Ronduit Open

 

 

 

 

 

KIEZEN VOOR VERANDERING IN LEUDAL

 

Hoofdpunten Verkiezingsprogramma Ronduit Open 2014-2018

 

 

 

Deze notitie is een uitgave van de politieke vereniging Ronduit Open.

Datum: 13 januari 2014

Correspondentieadres fractie

p/a Belenbroeklaan 22

6093 BT Heythuysen

Tel.: 0475-493570

fractie@ronduitopen.nl

Correspondentieadres bestuur

Oude Meer 25

6093 CS Heythuysen

Tel.: 0475-492411

bestuur@ronduitopen.nl

 

 

Wat staat centraal bij Ronduit Open?

 

• Ronduit Open neemt met overtuiging als plaatselijke partij deel aan de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad van Leudal. Wij vinden het belangrijk om dicht bij de inwoners te staan en politiek te bedrijven vanuit de basis. Wij staan tussen de mensen en willen luisteren naar en praten met de mensen in de zestien kernen van Leudal. Wij doen dat zonder gebonden te zijn aan welke landelijke partij dan ook. Wij zijn onafhankelijk en kunnen vrijuit spreken in het belang van onze gemeente en haar inwoners. Ronduit Open is actief in alle zestien kernen van de gemeente Leudal.

 

• Ronduit Open kiest voor een sober financieel beleid. Dat is de komende jaren meer dan ooit nodig. Er is sprake van een langdurige economische crisis. Bovendien wentelt de rijksoverheid taken over naar de gemeenten maar weigert men er voldoende financiële middelen bij te doen. Er zijn dus maatregelen nodig. Doe je dat niet dan komt de rekening via hogere lasten bij burgers en ondernemers terecht. Dat wensen wij niet. De koopkracht van burgers staat immers al jaren onder druk en dat probleem moet niet worden vergroot doordat de gemeente de financiën niet op orde houdt.

 

• Ronduit Open kiest voor verlaging van de kosten. Op dat terrein zijn er ook nog veel mogelijkheden. Taken kunnen eenvoudiger worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door regels veel minder ingewikkeld te maken of door regels af te schaffen zoals bij bouwvergunningen. De raad heeft daarin een belangrijke taak. Ook moeten de kosten voor inhuur van adviesbureaus en van extern personeel aanmerkelijk omlaag. Verder moeten ook samenwerkingsverbanden waar de gemeente aan deelneemt bijdragen aan bezuinigingen.

 

• Ronduit Open kiest voor de menselijke maat. Wij staan buitengewoon kritisch tegenover schaalvergroting. Er zijn tal van voorbeelden die aantonen dat schaalvergroting problemen heeft veroorzaakt in plaats van ze op te lossen. De afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat grote organisaties diep in de problemen zijn geraakt en met overheidsgeld moesten worden gered. En laten we maar dicht bij huis blijven. De gemeentelijke herindeling van 2007 heeft de verwachtingen niet waargemaakt. Er is sprake van meer bureaucratie. De afstand tussen gemeente en burger is groter geworden. Grotere gemeenten zijn geen garantie dat zaken beter lopen.

 

• Ronduit Open kiest voor leefbaarheid in alle kernen. Leefbaarheid is niet gediend met dure prestigeprojecten en grote ambities. De gemeente moet juist oog en oor hebben voor de dagelijkse woon- en leefomgeving van burgers. Ronduit Open wil dat gemeente en burgers samen werken aan verbetering van de leefbaarheid.

 

• Ronduit Open vindt het belangrijk om burgers te helpen om hun weg te zoeken in het woud van regels. Te vaak hebben we ook afgelopen jaren gezien hoe burgers die zich dure advocaten kunnen permitteren meer gedaan krijgen dan andere burgers. Daar verzetten we ons tegen. We willen mensen helpen wanneer die naar onze mening niet correct zijn behandeld door de gemeente. Die lijn blijven we met overtuiging volgen, ook al wordt dat ons door andere partijen kwalijk genomen. Wij voelen ons volksvertegenwoordiger, vier jaar lang en niet alleen in verkiezingstijd. Daarom zijn wij fel tegen het aanstellen van een gemeentelijke ombudsman. Die kost niet alleen geld maar bovendien behoort ombudswerk tot de wezenlijke taak van een raadslid.

 

• Opkomen voor wat kwetsbaar is vormt een belangrijk uitgangspunt voor Ronduit Open. Dat geldt allereerst voor burgers maar ook voor natuur, landschap en culturele waarden. Zo moet in het buitengebied niet alles wijken voor economisch gewin. Natuur en landschap verdienen het te worden beschermd. In het verleden zijn die te vaak en te gemakkelijk opgeofferd. Maar ook mensen kunnen kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze niet goed de weg weten in de ingewikkelde regels van de overheid. Dat leidt tot rechtsongelijkheid waar wij ons tegen verzetten.

 

• Openheid in de politiek is voor ons vanzelfsprekend. Onze naam zegt het al. Het was een van de redenen voor de oprichting van Ronduit Open in 1981. Burgers hebben er recht op te weten wat er speelt. Op het punt van openheid zijn we er de afgelopen jaren flink op achteruitgegaan. Vele malen stemden andere partijen ermee in zaken geheim te houden. Een rapport over integriteit mocht niet openbaar worden. Schending van de geheimhouding kon niet worden bewezen, zo werd gesteld, maar wat er werkelijk was gebeurd moest vooral buiten de openbaarheid blijven. Wij vinden dat geheimhouding op zijn plaats is wanneer belangen van de gemeente kunnen worden geschaad. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer de gemeente in een onderhandelingssituatie zit. Ook is geheimhouding op zijn plaats wanneer anders persoonlijke informatie van burgers openbaar zou worden.

 

• We krijgen als gemeente de komende jaren te maken met grote veranderingen. De gevolgen van de vergrijzing worden zichtbaar en zullen nog veel nadrukkelijker van invloed worden. Om die op te vangen zal ook de gemeente zelf ingrijpend moeten veranderen. Zo pleit Ronduit Open al jaren voor vernieuwing binnen de gemeente. Taken zullen anders moeten worden uitgevoerd. De bureaucratie moet worden teruggedrongen. Wat altijd vanzelfsprekend was zal dat in de toekomst niet meer zijn. Dat veranderingsproces verloopt in onze ogen te langzaam en kost teveel geld. We kunnen ons niet meer permitteren zo door te gaan.

 

 

Per onderwerp willen we graag een verdere toelichting geven.

 

 

Het functioneren van de gemeente Leudal

 

• Wij besteden verder veel aandacht aan het functioneren van de gemeentelijke organisatie. Veel mensen werken met overtuiging en met grote inzet. Maar we moeten ook vaststellen dat er sprake is van interne problemen die niet of nauwelijks worden aangepakt. Intern is de zaak niet op orde. Sturing ontbreekt vaak. Burgers en ondernemers worden soms jarenlang aan het lijntje gehouden. In de top van de gemeentelijke organisatie is men slecht op de hoogte van wat er op de werkvloer gebeurt. De interne samenwerking loopt vaak niet goed. Datzelfde geldt voor de interne communicatie. Gevolg is dat het College vaak niet of slecht wordt geïnformeerd. Daardoor worden College en dus ook de Raad vaak onvoldoende en te laat geïnformeerd. Tientallen keren hebben we vanaf 2007 voorstellen gedaan voor verbetering maar daar hadden andere partijen vaak geen enkele belangstelling voor. De rekening voor een slecht functionerende organisatie komt uiteindelijk bij burgers terecht en dat willen wij voorkomen. Nodig is dat afrekenbare doelstellingen worden geformuleerd en dat het toezicht verbetert op de naleving van afspraken. Het mag niet (meer) voorkomen dat burgers en ondernemers jarenlang aan het lijntje worden gehouden zonder dat dit bij management en college bekend is.

 

• Ook vinden wij dat er veel te veel tijd en geld wordt besteed aan het maken van dikke nota’s en visies terwijl er tegelijkertijd van de uitvoering veel te weinig terecht komt. Na zeven jaar Leudal wordt het hoog tijd dat het dagelijkse werk goed verloopt en dat burgers en ondernemers niet jaren moeten wachten op het nakomen van gemaakte afspraken. Wij willen een efficiënt werkende ambtelijke organisatie waarbij sprake is van heldere sturing vanuit de politiek via het College. Dat werkt bovendien kostenbesparend.

 

• We vinden verder dat de inhuur van interim-personeel en externe adviseurs aanzienlijk omlaag moet. Steeds weer worden adviseurs van buiten ingehuurd voor werk dat door de eigen mensen moet worden gedaan. Te gemakkelijk worden externe adviesbureaus ingeschakeld zodat men zich kan verschuilen achter rapporten en zo de eigen verantwoordelijkheid kan ontlopen. Ook is het hard nodig dat prioriteiten worden gesteld. Dat vraagt van het management dat men zich veel nadrukkelijker met het dagelijkse werk gaat bezighouden. Gevolg van dat alles is dat de voordelen van de herindeling niet worden benut. Dat is des te erger omdat de herindeling zeer aanzienlijke kosten met zich mee heeft gebracht. Ook geven ervaringen aan dat de interne coördinatie binnen de gemeentelijke organisatie te wensen over laat. Pogingen tot verbetering hebben onvoldoende resultaat gehad.

 

• Maar niet alleen intern is verbetering hard nodig. Er wordt veel te gemakkelijk werk uitbesteed aan externe organisaties dat eigenlijk door de gemeente zelf moet gebeuren. Binnen Leudal zijn er teveel opdrachtgevers en te weinig uitvoerders. Bovendien ontbreekt het vaak aan scherpe en afrekenbare afspraken. Dat kost de gemeente onnodig veel geld.

 

• Ronduit Open is groot voorstander van vernieuwing. Dat geldt op tal van terreinen. Zo zal de gemeente niet meer kunnen blijven werken zoals dat altijd het geval is geweest. De rol van de gemeente zal ingrijpend gaan veranderen. En dus moet ook de gemeente zelf veranderen. De gemeente moet minder gaan regelen en veel meer initiatieven van burgers en ondernemers gaan ondersteunen. Dat proces gaat veel te langzaam. Te vaak loopt vernieuwing vast in regeltjes. We hebben de afgelopen jaren veel voorstellen gedaan voor vernieuwing die echter nauwelijks aandacht hebben gekregen van andere partijen. Zo hebben we een voorstel gedaan voor een Tijdbank voor vrijwilligers. Want vrijwilligerswerk wordt de komende jaren steeds belangrijker. Ook hebben we een voorstel gedaan voor een verrekeningsfonds voor woningbouw en voor bedrijventerreinen binnen de regio. Wij vinden verder dat raadsleden zich niet afzijdig moeten opstellen maar aandacht moeten vragen van het College als zaken niet goed lopen.

 

De rol van raadsleden

 

• Over de wijze waarop raadsleden functioneren wordt er door politieke partijen in Leudal erg verschillend gedacht. Onze opvatting is dat een raadslid meer moet doen dan vergaderingen bezoeken en nota’s lezen. Wij wensen burgers te helpen als die een beroep op ons doen. Raadsleden zijn immers volksvertegenwoordiger. Veel burgers ervaren de regels van de overheid als erg ingewikkeld. Wij maken burgers dan wegwijs. We geven aan welke weg men moet bewandelen. We verdiepen ons in dossiers als burgers vinden dat ze niet correct zijn behandeld. Daarbij nemen we ook altijd kennis van de kant van de gemeente. Wanneer wij vinden dat de gemeente niet juist heeft gehandeld dan reageren we. Ook de afgelopen jaren hebben we vele malen schriftelijk en mondeling aandacht gevraagd van de Burgemeester, van het College of van de Raad. Zo hoort dat. Ronduit Open is geen partij die vooral belangstelling heeft voor burgers als de verkiezingen naderen. Wij wensen ons vier jaar lang in te zetten. Dat doen wij consequent. Die houding is ons de afgelopen jaren kwalijk genomen door andere partijen maar wij blijven onze overtuiging volgen. Wanneer mensen in hun recht staan dienen ze dat te krijgen. Dat lukt helaas niet altijd want in de Raad beslist nu eenmaal de meerderheid.

 

• Een raadslid heeft volgens de wet ook als belangrijke taak het College te controleren. Wordt alles uitgevoerd zoals dat was bedoeld? Worden de doelen gehaald? Is er sprake van onnodige uitgaven? Kortom, een kritische houding dient vanzelfsprekend te zijn. Die houding is vanaf het begin kenmerkend geweest voor de wijze waarop Ronduit Open politiek bedrijft. Wij zijn geen applausmachine.

 

• Diezelfde kritische en onafhankelijke houding hebben wij binnen de eigen fractie. Er bestaat ruimte voor raadsleden die principiële problemen hebben met een standpunt van de fractie om daarvan af te wijken. Een heel enkele keer is dat de afgelopen jaren ook gebeurd. Het spreekt vanzelf dat het dan om zeer principiële punten moet gaan. Politiek, ook binnen een fractie, blijft altijd een kwestie van geven en nemen om zo tot een gezamenlijk standpunt te komen.

 

De relatie tussen Raad en College

 

• Ronduit Open is verklaard voorstander van een open relatie tussen Raad en College. Dat betekent dat op wezenlijke punten zoals het te voeren financiële beleid stevige afspraken moeten worden gemaakt tussen partijen die deelnemen in het College. Tegelijkertijd zijn wij tegen gedetailleerde en dichtgetimmerde coalitieprogramma’s. Wij vinden dat het politieke debat in de Raad moet worden gevoerd.

 

• Om dezelfde reden zijn wij tegenstander van achterkamertjespolitiek waar standpunten worden voorbereid. Raadsvergaderingen worden dan een toneelstuk omdat van tevoren al vaststaat wat de uitkomst is. Naar argumenten wordt dan niet meer geluisterd.

 

• Wij vinden ook dat verzoeken voor het in de Raad bespreken van onderwerpen niet telkens door coalitiepartijen mogen worden weggestemd, bijvoorbeeld omdat dan informatie op tafel komt die de meerderheid van de Raad niet goed uitkomt.

 

• Ook dient het College raadsleden volledig en correct te informeren tenzij de belangen van de gemeente door openbaarheid zouden worden geschaad.

 

Integriteit

 

• Ronduit Open vindt integriteit een basiswaarde binnen de politiek. Dat betekent dat raadsleden en wethouders moeten voorkomen de schijn van partijdigheid of belangenverstrengeling te wekken. Daartoe dienen zij te worden verplicht vooraf formele meldingen te doen bij de burgemeester wanneer daartoe aanleiding is.

 

• Ook moet er ruimte zijn voor wethouders en raadsleden om meldingen te doen bij de burgemeester wanneer zij concrete aanwijzingen of aanleiding hebben dat de integriteit van andere wethouders of raadsleden in het geding kan zijn. De burgemeester kan hierin aanleiding zien een onderzoek in te stellen.

 

• Integriteit is gediend met volledige openheid voor zover het handelen van wethouders en raadsleden betreft. Dat betekent ook dat resultaten van onderzoek dienen te worden gepubliceerd waarbij, wanneer daar redenen voor zijn, namen en informatie van derden eventueel kunnen worden weggelaten.

 

• Integriteit raakt niet alleen bestuurders en raadsleden maar ook ambtenaren. Voor ons spreekt vanzelf dat ieder die binnen de gemeente werkt de voorgeschreven ambtseed aflegt voor zover dat nog niet is gebeurd.

 

De communicatie met burgers

 

• Ronduit Open vindt dat de gemeente open, transparant en begrijpelijk met burgers moet communiceren. Helaas is dat in Leudal niet vanzelfsprekend. Hoe groter de gemeente, des te slechter de relatie met burgers, zo wordt vaak gesteld. Dat is ook in Leudal het geval. Op concrete en praktische problemen van burgers wordt te vaak formeel en afwijzend gereageerd omdat wensen bijvoorbeeld niet in het beleid passen. Veel te veel is met regels dicht getimmerd. Voor wijziging van regels staat de gemeente onvoldoende open. Er zijn wel veel regels bijgekomen maar nauwelijks regels opgeheven. Schrappen van regels vraagt durf. Diverse keren hebben we, ook de afgelopen jaren, voorgesteld zaken veel eenvoudiger te regelen. Die voorstellen werden afgewezen. We zijn op dat punt te ver doorgeschoten. Het is begrijpelijk dat de regels zoals die in de voormalige gemeenten golden, op elkaar moesten worden afgesteld. Maar de harmonisatie is te gedetailleerd uitgewerkt. Dat heeft grote nadelen. Al heel vaak hebben we gepleit, bijvoorbeeld op het terrein van verkeersmaatregelen en onderhoud van groen, voor meer flexibiliteit. Teveel is vastgelegd in planningsschema’s. Daardoor wordt een organisatie te bureaucratisch en worden verzoeken te gemakkelijk afgewezen. Beleid wordt teveel gemaakt van achter het bureau terwijl men zou moeten beginnen met goed luisteren naar burgers.

 

• Ronduit Open vindt dat er meer ruimte moet komen voor initiatieven vanuit kernen en verenigingen. Er moet minder vanuit het gemeentehuis worden gedacht en beter naar burgers en organisaties worden geluisterd. De rol van de Dorpsraden moet worden versterkt. Er moet eerder en beter worden gereageerd op vragen en voorstellen van Dorpsraden. Verder moeten Dorpsraden zich bezig kunnen houden met alle onderwerpen die inwoners belangrijk vinden. Ook bij de organisatie van informatie- en inspraakactiviteiten moeten Dorpsraden worden betrokken. Bij standpuntbepaling is belangrijk in welke mate ingenomen standpunten breed door de burgers worden gedragen. Ingeval opvattingen over concrete plannen sterk uiteenlopen, kunnen Dorpsraden als taak zien daarvan een objectief beeld te schetsen.

 

• Het College waarin Ronduit Open zitting had heeft in 2010 opnieuw het wekelijks spreekuur van wethouders ingevoerd. Dat was in een vorige periode afgeschaft. Een spreekuur geeft burgers de kans hun wensen en problemen toe te lichten bij de verantwoordelijke wethouder en bovendien vernemen wethouders dan hoe het beleid in de praktijk uitwerkt. Niet alleen raadsleden maar ook wethouders dienen aanspreekbaar en bereikbaar te zijn.

 

Regionale samenwerking

 

• Ronduit Open is groot voorstander van regionale samenwerking. Een goede samenwerking kan veel voordelen opleveren en is hard nodig. Die samenwerking is de afgelopen tientallen jaren nauwelijks van de grond gekomen. Gemeenten hadden op de eerste plaats belangstelling voor hun eigen projecten en zagen de regionale samenwerking vooral als een mogelijkheid om geld te krijgen voor hun eigen projecten. Een dergelijke houding heeft met samenwerking niets te maken. Integendeel!

 

• Ronduit Open vindt verder dat de regionale samenwerking gericht moet zijn op uitvoering van concrete projecten. Dus geen nieuwe organisaties, geen nieuwe gebouwen, geen ingewikkelde en ondoorzichtige procedures, geen tijd- en geld kostende vergadercircuits maar concreet aan de slag. Ook vinden we dat de Raad goed wordt geïnformeerd over de voortgang en stevige invloed heeft op de besluitvorming

 

• Om de echte samenwerking van de grond te krijgen heeft Ronduit Open een groot aantal concrete voorstellen gedaan waar echter de afgelopen jaren nauwelijks iets mee is gedaan.

 

• Een onafhankelijke Commissie uitte in december 2012 scherpe kritiek op de gang van zaken. Voor een groot aantal punten is door Ronduit Open al jarenlang aandacht gevraagd maar daar is nauwelijks iets mee gedaan. Wij vinden dat de Raad van Leudal die kritiek eindelijk eens serieus moet nemen. Ronduit Open vindt dat regionale samenwerking een kwestie is van doen en niet van alsmaar dure nota’s maken en veel vergaderen. De echte wil tot samenwerking ontbreekt. Dat moet anders. We willen dat de samenwerking zich beperkt tot projecten die de regio versterken en die niet door afzonderlijke gemeenten kunnen worden opgepakt. Ook vinden wij dat de regionale samenwerking zich veel sterker op vernieuwing moet richten. Bovendien moeten de gemeenteraden veel sterker bij de voortgang worden betrokken. Het is nu veel te veel een zaak van burgemeesters en wethouders geworden. Ook vinden wij dat er harde doelstellingen moeten worden geformuleerd en dat er stevig toezicht is op de uitvoering. Verder kunnen de kosten aanmerkelijk omlaag wanneer er een heldere en veel eenvoudiger organisatiestructuur komt. Nu zijn er veel te veel organisaties die zich met de samenwerking bezighouden met als gevolg dat er veel wordt vergaderd.

 

Verkeersbeleid

 

• Het verkeersplan is thans te gedetailleerd uitgewerkt. Daardoor belemmert het plan de open communicatie met burgers. Onze oproepen om het plan te beperken tot een algemeen kader zijn onvoldoende gevolgd. Er is daardoor teveel een papieren benadering gevolgd. Gevolg daarvan is dat wensen van burgers te gemakkelijk worden afgedaan door te wijzen op vastgestelde regels.

 

• Ronduit Open vindt dat er meer aandacht moet komen voor plaatselijke knelpunten en hoe die door omwonenden worden beleefd. Dat betekent niet dat aan alle wensen van omwoners tegemoet kan worden gekomen maar de huidige situatie komt de gemeente niet eens toe aan een afweging, enkel en alleen omdat alles op papier vastligt.

 

• Wij vinden dat er betere busverbindingen moeten komen tussen de kernen en vooral ook vanuit alle kernen naar Heythuysen. Overstappen betekent enorm tijdverlies.

 

• Ronduit Open staat positief tegenover (her)opening van stations in Haelen en Baexem.

 

• Er zijn ook goede zaken geregeld. Eindelijk is er een fatsoenlijke verlichting gekomen langs het fietspad tussen Baexem en Horn waar veel schoolgaande jeugd gebruik van maakt. Ook zijn we blij dat de rotonde aan de Walk in Heythuysen er gaat komen.

 

• Ronduit Open vindt dat de verkeersproblemen op de N 280 niet moeten worden opgelost ten koste van de leefbaarheid in Baexem en Kelpen-Oler. Wij waren, zijn en blijven tegen een opwaardering tot een vierbaans autoweg. Het was jammer dat ons voorstel om opwaardering (ook in de toekomst) uit te sluiten werd afgewezen door de meerderheid in de Raad. Voor de situatie in Baexem hebben we gekozen voor variant 3C. Daardoor zal de geluidsoverlast voor Baexem aanzienlijk afnemen. Ook de verkeersintensiteit op de Dorpstraat en de Hubert Cuyperslaan neemt dan af. Verder heeft deze oplossing niet de grote nadelen die een randweg heeft, bijvoorbeeld voor landbouw, natuur en landschap. Daar komt bij dat een Randweg veel meer vraagtekens op juridisch terrein oproept dan variant 3C.

 

Onderhoud groen

 

• Ronduit Open vindt dat het onderhoud van de openbare ruimte beter moet. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid.

 

• Er is sprake van een te ver doorgevoerde planning. Dat betekent dat werkzaamheden worden uitgevoerd omdat ze in de planning staan terwijl tegelijkertijd geen aandacht wordt geschonken aan klachten van burgers omdat noodzakelijke maatregelen niet in de planning zijn opgenomen. Er moet meer capaciteit beschikbaar zijn om te reageren op wensen en klachten van burgers. Tegelijkertijd moet er minder tijd en geld worden besteed aan papier en planning. Dat kost geld dat beter aan uitvoering kan worden besteed.

 

• De gemeente moet initiatieven van burgers om de eigen omgeving te onderhouden en te verfraaien van harte ondersteunen en aanmoedigen. Ronduit Open heeft daar voorstellen voor gedaan die helaas door de meerderheid van de raad zijn afgewezen.

 

• Ronduit Open pleit voor wijkteams zodat burgers gemakkelijker wensen en klachten kunnen doorgeven en er sneller op kan worden gereageerd.

 

Woningbouw

 

• Wij willen voorrang geven aan woningbouw in kleine kernen. Anders wordt alleen maar gebouwd in de grotere kernen omdat die aantrekkelijker zijn, bijvoorbeeld vanwege aanwezige voorzieningen. Dat leidt tot een negatieve spiraal waardoor de problemen in de kleine kernen nog groter worden. Er is met name behoefte aan bouw van levensloopbestendige woningen en starterswoningen. Bouwgrond in kleine kernen moet goedkoper worden ten opzichte van bouwgrond in de grotere kernen.

 

• Ook vinden wij dat de sociale woningbouw moet worden gestimuleerd. De verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporaties moet stevig worden beperkt. Vrijkomende huurwoningen worden nu verkocht en het geringe aantal dat overblijft, moet vanwege verplichtingen van het Rijk worden gereserveerd voor vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Gevolg is dat het voor inwoners, vooral starters, vrijwel onmogelijk is om in aanmerking te komen voor woningen met betaalbare huur. Men komt op eindeloze wachtlijsten terecht.

 

• Wanneer stevige regionale afspraken niet mogelijk blijken dient Leudal woningcorporaties ertoe te verplichten dat bij verkoop van sociale woningen in Leudal het vrijkomende geld wordt aangewend voor nieuwbouw van sociale woningbouw of herstructurering van bestaande woningen binnen de gemeente Leudal.

 

• De subsidieregeling voor starters dient te worden voortgezet.

 

• Initiatieven van groepen burgers voor kleinschalige bouwprojecten dienen krachtig te worden ondersteund.

 

Ondernemers

 

• Ronduit Open wil dat plaatselijke ondernemers de kans krijgen in te schrijven op opdrachten. Helaas hebben we daarbij als gemeente niet helemaal de vrije hand omdat er landelijke regels gelden die we in acht moeten nemen. Ook willen we niet dat kleine opdrachten worden samengevoegd waardoor kleine ondernemers geen kans hebben bij inschrijvingen. Verder vinden wij dat ondernemers bij inschrijvingen niet nodeloos met administratieve verplichtingen worden opgezadeld.

 

• De houding vanuit de gemeente moet klantvriendelijker. Nu moeten ondernemers vaak jarenlang wachten totdat de gemeente de procedures heeft afgewikkeld.

 

• Wij vinden het ook belangrijk dat winkelvoorzieningen in de kleine kernen worden behouden. Ondernemers hebben het vaak moeilijk. Die problemen moeten niet nog eens extra worden vergroot doordat de gemeente meewerkt aan concentratie van winkels in de grotere kernen zoals Heythuysen. Die lijn is door Ronduit Open vanaf de oprichting gevolgd.

 

• Het beheer van bedrijventerreinen moet beter. Er moeten heldere afspraken komen tussen ondernemers en met de gemeente. Verwaarlozing moet worden tegengegaan omdat dit ongunstig is voor gevestigde bedrijven en de waarde van hun panden vermindert. We willen niet dat er nieuwe bedrijventerreinen worden ontwikkeld terwijl tegelijkertijd bestaande bedrijventerreinen worden verwaarloosd en daardoor onaantrekkelijk worden voor vestiging.

 

• Ronduit Open wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende ideeën. Die sneuvelen nu vaak omdat ze op gespannen voet staan met geldende regels. In plaats daarvan moet de gemeente meedenken en ruimte bieden voor experimenten.

 

Economie en werkgelegenheid

 

• Ook op het terrein van de economie en werkgelegenheid pleit Ronduit Open voor vernieuwing. Innovaties moeten worden ondersteund. Thans stuiten innovaties te vaak op regels. Er moet meer ruimte komen voor ontwikkeling.

 

• Ronduit Open kiest voor nieuwe vormen van werkgelegenheid. Het streven naar duurzaamheid is geen bedreiging van de werkgelegenheid maar kan juist extra werkgelegenheid opleveren.

 

• De uitdaging is om wat binnen Leudal van waarde is van een economische basis te voorzien. Voorbeelden vormen muziek en cultuurhistorie. We hebben daar in het verleden voorstellen voor gedaan waar echter niets mee is gedaan. Dat moet anders.

 

• Ook op het terrein van toerisme en recreatie is vernieuwing nodig. Dat bereik je niet door telkens weer dure rapporten te laten maken door adviesbureaus. Onze keuze is om ondernemers samen te brengen en na te gaan waar men elkaar kan versterken. Onze gemeente heeft veel te bieden op het vlak van beleving en actieve recreatie. Ronduit Open kiest voor kleinschaligheid en variatie omdat dit het beste aansluit past bij de kwaliteiten van Leudal. Wij zijn geen voorstander van grote megaprojecten.

 

Buitengebied

 

• Ronduit Open heeft vier jaar geleden gepleit voor een breed maatschappelijk debat over het buitengebied. Dat debat is er gekomen en er hebben zeer veel mensen aan deelgenomen. Helaas weigerde vervolgens de meerderheid in de Raad alle conclusies over te nemen of men kwam terug op eerder ingenomen besluiten.

 

• Ronduit Open vindt dat bestaande veehouderijbedrijven onder voorwaarden de mogelijkheid tot uitbreiding krijgen wanneer dit geen nadelige effecten heeft voor de omgeving. Dus geen uitbreiding nabij burgerwoningen en natuurgebieden. We wijzen verplaatsing van bedrijven naar landbouwontwikkelingsgebieden af omdat dit nauwelijks realistisch is. We vinden ook dat Leudal geen plaats moet bieden voor megabedrijven. We kiezen daarom voor een maximumomvang van bouwkavels. Ook vinden we dat er in een zone rond de woonkernen en natuurgebieden de overlast van vooral de intensieve veehouderij moet worden teruggedrongen.

 

• Wij vinden dat de gemeente verbreding van de landbouw krachtig moet ondersteunen. De betekenis van de landbouw is veel meer dan de productie van voedsel. Zorglandbouw is een voorbeeld maar bepaald niet het enige. We pleiten voor steviger banden tussen onderwijs en landbouw. Ook vinden wij dat ondernemers op basis van afspraken meer moeten worden betrokken bij het onderhoud van het buitengebied.

 

• Ronduit Open vindt dat er veel meer werk moet worden gemaakt van lokale voedselsystemen. Burgers worden daardoor nauwer bij de productie van voedsel betrokken. Wij staan positief tegenover mogelijkheden voor huisverkoop.

 

• Ronduit Open is voorstander van huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten op de bedrijven mits wordt voldaan aan regels over veiligheid en hygiëne. Permanente huisvesting wijzen wij af.

 

• Belangrijk is dat er verbindingen worden gelegd tussen sectoren en tussen organisaties. We moeten niet langer denken in termen van tegenstellingen zoals tussen landbouw en natuur. Wij kiezen voor nieuwe business modellen, bijvoorbeeld bij het beheer van het buitengebied. Een voorbeeld vormen coöperaties voor het beheer van het buitengebied waarin burgers en ondernemers samenwerken. Dat vraagt nieuwe financieringsvormen.

• Ronduit Open is uitgesproken tegenstander van grootschalige ontgrindingen, zoals tussen Neer en Buggenum. Wij nemen afstand van het beleid om de deur naar forse ontgrindingen weer open te zetten. Het grootschalige akkerbouwlandschap is kostbaar en moet zoveel mogelijk worden behouden.

 

• Ronduit Open ondersteunt de uitbreiding van Nunhems Zaden. Die uitbreiding is belangrijk uit oogpunt van handhaving en uitbreiding van schone en gevarieerde werkgelegenheid. Nadelen van deze uitbreiding dienen ter plaatse te worden gecompenseerd.

 

Toerisme

 

• Handhaving en verbetering van de kwaliteit van kernen en buitengebied is de belangrijkste basis voor verdere ontwikkeling van toerisme in Leudal. Variatie en kleinschaligheid moeten behouden blijven. Ronduit Open kiest om die reden niet voor grootschalige attractieparken.

 

• Ronduit Open vindt dat de opbrengsten van de toeristenbelasting moet worden ingezet voor behoud en versterking van de aantrekkelijkheid van Leudal.

 

• Ondernemers met initiatieven dienen klantvriendelijk tegemoet te worden getreden en niet te worden geconfronteerd met een overdaad aan vaak overbodige en nodeloos gedetailleerde regels of eindeloze procedures.

 

Handhaving

 

• Zoals in iedere gemeente is er ook in Leudal sprake van erg veel regels. Regels hebben alleen maar zin wanneer er ook sprake is van handhaving. Op dat terrein is er in Leudal veel mis. Ogenschijnlijk kleine overtredingen worden soms hard aangepakt terwijl grove overtredingen jarenlang over het hoofd worden gezien. Dat moet anders. Het versterkt het gevoel van onrechtvaardigheid bij burgers.

 

• Ronduit Open vindt dat zaken eenvoudig en helder moeten worden geregeld zonder onnodige details. Dat vereenvoudigt ook de handhaving.

 

• Tegen het bewust veroorzaken van overlast en doelbewuste vernieling van andermans eigendommen moet hard worden opgetreden.

 

Zelfsturing

 

• Ronduit Open vindt dat er meer ruimte moet komen voor burgers en verenigingen. Doortrekken van de ontwikkeling van de afgelopen tientallen jaren waarbij tal van taken en werkzaamheden zijn overgedragen naar de gemeente is geen haalbare optie tenzij de lasten voor burgers aanzienlijk worden verhoogd. Dat is heel nadrukkelijk NIET de keuze van Ronduit Open.

 

• Ronduit Open vindt dat initiatieven moeten leiden tot heldere en afrekenbare afspraken tussen gemeente en initiatiefnemers.

 

• Ronduit Open vindt dat besparingen die het gevolg zijn van initiatieven van burgers en verenigingen voor een belangrijk deel worden doorgegeven aan initiatiefnemers.

 

• Ronduit Open wil dat de gemeente positief staat tegenover initiatieven van burgers en buurten om de eigen omgeving te onderhouden, tegenover initiatieven van verenigingen om eigen accommodaties te onderhouden en in het algemeen tegenover initiatieven van burgers en verenigingen om taken uit te voeren die thans door de gemeente worden uitgevoerd.

 

Onderwijs

 

• Ronduit Open vindt het belangrijk dat basisscholen behouden blijven in de kernen. Basisscholen zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Ze zijn een ontmoetingspunt en zijn tevens belangrijk bij tale van sociale en culturele gebeurtenissen in een kern. Bovendien worden transportkosten vermeden.

 

• Ronduit Open vindt dat de gemeente steviger stelling moet nemen met betrekking tot schaalvergroting in het basisonderwijs met als gevolg sluiting van scholen. Bij sluiting van scholen krijgt de gemeente te maken met (nog meer) leegstaande gebouwen terwijl tegelijkertijd kosten moeten worden gemaakt voor nieuwbouw van (grotere) scholen.

 

• Ronduit Open vindt dat de gemeente eerder en beter moet communiceren met inwoners met betrekking tot behoud van basisscholen.

 

• Veilige schoolroutes zijn voor Ronduit Open vanzelfsprekend. Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Daarom moet er goed overleg zijn tussen de gemeente, scholen en ouders.

 

Cultuur

 

• Cultuur is wat ons in Midden-Limburg en in Leudal en zijn kernen bindt. Cultuur gaat verder dan musea. Cultuur is ook het aangezicht van het dorp, de indeling van het platteland en het verenigingsleven. Ronduit Open wil de cultuur van de kernen behouden en initiatieven ondersteunen die de culturele waarden in Leudal in beeld brengt en waar mogelijk behoudt.

 

• In de visie van Ronduit Open is cultuur dat wat we in onze eigen gemeente (en regio) belangrijk genoeg vinden om gemeenschappelijk trots op te zijn. In onze stijl van leven, wonen, werken en ontspannen vinden we veel de moeite waard en waarderen we wat het leven in deze gemeente leefbaar maakt.

 

• Daar horen bijvoorbeeld de inspanningen bij van verenigingen op sport- en cultuurgebied. Op het terrein van de cultuur denken we dan aan de inzet van mensen die, bijvoorbeeld, muziek maken, dansen, toneel spelen, filmen en fotograferen, schilderen, weven en beeldhouwen, zich in taal uiten of zich met erfgoedzaken bezig houden, e.d.

 

• Ronduit Open wil de cultuur van de kernen behouden en initiatieven ondersteunen die proberen een grote bevolkingsgroep in aanraking te brengen met de resultaten van dit cultureel bezig zijn. Daarnaast probeert Ronduit Open een gunstig kader te creëren voor al diegenen die al dan niet in verenigingsverband zich op het gebied van de kunsten willen ontplooien en daarmee iets toevoegen aan de leefbaarheid van een gemeenschap.

 

• Maar het gaat niet alleen om de toekomst. Juist op cultureel terrein telt ook het verleden. Hoe woonden en leefden en werkten onze voorouders? We wonen in een regio met een zeer interessante geschiedenis. Die moeten we koesteren. Het is hartverwarmend hoeveel mensen met overgave actief zijn binnen heemkundeverenigingen. Zij ontsluiten onze eigen geschiedenis en laten ons kennismaken met ons eigen verleden.

 

Vrijwilligers

 

• De plaats van vrijwilligers in onze samenleving wordt steeds belangrijker. Gelukkig leveren veel burgers via vrijwilligerswerk belangeloos een bijdrage aan onze samenleving. Maar vrijwilligerswerk kan ook een opgave betekenen, bijvoorbeeld wanneer men hulpbehoevenden mensen in de omgeving ondersteunt of druk is met bestuurswerk. Niet iedereen is daartoe bereid. Sterker nog, het is vaak lastig om bijvoorbeeld bestuursleden te krijgen.

 

• Ronduit Open vindt dat de gemeente vrijwilligerswerk krachtig moet ondersteunen. Wij wensen geen betutteling van vrijwilligers. Vrijwilligers verdienen respect omdat ze zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap. De gemeente dient in overleg te treden met (groepen van) vrijwilligers en na te gaan waar behoefte is aan hulp en ondersteuning in plaats van zaken vanuit het gemeentehuis te regelen.

 

Verenigingen

 

• Voor de leefbaarheid in een kern zijn verenigingen erg belangrijk. Ze vormen het sociale weefsel, zorgen voor actieve en zinvolle vrijetijdsbesteding, bieden mogelijkheden voor ontplooiing en vervullen een belangrijke rol ten behoeve van de jeugd.

 

• Tegelijkertijd staan verenigingen onder druk. Er is sprake van vergrijzing en bij een teruglopend ledental kan de exploitatie een probleem worden. Ronduit Open vindt daarom dat het accommodatie- en subsidiebeleid moet worden aangepast. We zijn voorstander van het verstrekken van subsidie “in natura”, bijvoorbeeld door lagere zaalhuur te rekenen voor gemeenschapsaccommodaties. Dat voorkomt dat gemeenschapshuizen minder worden gebruikt omdat tarieven voor verenigingen onbetaalbaar worden.

 

• Ronduit Open vindt dat de gemeente zich bij de organisatie van evenementen door verenigingen dienstbaar en klantvriendelijk moet opstellen. Dus geen overbodige regels opleggen en geen tarieven hanteren die de organisatie van evenementen ontmoedigen of zelfs onmogelijk maken.

 

Senioren

 

• Ronduit Open vindt dat senioren zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving moeten kunnen blijven wonen. Dat betekent dat de gemeente meewerkt aan noodzakelijke aanpassingen, bijvoorbeeld door zich soepel op te stellen bij vergunningen voor woningaanpassing.

 

• Het ingezette beleid voor mantelzorg moet krachtig worden voortgezet.

 

• Ronduit Open vindt het juist voor senioren belangrijk dat winkels in de kleinere kernen worden behouden. Wanneer men ouder wordt is het belangrijk dat men zo lang mogelijk in de eigen kern terecht kan voor dagelijkse producten zoals levensmiddelen. Natuurlijk hebben ook inwoners zelf daarbij een belangrijke functie door inkopen in de eigen kern te doen. Men kan nu eenmaal niet van de gemeente verwachten dat die blijven exploitatieverliezen van winkels aanzuivert. Maar de gemeente moet wel bereid zijn vernieuwende initiatieven vanuit een kern, zoals oprichting van coöperaties, te ondersteunen. Ronduit Open is tegenstander van openstelling van winkels op zondagen omdat dit te koste gaat van kleinere winkels in de kleinere kernen.

 

• In iedere kern moet er een ontmoetingsruimte zijn voor senioren.

 

• Senioren dienen de mogelijkheid te hebben deze ruimte conform behoeften en tegen aanvaardbare prijzen te gebruiken.

 

• De gemeente moet initiatieven en voorstellen van seniorenverenigingen die taken van de gemeente willen overnemen ondersteunen. Dat geldt bijvoorbeeld voor vormen van onderlinge hulpverlening zoals buurtcoöperaties. Van door de gemeente hierdoor de bespaarde kosten moet een redelijk deel ten goede komen van de seniorenverenigingen.

 

• Zorginstellingen dienen vraaggericht te werken en zich niet enkel laten leiden door het eigen aanbod van diensten. Wensen en behoeften van burgers dienen uitgangspunt te zijn. Initiatieven voor schaalverkleining verdienen ondersteuning.

 

Gezondheid

 

• Onze samenleving vergrijst. Dat geldt ook voor Leudal. Dat betekent dat steeds meer burgers afhankelijk worden van goede gezondheidsvoorzieningen. Natuurlijk wordt dat beleid voor een belangrijk deel bepaald door de landelijke politiek. Maar ook in de eigen gemeente is er werk aan de winkel. Goede bereikbaarheid is dan aan de orde. Ook zal de onderlinge hulpverlening belangrijker worden. De gemeente moet mantelzorgers en andere vrijwilligers krachtig ondersteunen. De eerste voorwaarde daarvoor is dat de gemeente luistert naar wat vrijwilligers zelf ervaren en nodig hebben. Dat is meer dan een schouderklopje. Te vaak wordt er over de vrijwilligers gepraat maar zonder met hen zelf te overleggen. Dat moet dus anders.

 

• Er is ook een directe relatie tussen gezondheid en sport. Naast het plezier wat mensen aan de sport beleven, is sport de motor voor een betere gezondheid, minder overgewicht en trouwens ook betere prestaties op school. Ronduit Open is voorstander van beweegprojecten om in samenwerking met verenigingen, GGD en scholen kinderen meer te laten bewegen. Stimuleren en faciliteren van naschoolse sportactiviteiten in verbinding met onze verenigingen in Leudal is belangrijk.

 

Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties

 

• Gemeenschapshuizen dienen te worden beheerd als huizen van de gemeenschap. Dat veronderstelt een vriendelijke en meedenkende houding naar verenigingen en andere gebruikers.

 

• Om tot betaalbare tarieven te komen dienen geen kosten te worden gemaakt die niet noodzakelijk zijn. Ook dienen verenigingen de mogelijkheid te hebben zelf werkzaamheden uit te voeren waarvoor anders personeelskosten in rekening moeten worden gebracht.

 

• Ronduit Open vindt dat de verantwoordelijkheid voor de exploitatie deels ook een aangelegenheid is van de betreffende kern. Dat betekent ook dat de gemeente ruimte moet bieden voor vormen van exploitatie en niet van bovenaf regels moet opleggen. Plaatselijke omstandigheden kunnen aanleiding zijn voor aanvullende gemeentelijke faciliteiten. Daartegenover dienen dan inspanningen vanuit de betreffende gemeenschap te staan. De gemeente kan niet meer eenzijdig verantwoordelijk worden gehouden voor aanzuivering van alle tekorten, ongeacht hoe die zijn ontstaan.

 

• Ronduit Open is voorstander van een opzet waarbij verenigingen en gebruikersgroepen op coöperatieve basis een samenwerking aangaan. Een dergelijke samenwerking kan efficiency opleveren, kosten terugdringen omdat dit in het belang van gebruikers is en ervoor zorgen dat accommodaties worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn gebouwd.

 

WMO & Welzijn, Werk & Inkomen

 

• Ronduit Open vindt dat iedere burger van Leudal een gelijkwaardige kans moet hebben om mee te doen aan het maatschappelijk verkeer. We zetten ons in om ouderen of mensen met een belemmering te ondersteunen bij die sociale participatie.

 

• Wij vinden eveneens dat iedereen die vanuit de gemeenschap ondersteuning ontvangt naar vermogen eveneens een bijdrage dient te leveren aan de leefbaarheid van onze kernen. Dat kan door ofwel een vrijwillige inzet dan wel als verplichtende tegenprestatie voor de financiële tegemoetkoming die vanuit het sociaal systeem ingezet is.

 

• Ouderen en mensen met een fysieke, sociale of psychische belemmering dienen naar onze mening op de hulp te mogen rekenen die ze nodig hebben.

 

• Mensen die tot de kwetsbare groepen in de samenleving behoren dienen naar onze mening actief benaderd te worden opdat ze niet in een sociaal isolement terechtkomen.

 

• Wij respecteren de eigen verantwoordelijkheid en het eigen initiatief van de individuele burger en geven prioriteit aan de creatieve zelfredzaamheid van mensen juist in situaties waarin er sprake is van sociale zorg en ondersteuning.

 

• Ronduit Open is voorstander van te maken afspraken met zorginstellingen als het gaat om woonvoorzieningen ten behoeve van mensen die aangewezen zijn op zorg.

 

 

• Bij het bepalen van wat aan diensten in de zorg nodig is, staan voor Ronduit Open de wensen en behoeften van burgers voorop. Een goede dienstverlening begint met goed luisteren naar burgers.

 

• We moeten er rekening mee houden dat de bijdragen van de rijksoverheid aanzienlijk omlaag gaan. Allereerst is noodzakelijk dat niet langer nodeloos geld wordt uitgegeven. Ieder kent daar wel voorbeelden van. Wanneer desondanks middelen gaan ontbreken door lagere rijksuitkeringen kiezen we ervoor de meest kwetsbare burgers voorrang te geven. Dit kan betekenen dat eigen bijdragen worden verhoogd voor burgers die voorzieningen ook heel goed zelf kunnen betalen.

 

Jeugd

 

• Ronduit Open vindt dat we ons als gemeente actief moeten inzetten voor de ontwikkeling van jeugd en jongeren. Ook heeft de gemeente een taak om te zorgen voor voorzieningen voor vrijetijdsbesteding en deelname aan het culturele leven. Ondersteuning van jeugdactiviteiten door verenigingen is daarbij belangrijk.

 

• Jongeren moeten daarbij zelf actief worden betrokken. Te vaak is beleid gemaakt over jongeren maar zonder dat ze daar zelf inbreng in hadden.

 

• Wanneer jeugd en jongeren in problemen raken of anderszins in de knel komen is gerichte, praktische en daadwerkelijke hulp nodig. via de inzet van gezinsondersteuning in actie komen.

 

• We vinden het belangrijk dat jongeren na hun opleiding ook daadwerkelijk aan de slag kunnen en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Wij staan daarom positief tegenover leer- en arbeidstrainingsprojecten en vinden dat de gemeente die moet ondersteunen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------