willen burgerinitiatieven verder stimuleren.

Aandachtspunt is:

• Er moet weer activiteit en bedrijvigheid gaan plaatsvinden in het voormalig gemeentehuis ook als de gemeente daardoor een minder goede prijs voor het

pand kan realiseren. 

 

Ell

 

De dorpsraad is een belangrijk platform voor leefbaarheids-initiatieven. In Ell gaat het daarbij o.a. om verkeersveiligheid, een gemeenschapsaccommodatie en opvang voor ouderen.

Aandachtspunten zijn:

• Tegengaan van sluipverkeer door Ell

• Verkeersproblemen in de Sebastiaanstraat en Antonisusstraat worden aangepakt door een meer passende inrichting van de straat.

 

Kelpen-Oler

 

De dorpswinkel moest verdwijnen, maar mogelijk kan de basisschool deze functie overnemen. De voetbalclub (KOC) heeft door samen te gaan werken met Grathem getoond dat samenwerken tot een mooie nieuwe club kan leiden. Verenigingen kunnen niet meer verantwoordelijk worden gehouden voor het onderhoud van hun accommodatie en waar ze dat niet alleen kunnen of willen, zou dat ook in samenwerking met collega-verenigingen moeten kunnen. Aandachtspunten zijn:

• Bedrijventerrein wordt opgewaardeerd.

• Voor een geïsoleerde kern als Kelpen Oler is een samenvoeging van de basisschool geen optie. De locatie moet behouden blijven, zolang de kwaliteit op

peil blijft.

 

Heythuysen

 

Heythuysen is de kerngemeente van Leudal en herbergt veel voorzieningen die ten dienste zijn voor alle omringende dorpen. Zo kent het dorp veel zorgvoorzieningen voor ouderen. Zorg voor ouderen (in verzorgingshuizen of thuiswonend) dient geborgd te zijn in een goed pakket van voorzieningen. Beschikbaar voor ieder die aangewezen is op de hulp en zorg van de gemeente/gemeenschap.

Het aanbod aan winkels en andere voorzieningen (Bombardon, jeugdgezondheidszorg, maar ook een atletiekvereniging Leudal) maakt Leudal aantrekkelijk en draagt ertoe bij aan het woonplezier in Leudal.

Aandachtspunten zijn:

• Sportaccommodaties zijn een verantwoordelijkheid van de gemeente. De atletiekbaan wordt in orde gemaakt.

  • Investeringen in de Bombardom moeten ten goede komen aan hun oorspronkelijke doel: een gemeenschapsvoorziening.

 

Grathem

 

Als je gunstig gelegen bent aan een rijksweg (A2) ben je een interessant woongemeente. Daarom zou woningbouw hier nog kansen kunnen bieden en dat ook voor eigen inwoners. Vernieuwende ideeën, door de gemeente mogelijk gemaakt en ondersteund, kunnen de woningbouw en daarmee ook werkgelegenheid een impuls geven.

Aandachtspunten zijn:

• Op beperkte schaal zijn we voor woningbouw aan de Brugstraat. In dit geval weegt het belang van voldoende goede woningen op tegen het verlies van

een klein stukje natuur.

  • We houden de ontwikkelingen van de dorpswinkel en de brede maatschappelijke voorziening in de gaten, ook als voorbeeld voor de andere kernen.

 

Ittervoort

 

Kent een groot bedrijventerrein, waar bedrijven vragen om uitbreidingsmogelijkheden en om het gebied netjes te houden. Ook bedrijven vragen om aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden. Dat geldt ook voor inwoners die graag wonen in een gemeente en gemeenschap. Dat vraagt om het faciliteren van voorzieningen als onderwijs, gemeenschapsaccommodatie en verenigingsactiviteiten.

Aandachtspunten zijn:

• Gemeenschapshuis De Mortel moet op een verantwoorde manier geëxploiteerd worden, zodat deze voorziening behouden kan worden.

• Bij de herontwikkeling van het centrum, bij verplaatsing van de supermarkt, willen we een substantieel deel betaalbare huurwoningen.

 

Heibloem

 

Een gemeenschap en gemeenschapsraad die weten dat het behouden van bijv. een gemeenschapshuis en voetbalvereniging van hen iets vraagt. Hun inzet en energie toont dat het lukt en zelfs meer. 

Aandachtspunt:

• Met het opwaarderen van het centrum, wordt Heibloem verkeersveiliger en aantrekkelijker.

 

Haler

 

Een klein dorp toont dat het zelf een kermis nieuw leven kan inblazen, dat ook hier verenigingen bestaansrecht hebben...m.a.w. ook hier is het mooi wonen. Daarom is de zorg voor het landschap met zijn waardes (bijvoorbeeld de Uffelsemolen) belangrijk.

Aandachtspunt

• De gemeente zoekt een andere maatschappelijke functie voor de leegstand van het schoolgebouw en gemeenschapshuis, bijvoorbeeld voor zorg of

senioren woningen.

 

 

Hoe zorgen we ervoor dat niemand buiten de boot valt en iedereen meedoet?

 

Werk, inkomen en economie

 

Wij vinden dat de kansen in de regio voor onze inwoners benut horen te worden. We helpen werkgevers bij het vinden van werknemers en het aanvragen van vergunningen, en we maken het ondernemen gemakkelijker. Werkzoekenden proberen we zo snel mogelijk bij een werkgever te krijgen. Als dat niet kan zoeken we naar andere activiteiten. Voor iedereen die geen werk heeft is er het vangnet van de bijstand. De PvdA verwacht wel dat iedereen actief blijft, bijvoorbeeld met stages of door het doen van onbetaald werk of het volgen van scholing. Kortom, meedoen om zo snel mogelijk uit te kunnen stromen naar (betaald) werk.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA wil dat er een Plan van de Arbeid voor onze regio komt. Hierin worden alle groepen betrokken: jongeren, ouderen, mensen met een beperking

en mensen die vrijwilligerswerk doen. Samen met de mensen zelf, het bedrijfsleven, het MKB, uitzendorganisaties en andere instanties wordt dit plan

gemaakt zodat het in 2015 kan draaien.

• Dit plan is gericht op uitbreiding van de werkgelegenheid en het aantal arbeidsplaatsen in de regio, de verbetering van de afstemming tussen vraag en

aanbod, het creëren van leerwerkplaatsen, stageplaatsen en participatiebanen en met speciale projecten voor 45-plussers.

• We houden het Plan van de Arbeid kleinschalig en dicht bij de mensen. We vinden dat we de vele miljoenen die nu uitgegeven worden aan grote

projecten als GOML en Brainport 2020 beter benut kunnen worden voor projecten waar de burgers écht iets aan hebben.

• We maken gebruik van de sterke punten van iedere gemeente. De ontwikkeling van grote distributieterreinen in de regio (bijvoorbeeld in Echt Susteren)

wordt aangemoedigd omdat dat werkgelegenheid voor de hele regio creëert. Leudal zelf richt zich vooral op het ontwikkelen van kleinschalige

bedrijvigheid

• Starters moeten gemakkelijk een bedrijfje aan huis kunnen beginnen bijvoorbeeld door bestemmingsplannen hiervoor te verruimen. Opdrachten en

aanbestedingen door de gemeente worden zo opgesteld dat het voor lokale ondernemers en ZZP’ers aantrekkelijk is om in te schrijven.

• We gunnen bij aanbestedingen alleen onder de voorwaarde dat de aannemende partij minimaal 5 procent van de aanneemsom gebruikt voor de inzet

van langdurig werklozen, jongeren en arbeidsgehandicapten. Dit heet Social Return on Investment. Dit passen we toe bij alle projecten (fysiek, infra en

sociaal) en bij de inkoop van diensten en producten door de gemeente.

• Wij willen dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door voldoende stageplekken en werkervaringsplaatsen aan te bieden binnen de eigen

organisatie en arbeidsplaatsen te reserveren voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten.

• We zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat en ondernemingsklimaat door het bieden van voldoende en aantrekkelijke bedrijventerreinen. Wij vinden

dat revitalisering van bestaande bedrijventerreinen vóór nieuwbouw of uitbreiding van bedrijventerreinen gaat. Leegstaande panden en gemeentehuizen

worden ingericht als bedrijfsverzamelgebouw voor kleine ondernemers en ZZP’ers of als creatieve hotspots voor jongeren. In die panden kunnen zij

ondernemen, muziek maken, sporten of elkaar ontmoeten.

• De gemeente draagt waar mogelijk bij aan goede arbeidsomstandigheden: Medewerkers in de uitvoering van gemeentelijke taken (zoals Thuishulpen en

Alfahulpen) hebben recht op goede arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke lonen volgens CAO-normen, ook als zij dit werk als ZZP’er doen. Voor

werknemers uit de Midden- en Oost-Europese landen gelden dezelfde regels en plichten, bijvoorbeeld CAO-afspraken zoals die ook voor andere

werknemers gelden. Handhaving van arbeidsvoorwaarden is noodzakelijk om uitbuiting te voorkomen, maar ook om concurrentievervalsing en verdringing

op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

• Wij willen voorkomen dat gemeenschapsgelden opgaan aan het salaris van enkelen. Wij zijn daarom tegen het subsidiëren van instellingen waarbij

mensen meer verdienen dan de Balkenendenorm.

 

Als je hulp toch nodig hebt

 

Niet voor iedereen is het vinden van werk gemakkelijk. Soms heb je daarbij hulp nodig. Dit kan zijn omdat je een arbeidsbeperking hebt, tijdelijk geen werk kunt vinden of in een sector zit die zwaar te lijden heeft onder de economische crisis. Onze ondersteuning is gericht op het vinden van (ander) werk en het vergroten van de zelfredzaamheid van onze burgers.

Voor degenen zonder kansen of met zeer beperkte kansen hebben we het vangnet van de bijstand. Leudal heeft een ruimhartig minimabeleid. Dit moet zo blijven. Juist in deze tijd van economische malaise willen we kwetsbare mensen blijven ondersteunen door onder andere een activerende armoede-aanpak. Kinderen mogen nooit de dupe worden van armoede in het gezin. Daarom blijft Leudal deelnemen aan initiatieven als het jeugdsportfonds.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA wil bijstandsgerechtigden actief helpen bij het vinden van werk. Vanuit de mogelijkheden van elke bijstandsgerechtigde kijken we naar de

aansluiting op de arbeidsmarkt en wat er nodig is (scholing, stage of onbetaalde arbeid) om die aansluiting te verbeteren.

• We vinden het belangrijk dat mensen perspectief houden op betaald werk. Vrijwilligerswerk kan daar een rol in spelen.

• Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Om dit overeind te houden staan fraudebestrijding en handhaving hoog op onze agenda. Wie een

passend werkaanbod weigert, wordt gekort op de uitkering. Dit gebeurt ook als iemand afspraken over het volgen van scholing, re-integratie, werk of

vrijwilligerswerk niet nakomt.

• Het uitgangspunt voor mensen met een WSW-indicatie is: zoveel mogelijk werk in reguliere banen. We gaan uit van wat iemand kan. Voor wie niet kan

werken in een reguliere baan bieden we een beschermde arbeidsplaats binnen het regionale leerwerkbedrijf.

• Mensen met een arbeidsbeperking mogen niet onder het wettelijk minimumloon betaald worden. Ook voor deze groep is het uitzicht om door te groeien

naar de CAO-schalen belangrijk.

• Voor ZZP’ers die schuldhulpverlening nodig hebben, stellen we niet meer als voorwaarde dat zij hun bedrijf stopzetten. ZZP’ers komen in aanmerking voor

het minimabeleid.

• Met woningbouwcorporaties, deurwaarders en nutsbedrijven maken we afspraken om problematische schulden en huisuitzettingen te voorkomen.

Convenanten met deurwaarders moeten exorbitante incassokosten voorkomen.

• We stimuleren de oprichting van een provinciaal jeugdcultuurfonds

• We zorgen ervoor dat kinderen uit minimagezinnen over een computer kunnen beschikken voor schooltaken.

• Voor de groep mensen met een inkomen minder dan 110 procent en de groep mensen met een inkomen tussen de 110 en 125 procent van het

bijstandsniveau willen wij een kortingspas (zie ook “kortingspas” bij “Hoe houden we de dorpen levendig en sociaal”), computers voor brugklassers en een

regeling voor schoolkosten.

• We sluiten samen met maatschappelijke, religieuze en andere organisaties een armoedepact, waarin gezamenlijk afspraken worden gemaakt voor het

bestrijden van armoede en sociale uitsluiting. De vele stichtingen, particuliere initiatieven en instellingen die met armoede in aanraking komen, komen in

het kader van het armoedepact regelmatig bijeen om kwaliteit te handhaven, efficiënter samen te werken en kennis uit te wisselen. Denk hierbij aan

bijvoorbeeld de Thuiszorg, voedselbank, kledingbeurs en kerken.

• Gelden voor armoedebestrijding worden geoormerkt.

 

Zorgen voor meedoen

 

Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We zorgen dat, ondanks de bezuinigingen en ondanks het toenemend aantal mensen met een ondersteuningsvraag, er hulp is voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Draagkracht is voor ons een leidend principe. Draagkracht zowel in financiële zin als in sociaal opzicht. Eigen bijdragen voor zorg dienen inkomensafhankelijk te zijn zonder dat dit leidt tot een stapeling van eigen bijdragen. De gemeente heeft de kans om zorg minder ingewikkeld te maken, dichtbij mensen te organiseren, bijvoorbeeld met wijkverpleegkundigen, en de eigen kracht van mensen en hun netwerken te versterken.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo)

 

Iedereen moet zijn eigen levensplannen kunnen nastreven. Als dat niet lukt omdat je op de één of andere manier daarbij een beperking ondervindt, bijvoorbeeld omdat je niet kunt lopen, een verstandelijke beperking hebt zoeken wij met je naar een oplossing. Omdat iedereen anders is, volstaat daarbij geen kant en klare oplossing. Maatwerk is nodig. Dit vraagt om een kanteling van aanbodgerichte zorg naar behoeftegestuurde zorg (kanteling). Dit maakt dat de ondersteuning niet alleen beter aansluit op de behoeftes, maar maakt het ook goedkoper (efficiëntie).

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• We gaan werken aan een kanteling van een standaard aanbod van voorzieningen naar behoefte gestuurde zorg. We denken niet in producten maar in

wat opgelost moet worden. De inwoner is daarbij in eerste instantie het uitgangspunt, niet het geformuleerde aanbod. De PvdA wil de manier om aan zorg

te komen veel minder ingewikkeld maken. Minder regels, meer direct contact en communicatie met degene die zorg vraagt. We investeren in het gesprek

vooraf (“keukentafelgesprek”). Oplossingen kunnen vaak ook in het dorp of de gemeenschap zelf gevonden worden.

• Gemeente moet inkopen op kwaliteit, zorgaanbieders moeten transparant zijn over de kwaliteit, maar met zo min mogelijk bureaucratie. Europese

aanbestedingen worden tot een minimum beperkt.

• Zolang mensen met een beperking ondersteuning nodig hebben, moeten ze op de gemeente kunnen rekenen dat zij de ondersteuning ook krijgen.

Kwaliteit en continuïteit van zorg staat voorop.

• De gemeente communiceert actief naar de inwoners over de ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de wmo. De wijze van communicatie wordt

aangepast aan de doelgroep.

• De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen bijdraagt aan de samenleving. De gemeenste verstrekt voorzieningen voor mensen met een beperking opdat

iedereen actief kan deelnemen aan de maatschappij.

• De PvdA vindt het belangrijk dat zorg en welzijn dichtbij mensen beschikbaar is. Dat betekent dat we waar mogelijk kiezen voor een dorpsgerichte

benadering.

• De decentralisatie van delen van de AWBZ gebruiken we om zorg en welzijn meer aan elkaar te verbinden. We gaan steeds uit van eigen kracht, netwerk,

familie, buurt en eventueel professional. Preventie wordt beloond. Gezondheidsbevordering met zorgverzekeraar, wijkverpleegkundige, gemeente en

ziekenhuizen is ons uitgangspunt. Dit is goedkoper en prettiger voor mensen.

• We zijn voor een persoonsgebonden budget (PGB). Dat kan in verschillende vormen. Fraude met PGB’s pakken we hard aan.

• Er komt een toegankelijkheidsprogramma. De openbare ruimte en publieke voorzieningen worden volledig toegankelijk gemaakt. Stoepen worden binnen

vier jaar voorzien van op- en afritjes op die plekken waar dit nog niet het geval is. Verkeerslichten bij voetgangersoversteekplaatsen worden zo afgesteld

dat je met een rollator niet een sprintje hoeft te trekken. Met winkeliers en architecten maken we afspraken over toegankelijkheid.

 

Mantelzorgers

 

Van alle zorg die wordt verleend, wordt ongeveer 80 procent gedaan door mensen die daarvoor niet betaald krijgen. Het gaat dan vaak om ouders die voor hun gehandicapte kinderen zorgen, partners die elkaar verzorgen of kinderen die hun ouders ondersteunen (mantelzorg). Hoewel de zorg met liefde wordt geboden, valt niet te ontkennen dat het werk vaak ook ontzettend zwaar is. Soms gaat het zelfs om hele jonge kinderen die complete verantwoordelijkheden in het huishouden hebben of hoogbejaarden die hun partner verzorgen. Om mantelzorgers te helpen en af en toe rust te geven zetten wij de komende jaren extra in op het ondersteunen van mantelzorgers.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA wil dat mantelzorgondersteuners extra capaciteit krijgen om mantelzorgers op te zoeken en te helpen met praktische oplossingen.

• Jonge en oudere mantelzorgers willen we extra ondersteunen om ook hun eigen leven te kunnen blijven leiden.

• Bij re-integratieverplichtingen wordt rekening gehouden met mantelzorgtaken.

• We blijven verlichting van de mantelzorg via logies in bijvoorbeeld het weekend ondersteunen.

• De eerder genoemde kortingspas kan ingezet worden voor mantelzorgers.

 

Gezondheidszorg

 

Als je vraagt aan mensen wat ze het belangrijkste vinden noemen ze vaak als eerste: mijn gezondheid. De PvdA hecht aan kwalitatief goede zorg en een goede afstemming tussen de eerstelijns, anderhalve (huisartsenposten en medische centra) en tweedelijnszorg. Samenwerking in de eerstelijnszorg wordt steeds belangrijker. Wel zullen we moeten zorgdragen voor een goede spreiding van de zorg over de 16 kernen. De veranderende zorgbehoefte, inwoners die langer thuis blijven wonen, de behoefte aan herstelzorg dicht bij huis, kan leiden tot veranderingen in de zorg-infrastructuur en een verschuiving van functies.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA wil dat zorgaanbieders en gemeente een plan maken om versnippering in de dienstverlening uit te bannen. Dit plan is gericht op het zo goed

mogelijk helpen van de zorgvragers. Waar mogelijk bieden we hulp en bijstand voor ouders en patiënten als zij zelf zorgvoorzieningen willen starten,

bijvoorbeeld bij het vinden van een geschikte locatie.

• De PvdA wil dat er meer gezondheidscentra komen. De gemeente ondersteunt dit. In de gezondheidscentra werken huisartsen, apothekers,

fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen en andere medici uit de eerstelijnsgezondheidszorg samen voor patiënten in hun

wijk/dorp. Deze gezondheidscentra sluiten aan bij de dorpsgerichte zorg.

• Iemand die verslaafd is aan drugs, drank, gamen of gokken, is niet meer vrij om te kiezen, maar wordt gedreven door verslaving: de volgende shot, het

volgende drankje of gokje. Ernstige verslaving leidt vaak tot een breuk met familie, het verlies van werk en ernstige financiële problemen. Wij willen dan

ook de strijd aanbinden met verslaving. Voorlichting over de gevaren van verslaving vinden we het noodzakelijke begin van een effectief lokaal

verslavingsbeleid. Bij preventie wordt de jongerenwerker actief betrokken. Daarnaast is zorg nodig.

 

Onderwijs, jeugd en zorg

 

Voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis. De PvdA wil dat de gemeente de verantwoordelijkheid voelt voor goed onderwijs voor alle kinderen. Daarom voert de gemeente een eigen lokaal onderwijsbeleid, gericht op het goed presteren van scholen en leerlingen. Daar hoort een fijne leer- en leefomgeving bij voor onze jeugd, net als het bieden van perspectief en toekomst.

 

Scholen en omgeving zijn veilig en toegankelijk

 

Het schoolgebouw hoort een plek te zijn waar kinderen graag komen, waar het schoon en veilig is. De school moet het beste uit de kinderen naar boven halen. De school werkt samen met de buurt en andere instanties die zich ook met kinderen en hun omgeving bezig houden.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA wil dat de gemeente de beschikbare middelen inzet om te zorgen dat gebouwen voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarbij gaat het niet alleen

om de fysieke kwaliteit van een gebouw maar ook om de luchtkwaliteit in de ruimtes waarin leerlingen en personeel veel tijd doorbrengen. We zijn

verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van schoolgebouwen. Samen met de scholen maken we een plan voor de schoolgebouwen.

• Rond scholen zijn veilige schoolzones. In deze schoolzones is de maximum snelheid voor auto’s 30 km/u, zijn er parkeerverboden, veilige in- en

uitstapplaatsen voor kinderen, veilige fietsroutes, verkeersbrigadiers en voldoende fietsstallingen.

• ‘Op voeten en fietsen naar school’ wordt gestimuleerd.

 

Krimp en scholen (zie Hoofdstuk Leudal = 16 dorpen)

 

Geen leerling op achterstand

 

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, ongeacht het gezin waarin je opgroeit of de buurt waar je woont. De PvdA steunt het doel van passend onderwijs, namelijk om zoveel mogelijk kinderen in het gewone onderwijs tot hun recht te laten komen. Maar voor een beperkt aantal kinderen zal bijzonder onderwijs noodzakelijk blijven.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA wil waar nodig extra tijd investeren in kinderen. Teveel kinderen hebben bij aanvang van de basisschool een taalachterstand. Een volgende

generatie kinderen behoort geheel zonder achterstanden op te groeien. Middelen die we hiervoor in gaan zetten zijn bijvoorbeeld: de voorschool, de

verlengde schooldag, extra begeleiding.

• Samenwerking tussen alle betrokkenen rondom de school en het onderwijs vinden wij belangrijk. De gemeente heeft hierin een stimulerende rol.

• De gemeente gaat uitvoering geven aan de wettelijke taken voor Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). Ouders worden aangespoord om kinderen deel

te laten nemen aan de vve-activiteiten.

• De PvdA vindt de kwaliteit van onderwijs een algemeen belang. Bij ondermaatse kwaliteit dient de gemeente dan ook op te treden.

 

Jeugd en zorg

 

Gelukkig gaat het met veel kinderen, jongeren en hun families goed. Maar er zijn ook situaties waarin er sprake is van kleine of grote problemen. De Jeugdzorg is vanaf 2015 een verantwoordelijkheid voor de gemeente. De PvdA wil dat er in de Jeugdzorg meer de nadruk komt te liggen op positief jeugdbeleid. Jeugdbeleid waarin we uitgaan van preventie en minder op repressie inzetten. Veel gezinnen en kinderen hebben te maken met meerdere vormen van hulp. De betrokken organisaties moeten meer samenwerken. Dit kan door verschillende regelingen bij elkaar te brengen. We benutten de eigen kracht van deze jongeren en de gezinnen. Per gezin is er één gerichte aanpak. Een integrale benadering op de terreinen AWBZ, Jeugdzorg maar ook het passend onderwijs is daarbij van groot belang en vraagt een duidelijke regie van de gemeente.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA wil een positief jeugdbeleid waarin we uitgaan van versterking van de eigen kracht van ouders en kinderen, een gedeelde

opvoedingsverantwoordelijkheid, ophouden met onnodige etikettering, en waar mogelijk ontzorgen en normaliseren.

• Voor betere en efficiënte Jeugdzorg willen we dat de gemeente de samenwerking tussen de aanbieders van Jeugdzorg regisseert. Voor organisaties die

niet willen samenwerken, worden andere aanbieders gezocht. Deze samenwerking moet het mogelijk maken dat er per gezin/kind één plan van aanpak

komt.

• We breiden de jongerenwerkers uit tot 2 fte en betrekken hen actief bij jeugdzorg.

• Het CJI houden we kleinschalig en efficiënt, we voorkomen dat het uitgroeit tot een bureaucratisch kolos.

• De PvdA vindt het belangrijk dat de Jeugdzorg in 2015 in één keer gedecentraliseerd wordt. Wij zetten in op preventie, ombuigingen binnen het budget

van curatief naar preventief, ontschotting, betere samenwerking en afstemming van de activiteiten van Jeugdzorgaanbieders.

• De PvdA zal erop toezien dat de landelijke overheid haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de jeugdzorg niet ontloopt.

 

Asielzoekerscentrum

 

Bewoners van het asielzoekerscentrum zijn ook inwoners van Leudal en verdienen onze aandacht. Met name de meest kwetsbaren hebben onze steun nodig voor een menswaardig bestaan. De lokale overheid heeft weinig invloed op asielprocedures, maar we wel mogelijkheden hebben willen we die benutten.

• Kinderen willen we het liefst zoveel mogelijk op de normale scholen laten meedoen.

 

 

Hoe houden we Leudal schoon en mooi?

 

Landschap

 

Leudal heeft een gevarieerd landschap met heide, bos en akkerbouw. Deze landschappelijke kenmerken die Leudal de tuin van Limburg maken, koesteren we. Natuur en natuurgebieden horen toegankelijk te zijn.

 

• Openhouden Bezoekerscentrum Leudal: Belangrijk voor natuur en milieueducatie. Mogelijkheden open laten om tijdelijke goedkope krachten te plaatsen

t.b.v. het open houden en de telefonische bereikbaarheid. Tevens ter ontlasting vrijwilligers. Deze kunnen dan andere activiteiten ontplooien.

Samenwerking zoeken met andere heemkunde en natuurclubs. Attractie aanleggen (klimbos, blote voetenpad teneinde meer (betalende) bezoekers te

trekken. Daarmee stabiliseer je het BC financieel.

• In het bestemmingsplan buitengebied toch trachten vast te houden aan het indertijd door de gemeente Roggel en Neer gedeponeerde beleid tan aanzien

van de ontgrondingen.

• De PvdA is tegen verdere ontgrinding van de Vijverbroek. Ontwikkeling van dit gebied richting natuur- en cultuureducatie en toerisme wordt

aangemoedigd. •Uitbreiding boerderijen tot 1000 m vanaf de woonkernen verbieden in verband met gezondheidsrisico's burgers.

• MEGA stallen zijn niet welkom

• Inzetten pachtgronden gemeente Leudal ten behoeve van EHS. Dit, als pachten worden beëindigd in verband met bedrijfsbeëindiging of het bereiken van

de 65 jarige leeftijd. Eventueel verkopen van gronden. Geld stoppen in landschapsfonds.

• Géén stimuleringsbijdrage voor de Golfbaan Heyhuysen. Actie gemeente om visclub te integreren in golfbaan als compensatie Quasven bij de Leisterd

afwijzen.

• Uitbreiding jachthaven richting Bouxweerd niet ten uitvoer brengen

• Uitbreiding aantallen Campers jachthaven mogelijk maken

• Toeristische verbetering Maaspanorama uitvoeren

• Verbindingsfietspaden Leudal realiseren. Oude Speckerweg en weg Busjop richting Speckerweg (aan de Watermolen)

 

Natuur en milieu

 

Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid. Onze ambities zijn hoog. De PvdA wil bereiken dat Nederland in 2050 een 100 procent duurzame economie is. Lokaal/regionaal milieubeleid is noodzakelijk om deze ambitie te realiseren en onze omgeving schoon en gezond te houden. Hierbij is het noodzakelijk dat iedereen binnen de gemeente/regio zich hiervoor inzet. De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende manieren hun steentje bij te dragen aan een duurzame gemeente.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• Stimuleren van milieuvriendelijke energievormen zoals wind- en zonne-energie warmtekracht en aardwarmte. Zelf het goede voorbeeld geven door

gemeentelijke en gemeenschapsvoorzieningen hiervan te voorzien.

• Wij hebben de ambitie dat onze gemeente in 2027 een CO2-neutrale gemeente is.

• Wij willen de uitstoot van fijnstof binnen de Europese normen brengen in 2027

• Wij maken het huidig woningbestand energiezuiniger, bijvoorbeeld door in de prestatie-afspraken met woningcorporatie(s) duurzaamheid als doel op te

nemen of door subsidie te verstrekken voor (of te wijzen op) energiebesparende maatregelen en woningisolatie.

• Met publiekscampagnes wijzen we bewoners erop dat woningisolatie bijdraagt aan een schoner milieu en stookkosten bespaart.

• Duurzame alternatieven voor de verwarming van gebouwen in de gemeente stimuleren we. Zo willen we dat de gemeente in haar eigen gebouwen gebruik

maakt van energiebesparende technologieën zoals warmte-, koudeopslag en ledverlichting.

• We stimuleren lokale initiatieven bijvoorbeeld in de vorm van kleinschalige coöperatieve of gemeentelijke energiebedrijven voor decentrale duurzame

energieopwekking.

• Openbare ruimte beheren we natuurlijk en ecologisch door ecologisch bermbeheer, variatie in beplanting van perkjes en groenstroken en een gematigd

kapbeleid. Bescherming van de biodiversiteit is hierbij belangrijk.

• Groene gemeente. Wij willen meer groen in de dorpen, bijvoorbeeld door insectenhotels in de dorpen en dorpstuinen waar mensen met een uitkering en

andere inwoners hun groenten en bloemen kunnen kweken.

• Kinderen betrekken we bij natuur en milieu. Blijven subsidiëren van de schooltuinen en uitbreiden naar vervolg- en speciaal onderwijs

• We maken afspraken met de afvalcentrale om het scheiden van afval te stimuleren of de hoeveelheid afval te beperken.

• Huishoudens kunnen hun afval gratis bij het afvalscheidingstation afgeven om illegale stort te voorkomen.

• Wij vinden dat de gemeente het goede voorbeeld hoort te geven door zorgvuldig om te gaan met het gebruik van papier, bijvoorbeeld door de

gemeenteraad papierloos te laten werken.

 

Openbaar vervoer en Verkeer

 

Openbaar vervoer staat onder druk door landelijke bezuinigingen en teruglopende reizigersaantallen. Het is moeilijk om het openbaar vervoer op peil te houden. De PvdA wil dat reizigers betrokken worden bij het inrichten van buslijnen. Verbetering is mogelijk, met name tussen de dorpen aan weerszijden van de snelweg.

Wat de PvdA betreft komt de reistijd naar basisvoorzieningen centraal te staan. Wij vinden het belangrijk dat zorgcentra, ziekenhuizen enzovoorts bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. We blijven scherp op de betaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het OV. Hiervoor is regionale samenwerking noodzakelijk. De PvdA staat pal voor de veiligheid van personeel en passagiers.

 

Het toenemende verkeer in de regio vormt een bedreiging voor de leefbaarheid van de dorpen. Verkeer van en naar Roermond moet zoveel mogelijk over bestaande snelwegen bewegen. De N280 moet geen vierbaansweg door de nu nog aantrekkelijke natuur worden.

Sluipverkeer zoals bij Ell wordt aangepakt. In dorpskernen wordt doorgaand vrachtverkeer zoveel mogelijk gehinderd met fysieke maatregelen.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• Een eventueel treinstation in Leudal mag niet ten koste gaan van langere reistijden vanwege bijvoorbeeld het schrappen van busverbindingen.

• Bij de inrichting van de verkeersstructuur geven we prioriteit aan fietsers en het scheiden van snel en langzaam verkeer.

• De dorpen maken we auto- en vrachtautoluw .

• De N280 wordt geen vierbaansweg,

• Alle kernen blijven verbonden met openbaar vervoer.

• We verzetten ons tegen verdere verschraling van het openbaar vervoer en betrekken reizigers bij het opnieuw vormgeven van het netwerk.

 

 

Overig en algemeen

 

De financiën van de (lokale) overheid

 

Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. De PvdA wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat geldt onder andere voor de wmo. De PvdA vindt, dat daar waar eigen kracht meer en meer centraal wordt gesteld, dit ook geldt voor het meewegen van de eigen financiële kracht (vermogen). Wettelijk zijn hiervoor beperkte mogelijkheden, maar de mogelijkheden die er zijn wil de PvdA doordacht benutten.

Waar er eerst een situatie was van verdeling van schaarste over nieuwe initiatieven, staan bestaande voorzieningen nu vaak onder druk. Door de crisis in de vastgoedsector en woningmarkt hebben veel lokale overheden grote risico’s en/of verliezen op hun grondbedrijf geleden. De verwachting is dat de lokale overheden ook in de komende periode bezuinigingen moeten doorvoeren, dan wel de komende jaren terughoudend moeten zijn in het doen van nieuwe investeringen. Hiervoor gaat de PvdA haar verantwoordelijkheid niet uit de weg. De PvdA kiest ervoor om bezuinigingen stapsgewijs te realiseren zodat de menselijke maat niet uit het oog verloren raakt en grote klappen voorkomen kunnen worden.

Ook de gemeentelijke organisatie moet een bijdrage leveren aan noodzakelijke bezuinigingen. Dit kan door kritisch te kijken naar de eigen organisatie, de huisvesting en de inhuur van externen. Het gebruik van nieuwe media, digitalisering van de dienstverlening en het gebruik van open source software kunnen tot behoorlijke kostenbesparingen leiden. Het aantal werkplekken kan worden teruggebracht door toepassing van ‘het nieuwe werken’.

 

Kostenbesparingen kunnen verder in de plannen van de PvdA gerealiseerd worden door o.a. niet te kiezen voor verbreding van de N280, niet te investeren in een station, en de zorg behoefte gestuurd aan te pakken. Tenslotte moeten we ook niet bang zijn om de Algemene Reserves van de Gemeente aan te spreken. We hebben in de vette jaren voldoende gespaard voor de magere jaren. Nu is het moment om daar, als het nodig blijkt, behoedzaam gebruik van te maken.

 

Dat betekent voor de komende raadsperiode:

• Geen extra lasten voor de inwoner: we laten de lokale lasten gelijke tred houden met de inflatie.

• De enige uitzondering die we hierop eventueel maken zijn de voor de gemeente nieuwe taken (decentralisaties) zoals Jeugdzorg en delen van de AWBZ.

In principe moet uitvoering van gedecentraliseerde taken binnen het mee gedecentraliseerde budget plaatsvinden. Waar dit niet kan, omdat de lokale

situatie niet overeenkomt met de gemiddelde normen, maakt de Partij van de Arbeid keuzes vanuit onze principes van een samenleving waar voor

iedereen plaats is, waar iedereen mee doet en ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen’. Dit in combinatie met een verhoging van de OZB-

heffing. Zo dragen ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten

• De PvdA gaat behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. Wij beheren die alsof het om ons eigen geld gaat. Dit doen wij door een sterke

budgetdiscipline, wij sturen op gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen. We zijn terughoudend met betrekking tot het aangaan

van risico’s.

• Wij verantwoorden door helder te verwoorden wat is bereikt, hoe het is bereikt en met inzet van welke middelen. Transparantie vooraf en achteraf.

• De gemeentelijke organisatie levert een bijdrage aan de bezuinigingen.

• De lokale overheid moet rekening houden met de koopkracht van haar inwoners. De Partij van de Arbeid streeft daarom naar het voorkomen van

lastenverzwaringen. De PvdA zet zich actief in voor - het behoud van - kwijtschelding van lokale lasten, voor mensen met een minimuminkomen (tot 110

procent bijstandsniveau).

• In principe moet uitvoering van gedecentraliseerde taken binnen het mee komende budget plaats vinden.

 

Politieke cultuur

 

Om te kunnen werken aan de samenleving zoals die ons voor ogen staat, is een lokale overheid nodig die slagvaardig is, die de taken waarvoor zij staat goed kan uitvoeren. Dit vraagt enerzijds om politieke bescheidenheid, waarin je speelt om de bal, en niet op de man. Wij voeren geen politiek omwille van de politiek. Wat ons betreft gaat de politiek weer over het algemeen belang en de inhoud. Dat vraag anderzijds om politieke durf waarin je verantwoordelijkheden moet durven nemen. De PvdA staat graag aan het roer en neemt graag bestuurlijke verantwoordelijkheid, omdat je alleen dan ook echt problemen kunt aanpakken. We hebben dat in de deze raadsperiode gedaan en doen dat graag opnieuw.

 

Minder regels, meer dienstverlening

 

De Partij van de Arbeid wil zoveel mogelijk gebruik maken van betrokken bewoners die het beste met het dorp voor hebben. Veel bewoners zetten zich graag in voor de lokale samenleving. Waar mogelijk betrekken we bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium bij belangrijke keuzes. Dat komt het beleid ten goede: de kans op succes is groter als bewoners weten dat ze invloed op het beleid hebben.

 

De lokale overheid heeft een verbindende rol. De gemeente brengt bewoners, bedrijven en instellingen bij elkaar om samen te werken aan de toekomst van de dorpen. Hiermee kan de overheid weer het vertrouwen van bewoners winnen. We combineren daadkracht met draagvlak.

 

De gemeente legt steeds meer taken bij de burgers zelf. Dat betekent ook dat de overheid de regels los moet durven laten. Nog te vaak werpen lokale regelgeving vooral blokkades op, en helpen ze de inwoners niet verder.

• De Partij van de Arbeid wil bureaucratie en regeldrift samen met bewoners en ondernemers aanpakken. Regels zijn er om bewoners en bedrijven te

helpen, niet om ze dwars te zitten. We schaffen overbodige regels af.

• Wij besteden alleen overheidstaken uit als marktpartijen deze echt beter en goedkoper kunnen uitvoeren. Verdere uitbesteding van taken en

marktwerking heeft niet onze voorkeur.

• De PvdA wil een lokale overheid die zich dienstbaar opstelt. De gemeente is er voor de bewoners, niet andersom. We zien bewoners als verantwoordelijke

burgers die het beste met het dorp voor hebben. Voor onverschilligheid is in onze gemeente geen plaats.

 

Regionale samenwerking

 

Leudal ligt niet op een eiland. Dit kan betekenen dat er soms meer regionale samenwerking nodig is. Op heel veel terreinen, zoals bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, economische zaken en de woningmarkt, mogen gemeentegrenzen geen belemmeringen vormen maar is een regionale aanpak gewenst en zeker nodig.

Dat vraagt wel een andere regionale samenwerking dan tot nog toe. De huidige samenwerking is een duur, weinig transparant, bureaucratisch en niet erg democratisch (controleerbaar) orgaan. Volgens de PvdA zitten burgers niet te wachten op buitensporige investeringen in brainport 2020, dialoogtafels, keyport, fiber corporation project en bio based economy. Samengevat: Voor Leudal is de verkeersveiligheid van burgers belangrijk, een goed onderhouden openbare ruimte, adequaat wegenonderhoud, gemeenschapsvoorzieningen, zorg voor ouderen in de dorpen, gemeenschapszorg, werkgelegenheid, steunen voor lokale bedrijvigheid.