Samen Verder

 

 

 

VERTROUWEN IN DE TOEKOMST, SAMEN VERDER

 

Verkiezingsprogramma Samen Verder 2014-2018

 

 

 

Waar staat Samen Verder voor ?!

 

 

 

 

 

 

 

Daadkrachtig Bestuur

 

Samen Verder staat voor een daadkrachtig bestuur van de gemeente Leudal, bereikbaar voor en dienstbaar aan alle inwoners. Dat stond ons voor ogen, ook toen wij op 5 februari 2013 onze verantwoordelijkheid namen en in het nieuwe college stapten nadat de coalitie van CDA, PvdA en RO was gestrand. En ook nu is dat ons uitgangspunt.

 

Samen Verder gaat voor duidelijke keuzes waarbij het algemeen belang boven individueel belang gaat. Besturen doe je niet op moties en emoties maar op basis van gezond verstand. Je overlegt met elkaar over nut en noodzaak, becijfert of het project haalbaar en betaalbaar is en deelt binnen de coalitie de verantwoordelijkheid waarbij je bereid bent elkaar iets te gunnen.

 

Zo’n duidelijke keuze is bijvoorbeeld die voor variant 5e als het gaat om de N280, omdat deze past in de aanpak van de knelpunten. Een ander voorbeeld is het uitgangspunt “stenen voor de gemeente, exploitatie voor de vereniging” als het gaat om accommodatiebeleid. Waar het onze gemeenschapshuizen betreft streven we naar een sluitende begroting die optelsom is van gemeentelijk maatwerk en initiatieven van de exploitant. Het roer om! Het proces om starheid bij bestuurders en ambtenaren in hun contacten met burgers te doorbreken, is in gang gezet. Leidraad mag niet zijn “nee, tenzij....”, waarbij uit angst voor fouten of represailles alleen gekeken en gehandeld wordt naar de letter van de wet en niet naar de geest er van. Samen Verder gaat voor “Ja, mits...”, wat onverlet laat dat ook “nee” een antwoord kan zijn.

 

Uitvoerend

Samen Verder staat voor meer dynamiek in de uitvoering van beleid. Het mag niet zo zijn dat na het nemen van een besluit de voeten op tafel kunnen, integendeel. De handen moeten uit de mouwen. We blijven het beoogde effect volgen, met de vinger aan de pols. Soms moet je daarvoor op tenen gaan staan of onorthodoxe methoden toepassen, het zij zo.

 

Sociaal maatschappelijke zorg

 

Samen Verder staat voor goede Jeugdzorg. Uitvoering van Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zijn complexe zaken en kunnen nooit alléén door de gemeente Leudal verantwoord worden georganiseerd. Daarom pleit Samen Verder voor een intensieve samenwerking binnen Midden-Limburg om kennis en kunde te waarborgen en vrijheid van keuze voor cliënten te behouden. Samen Verder gaat voor maatwerk in de zorg, passend bij de hulpvraag en vrij van bureaucratie.

 

Ook pleit Samen Verder voor het efficiënter organiseren van het doelgroepenvervoer van personen die in kader van WMO, leerlingenvervoer, Sociale Werkvoorziening en AWBZ vanaf 2015 vervoerd gaan worden. Het moet niet zo zijn dat drie verschillende busjes achter elkaar in dezelfde straat personen komen ophalen rond hetzelfde tijdstip. Dat kan en moet efficiënter en werkt ook nog eens kostenbesparend.

 

Onafhankelijk ombudsman

 

Burgers die individuele problemen hebben met de gemeente, uitvoeringsorganen of ambtenaren en deze niet via de reguliere weg kunnen afhandelen, moeten gehoor kunnen vinden.

 

Daarom gaat Samen Verder voor het instellen van een onafhankelijk ombudsman. Iemand die boven de partijen staat en met kennis van zaken houvast moet bieden als de burger vastloopt in een labyrint van wetten en regels bij het verwezenlijken van individuele wensen. Raad en college zullen het advies van de ombudsman dienen mee te wegen in hun besluitvorming.

 

Openbare Ruimte

 

Samen Verder staat voor een hoogwaardige openbare ruimte. Daartoe behoren een goed functionerend wegen- en rioleringsstelsel, goed onderhouden groenvoorzieningen en adequate gladheidsbestrijding.

 

Wij juichen de komst van de stations in Haelen en Baexem toe maar niet ten koste van het inleveren van busvervoer. We streven naar goed en dekkend openbaar vervoer voor alle dorpen, ook de kleine! Het inzetten van kleinere bussen of betaalbaar vervoer op afroep is een optie, het enkel verplaatsen van veel kubieke meters lucht niet.

 

Financiën

 

Samen Verder staat voor een acceptabele lastendruk voor de inwoners van Leudal. Soms staat dit uitgangspunt onder druk door b.v. taken die de rijksoverheid overhevelt naar de gemeente maar daar niet de nodige financiële middelen bij verstrekt. Ook de bezuinigingen die het Rijk doorvertaalt naar de gemeente en de autonome afname van het aantal inwoners vormen regelmatig een pijnpunt in de gemeentelijke balans van baten en lasten.

 

Samen Verder wil o.a. ....

- investeren in samenleving en leefbaarheid

- verlagen van de grondprijs om woningbouw vlot te trekken

- de bouw van starterswoningen bevorderen

- bestaande industrieterreinen aantrekkelijker maken voor vestiging waardoor de werkgelegenheid wordt gestimuleerd

- startende (jonge) ondernemers faciliteren

- sociale solidariteit met waar mogelijk een wederdienst

- niet verder beknibbelen op onderhoud groen en wegen

- niet bezuinigen op gladheidsbestrijding

- dalende lijn kosten afvalinzameling en verwerking voortzetten

- een slagvaardige en minder dure organisatie

- een eerlijke prijs voor voorzieningen

- behoud van subsidie voor verenigingen

- een zo laag mogelijke en verantwoorde belastingdruk

- bezuinigen door b.v. het terugdringen van raadsvragen, het herzien van de noodzaak tot uitzending van raadsvergaderingen, minder publicaties in het

Leudalnieuws en kritisch kijken naar subsidies / bijdragen aan “derden”

 

Toerisme en recreatie

Samen Verder staat voor differentiatie in de ontwikkeling van toerisme en recreatie. Er dient onderscheid te worden gemaakt in intensieve en extensieve

vormen van m.n. recreatie. Leudal is geen eiland, wat bij de buren al uitvoerig aanwezig is hoeft niet zo nodig ook nog eens bij ons gerealiseerd te worden.

Samen Verder hanteert kwetsbaarheid en natuurwaarde van het betreffende gebied als uitgangspunt voor ontwikkeling en uitvoerig van beleid inzake toerisme en recreatie. Nieuwe grootschalige projecten in de vorm van b.v. pretparken zijn wat ons betreft niet aan de orde. Leudal moet het zoeken in kleinschaligheid en diversiteit zonder kneuterig te worden.

Samen Verder gaat voor het in een stroomversnelling brengen van (recreatieve) ontwikkelingen bij o.a. “de Leistert”. De doorontwikkeling van tennishal en visvijver moet concreter worden aangepakt. Dat geldt ook voor het centrumplan Roggel.

 

Leefbaarheid

 

Samen Verder staat voor het behouden en bevorderen van de leefbaarheid voor jong en oud in alle dorpen. Dat deze onder druk staat, met name in de kleinere dorpen, is niet nieuw. Een basisschool en (de bereikbaarheid van) basale winkelvoorzieningen zijn cruciaal. Zowel bij de school als de winkel bepaalt het aantal “klanten” het bestaansrecht. Het is echter meer dan alleen een afweging van kosten en baten. Natuurlijk moet de gemeente niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Ze kan echter wel in faciliterende zin sturing geven aan vestiging van nieuwe of behoud van bestaande winkels en waar mogelijk initiërend zijn. Ook daar gaan we voor.

 

Samen Verder gaat voor brede scholen waar dat mogelijk en wenselijk is. En voor een veilige school met een veilige route. We willen graag met de schoolbesturen in gesprek gaan als er zich nieuwe of vernieuwende ideeën aandienen. Het schoolgebouw is meer dan een verzameling leslokalen. Ook andere activiteiten, welke meestal buiten lestijden vallen, kunnen erin worden gebundeld. Ook als het gaat om activiteiten van jeugd tussen 12 en 18 jaar. De school staat zo centraal in de gemeenschap. Vooral waar het lokale aangelegenheden betreft, en met name bij het “van onderop” tot stand brengen van zaken, wil Samen Verder met de inwoners in gesprek. Dat kan via onze individuele raads- en commissieleden, via de dorpsraden maar ook middels onze politieke cafés. Daarom zullen we die ook na de verkiezingen voortzetten.

 

Kunst, cultuur en natuur

 

Samen Verder staat voor het belang van kunst, cultuur en natuur. Samen maar ook los van elkaar. Leudal wil zich presenteren als een groene gemeente waar je nog relatief ongestoord kunt genieten van een mooie omgeving. Dat natuur en cultuur goed samen kunnen gaan, is in deze gemeente bewezen met exposities en andere manifestaties. Dat gebeurt niet vanzelf, daar moet je iets voor doen.

Samen Verder gaat voor blijvende ondersteuning van kunst en cultuuruitingen in Leudal. En omdat voor niets de zon op gaat, mag het ook iets kosten. Een volk zonder kunst en cultuur is een arm volk. Waar het de natuur betreft willen we een heldere functieverdeling voor het buitengebied.