VVD

 

 

 

 

 

VVD Leudal

Verkiezingsprogramma 2014-2018

 

Inleiding

 

Het bestuur van de VVD afdeling Leudal biedt u hierbij het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 - 2018 aan.

We kiezen voor vier thema’s:

 Economie

 Samenleving

 Leefomgeving

 Lokaal bestuur

Aan het begin treft u de samenvatting met de belangrijkste punten.

Het verkiezingsprogramma van de VVD Leudal roept op tot actie. Deze uitnodiging is gericht aan burgers en bedrijven maar ook aan politici en de gemeentelijke organisatie.

Door heldere keuzes te maken nodigt het programma ook uit tot kritiek door andere partijen. Vooral bij die zaken waar de VVD zich onderscheidt:

 De VVD Leudal gelooft niet dat de samenleving maakbaar is door de gemeentelijke overheid. De samenleving wordt gevormd door burgers, ondernemers en samenwerkingsverbanden zoals verenigingen en clubs. De samenleving kiest de overheid en geeft aan welke taken daarvan verwacht worden.

 

 In Nederland is ook op gemeentelijk niveau veel geregeld. Vaak met de beste bedoelingen, maar goede bedoelingen worden geen werkelijkheid door dat met regelgeving te bepalen. We moeten dus kritisch kijken naar nieuwe regelgeving. Ook bij bestaande regelgeving moet zo nu en dan gekeken worden of het nog helpt.

 

 Een kleine overheid doet minder, is goedkoper en leidt dus tot lagere lasten. Dit geeft burgers en bedrijfsleven meer keuzevrijheid en meer koopkracht (of investeringsruimte).

 

 Inhoud

 

1. Kernpunten

 

2. Economie

 

o 1.1 Ondernemerschap

o 1.2 Werk en Inkomen

o 1.3 Link onderwijs/arbeidsmarkt

o 1.4 Duurzaamheid

o 1.5 Toerisme

o 1.6 Agrarische sector

 

3. Samenleving

o 2.1 Zorg/WMO

o 2.2 Jeugd

o 2.3 Sport

o 2.4 Cultuur

o 2.5 Onderwijs

o 2.6 Integratie

 

4. Leefomgeving

o 3.1 Verkeer en Vervoer

o 3.2 Wonen

o 3.3 Afvalstoffen en –reiniging

 

5. Lokaal bestuur

o 4.1 Veiligheid

o 4.2 Gemeentelijke lasten

o 4.3 Algemeen Bestuur

1. Kernpunten

Economie

VVD Leudal stelt als doel de lasten voor burgers en bedrijven te verlagen. We gaan niet ‘bezuinigen’ door lasten te verhogen.

Het subsidiestelsel wordt drastisch versoberd. We geven burgers en bedrijven hun zelfbeschikkingsrecht over hun eigen geld terug. Volwassenen betalen hun eigen hobby. Een gemeentelijke accommodatie kan dus in principe failliet gaan, net als een bedrijf.

Altijd een sluitende begroting. We geven niet meer uit dan er binnenkomt. De schuld wordt afgelost.

Samenleving

Dienstverlening staat centraal, beleid en regelgeving maken niet. Gemeentelijke regels zijn een instrument om een doel te bereiken, geen doel op zich. Regels die overbodig, tegenstrijdig of niet te handhaven zijn kunnen we beter schrappen

Exploitatie van buurthuizen en dergelijke is geen gemeentelijke taak. Eindeloze subsidie bij tegenvallers dus ook niet.

Wie hulp nodig heeft wordt gepaste hulp geboden. Hier is de gemeente voor! Alle organisaties zijn er, maar ze moeten beter samenwerken. De kennis is er, maar deze moet beter benut worden.

Lager onderwijs in elk dorp is wenselijk, maar kwaliteit is uiteindelijk belangrijker dan nabijheid.

Leefomgeving

Burgers bepalen zelf hoe ze willen wonen. Als mensen hun eigen woning willen splitsen, vergroten of verbeteren wordt dit maximaal toegestaan.

Bedrijven in de gemeente worden gekoesterd. Groei en uitbreiding wordt planologisch zo veel mogelijk gefaciliteerd.

Met geld van de burger smijten is nooit duurzaam. De gemeente ‘verduurzaamt’ haar organisatie alleen als dat ook goedkoper is. Het in stand houden van eigen subsidieregelingen hoort hier niet bij.

Leges zijn een kostendekkende vergoeding voor diensten die de gemeente levert, geen inkomstenbron. De gebruiker betaalt; anderen behoren niet mee te betalen aan kosten.

Lokaal bestuur

Het rijk decentraliseert, de gemeente Leudal ook. Minder taken voor gemeente, meer koopkracht voor burger.

We stimuleren vrijheid, ontplooiing en ondernemerschap. Niet met regels en subsidies maar met het verlagen van regeldruk. Als de EU, het rijk of de provincie ergens regels of normen voor vaststelt zal Leudal geen strengere regels vaststellen.

Werkzaamheden voeren we goed en efficiënt uit. De beste organisatie (intern, met andere gemeenten of door een bedrijf) is hiervan een gevolg. Of het nu gaat om belastinginning of zout strooien.

2. Economie

2.1 Ondernemerschap

De VVD Leudal wil vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels. Geen (aparte) ventvergunning, uitritvergunning, objectvergunning of reclamevergunning. De geldigheidsduur van vergunningen wordt verlengd.

Ondernemers (waaronder agrariërs en winkeliers) bepalen zelf wanneer ze werken.

De gemeente stuurt ondernemers maximaal één aanslag per jaar waarop alle lokale lasten staan vermeld, net als bij particuliere huishoudens.

Er komt een gemeentebrede opschoning van gemeentelijke regels om overbodige, tegenstrijdige, niet nuttige en niet handhaafbare regels te schrappen.

Gedetailleerde regels, overbodige vergunningen, papierwerk en trage, niet op elkaar afgestemde procedures belemmeren en vertragen. Wat de gemeente zelf in huis heeft aan informatie of eenvoudig kan opvragen (zoals een uittreksel van de Kamer van Koophandel) hoeft niet meer aangeleverd te worden.

De gemeente verstrekt geen subsidies of prijzen om ondernemerschap te stimuleren. Ondernemers die alleen met een subsidie beginnen zijn geen ondernemer.

Om ondernemers minder lastig te vallen werkt de gemeente bij de handhaving samen met andere overheidslagen, zoals rijk en provincie. Vertrouwen in eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer kan tot uiting komen door invoering van regelluwe regio’s en beleidsvelden.

De gemeente betaalt rekeningen van leveranciers binnen dertig dagen.

Financiën

Waar het afschaffen van vergunningen of het vervangen door algemene regels niet mogelijk is moet een vergunning automatisch worden verleend als de gemeente de termijnen overschrijdt. Ook kan het zijn dat de gemeente de schade vergoedt of een boete betaalt. Zowel boetes als automatische goedkeuring zijn goede instrumenten tegen bureaucratie.

Het verlenen of verlengen van vergunningen moet (net als het heffen van leges) niet beschouwd worden als een inkomstenbron. Al is het maar omdat deze regelmatig te optimistisch begroot wordt.

De gemeente verleent hier een dienst waarvoor een reële, scherpe onkostenvergoeding gevraagd kan worden. De reële kosten van de behandeling van een aanvraag worden niet afgewenteld op andere inwoners maar ze worden ook niet kunstmatig verhoogd om de algemene middelen te vergroten.

2.2 Werk en inkomen

(Re-)integratie is er op gericht dat mensen blijvend aan het werk gaan. Systemen van gesubsidieerde arbeid en/of loonkostensubsidies moeten daarop zijn ingericht. Gemeentelijk beleid is er op gericht dat mensen zo snel mogelijk van een uitkering naar een betaalde baan gaan. De VVD Leudal wil dat mensen die bijstand of een andere uitkering krijgen, verplicht een opleiding volgen of werkzaamheden uitvoeren terwijl de gemeente hen begeleidt naar een betaalde baan.

Een eigen onderneming starten kan een manier zijn om uit een uitkering te komen. De VVD Leudal wil dit makkelijker maken. Maar het mag niet verzanden in gesubsidieerd hobbyisme.

Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft, verliest zijn of haar uitkering of wordt hierop gekort. Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden teruggevorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd. Fraude met uitkeringen wordt onder meer bestreden door verschillende bestanden met elkaar te vergelijken. De huidige privacybelemmeringen op dit terrein moeten worden opgelost.

De gemeente maakt met werkgevers afspraken over het – op basis van vrijwilligheid – aannemen van mensen die niet zelfstandig actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Hierbij worden werkgevers gestimuleerd om, waar mogelijk, taken binnen sommige functies te herschikken en op die manier passend te maken voor deze doelgroep (‘job carving’). Het geld dat de gemeente hiervoor van de landelijke overheid krijgt, wordt voor deze taak ingezet (dit is overigens wettelijk verplicht in de participatiewet, die per 1-1-2015 in gaat).

Financiën

De VVD Leudal zorgt er voor dat minder mensen een uitkering krijgen (door selectie aan de poort). Daarnaast zorgt de VVD Leudal ervoor dat er meer mensen aan het werk zijn: niet door (gesubsidieerde) banen te creëren, maar door vrijheid en verantwoordelijkheid terug te geven. Inkomensbeleid is voorbehouden aan het rijk, de gemeente doet niet aan inkomensbeleid. Armoederegelingen die dit belemmeren worden afgeschaft.

2.3 Link onderwijs/arbeidsmarkt

De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is de verantwoordelijkheid van de sectoren. Waar de gemeente een stimulerende rol kan spelen stellen we ons positief op. Subsidies of andere financiële instrumenten zijn hier echter niet aan de orde.

De VVD Leudal stimuleert onderwijs en bedrijfsleven om ook (praktijk)lessen in onderwijsinstellingen te verzorgen en meer kennis uitwisselen. De VVD is van mening dat ook leraren een betere verbinding met de beroepspraktijk moeten hebben. Zo worden leerlingen en werkenden beter toegerust op de arbeidsmarkt.

De VVD Leudal wil dat stageplaatsen afgestemd zijn op de regionale vraag naar arbeid. De vakwerkscholen (VMBO / ROC) hebben een belangrijke rol in deze afstemming. Daarnaast wil de VVD bezien of er gemeentelijke instrumenten zijn de koppeling tussen voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven verbeteren.

Lager onderwijs in elk dorp is wenselijk, onder meer voor de leefbaarheid. Kwaliteit is echter belangrijker dan (directe) nabijheid. Waar (bijvoorbeeld door ontgroening) de kwaliteit van het onderwijs niet meer gegarandeerd kan worden is sluiting en/of samenvoeging een redelijk alternatief.

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die door een lichamelijke of geestelijke stoornis redelijkerwijs niet in staat zijn zelfstandig naar school te gaan. De meest efficiënte invulling moet hier gezocht worden (bundeling vervoerbehoefte bijzondere groepen: scholieren, senioren e.d.). Een eigen bijdrage van de ouders is normaal. Passend onderwijs kan er toe leiden, dat door de juiste ondersteuning het kind in zijn/haar sociale omgeving kan blijven, waarbij toch de kwaliteit van het onderwijs geborgd wordt.

Financiën

Een goede relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven leidt tot beter opgeleide werknemers wat ten gunste komt van onze economie en ook leidt tot minder aanspraak op sociale voorzieningen. Financiële middelen die voor dit doel aanwezig zijn dienen direct aan onderwijs en arbeidsmarkt ten goede te komen en niet besteed te worden aan allerlei overlegplatforms.

2.4 Duurzaamheid

Duurzaamheid ziet niet alleen op energie, maar ook op milieu en kosten-efficiency. Mensen kunnen zelf aan de slag met energiebesparing. Dat is goed voor hun portemonnee en draagt bij aan een duurzamere gemeente.

Innovatieve en duurzame producten zoals zonnecellen of oplaadpunten voor elektrische auto’s zijn in principe vergunningsvrij. Indien er toch een vergunning noodzakelijk is, zorgt de gemeente ervoor dat dit via een eenvoudige en snelle raamvergunning geregeld kan worden.

Financiën

De VVD wil dat de gemeente haar bedrijfsvoering alleen op die plekken verduurzaamt waar dat bedrijfseconomisch rendabel is. Het zelf creëren of in stand houden van subsidieregelingen hoort daar niet bij. Klimaatbeleid op gemeentelijke schaal is net zo onzinnig en misplaatst als gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking.

2.5 Toerisme en recreatie

De gemeente moet recreatieve ondernemers die een kwaliteitsslag willen maken niet hinderen met regels over bijvoorbeeld voor- en naseizoen.

Recreatieve voorzieningen en toeristische attracties moeten goed bereikbaar zijn. De bestaande infrastructuur is leidend. Als deze ingrijpend aangepast moet worden (afslag, verkeerslichten) is een bijdrage van de ondernemer logisch.

Ondernemers kunnen hun activiteiten in het buitengebied combineren met nevenactiviteiten. Planologisch zijn zorgboerderijen en “kamperen bij de boer” geen

probleem, behoudens eventuele rechten van buren.

Een gezonde middenstand trekt toeristen aan en is van waarde voor de eigen inwoners. De gemeente stelt geen beperkingen aan openings- en sluitingstijden van winkels. Kleinschalige bedrijvigheid aan huis die niet veel lawaai of verkeer veroorzaakt is in principe vergunningvrij.

Recreatie mag altijd in de natuur en recreatieve ondernemers moeten daar kunnen uitbreiden, tenzij aantoonbare schade aan de natuur wordt toegebracht.

Financiën

De VVD Leudal vindt toeristenbelasting alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de instandhouding van het toerisme. Over de besteding ervan legt de gemeente verantwoording af.

2.6 Agrarische sector

Wonen in het buitengebied is voor veel mensen aantrekkelijk. Als de niet-agrarische woonfunctie in het buitengebied toeneemt (door schaalvergroting en daardoor vrijkomende bebouwing) mag geen belemmering vormen voor de gewone agrarische bedrijfsvoering.

Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met nevenactiviteiten op het gebied van recreatie/toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. Bestemmingsplannen moeten daarvoor de ruimte bieden.

De VVD wil het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, zonne-energie, reststoffen en vergisting van groenafval binnen de agrarische sector aantrekkelijker maken: niet door subsidies maar door belemmerende regelgeving weg te nemen.

De VVD vindt het belangrijk dat (agrarische) ondernemers ruimte krijgen om seizoensarbeiders te huisvesten. Dat is goed voor de ondernemer en voor werknemers en het beperkt overlast.

Agrarische ondernemers en landgoedeigenaren verdienen grote waardering. Zij hebben hart voor hun eigen terrein en verdienen bij het beheer van de natuur en het landschap een gelijke plaats naast instellingen als Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. De combinatie waarbij agrariërs en landgoederen tevens landschapsbeheer uitoefenen (de zogenoemde groene diensten) wordt daarom gestimuleerd. De VVD Leudal wil geen onnodige onttrekking aan land- en tuinbouwgebieden voor ‘natuurontwikkeling’.

De landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) zijn primair bedoeld voor de agrarische functie.

Financiën

Eventuele subsidies worden (zoveel mogelijk) aangewend voor generieke maatregelen, die de leefbaarheid en beleving van het landelijk gebied bevorderen. De gemeente Leudal ontwikkelt geen nieuwe subsidieregelingen.

3 Samenleving

3.1 Zorg/WMO

De VVD Leudal is voorstander van het decentraliseren van zorgtaken naar gemeenten. Niet het aanbod van zorgproducten maar de cliëntvraag naar zorg staat centraal. De gemeente is regievoerder en waar opportuun collectieve inkoper.

Als een inwoner een structurele of chronische zorgvraag heeft, wordt altijd een persoonlijk gesprek gevoerd. Daarin worden de zorgvraag en de achterliggende redenen in kaart gebracht. Bij het beantwoorden van de zorgvraag geldt het principe ‘één vrager en daarbij passende zorg’ (de zogenoemde ‘kanteling’). Vermindering van de bureaucratie, verlaging van de kosten, snellere levering en betere kwaliteit zijn daarbij het doel.

De VVD vindt dat de gemeente de regisseur is van het (ontkokerde) “nieuwe-welzijn-zorg” arrangement van morgen. Door goede (regionale) afspraken te maken met huisartsen, andere zorgverleners en eventueel andere gemeenten en te sturen op prestaties verbetert de kwaliteit van de zorg en blijven de kosten beheersbaar.

Multi Functionele Accommodaties, buurthuizen of andere algemene ruimten vervullen een belangrijke functie in het “welzijnszorg”-arrangement. Het zijn de voorzieningen waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Hierdoor is individuele zorg minder nodig. Concentratie op een locatie is efficiënt en effectief. Exploitatie van deze voorzieningen is echter geen gemeentelijke taak.

De zorgarrangementen worden in beginsel in de directe omgeving aangeboden: eerst lokaal, dan regionaal en dan pas nationaal.

Financiën

De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over gaan naar de gemeente worden door ontschotting van budget volledig aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorg taken. Er worden voor deze taken geen additionele middelen gereserveerd.

Bij de ontkokering van het zorgstelsel is de inzet van de VVD dat dit leidt tot minder uitgaven van de gemeente aan zorgbureaucratie en overhead.

3.2 Jeugd

De VVD ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin als de centrale spil in alle zorgvragen voor en rond kinderen. Vanuit dit centrum wordt de Jeugdzorg gecoördineerd. Alle betrokkenen hebben daar vanuit een eigen verantwoordelijkheid een rol: ouders, scholen, huisartsen, consultatiebureaus, kinderopvanginstellingen en andere professionals.

De VVD is voorstander van compacte zorgadviesteams op scholen. In deze teams wordt in vaste samenstelling van interne begeleiders, remedial teachers en schoolmaatschappelijk werkers eventuele problemen en risico’s vroegtijdig gesignaleerd en door actie opgevolgd. Passend onderwijs sluit hierbij aan.

De vraag van kinderen is leidend. Er is één coördinerend hulpverlener per gezin. De gemeente biedt ruimte aan professionals zodat die niet gehinderd worden door bureaucratische regels en schotten tussen sectoren. Afspraken met aanbieders worden gemaakt op basis van doelen, prestaties en resultaten. Deze afspraken worden periodiek geëvalueerd.

Veiligheid en kwaliteit staan centraal. Kinderrechten geven kinderen, ouders en hulpverleners inzicht in wat nodig is voor ieder kind om zo goed mogelijk op te kunnen groeien in een veilige omgeving. Daarbij hoort ook voorlichting over de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Financiën

De VVD wil af van het verschijnsel dat allerlei maatschappelijke en opvoedingsproblemen een onnodige medische component krijgen. Door tijdig in te grijpen en verbindingen te leggen met andere levensdomeinen (zoals school en sociaal netwerk) verbetert niet alleen de kwaliteit van het leven van het kind en een gezin, maar bespaart het de samenleving ook geld. Doel moet zijn het in de toekomst optimaal kunnen participeren in de maatschappij.

3.3 Sport

De VVD stimuleert sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samen te werken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen en de infrastructuur zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

De VVD Leudal ondersteunt het organiseren van sportevenementen om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met sport.

De VVD Leudal vindt dat sport en sportverenigingen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Als de betreffende vereniging subsidie krijgt is deze toegankelijkheid een

eis.

De VVD Leudal vindt dat de gemeente bij de inrichting van haar openbare ruimte rekening dient te houden met het inrichten van sport- en spelvoorzieningen zoals trapveldjes voor de jeugd of jeu de boules-banen voor senioren.

Financiën

Via het subsidiebeleid wordt samenwerking gestimuleerd en zo mogelijk afgedwongen. Bij eventuele subsidiering van sportevenementen wordt de economische waarde van het evenement meegewogen als indicator.

Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwillige arbeid.

De komende decennia zal het aantal jongeren in Leudal (en het aandeel van jongeren in de totale bevolking) geleidelijk afnemen. Net ook in het onderwijs en andere sectoren komen kostenstijgingen door dalende ledenaantallen niet voor rekening van de gemeente.

3.4 Cultuur

Cultuur is belangrijk voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Het versterkt de innovatiekracht, creativiteit en het out-of-the-box denken.

De VVD wil dat culturele organisaties minder subsidie ontvangen en meer vanuit een commerciële benadering hun organisaties gaan besturen. Dit kan men onder meer bewerkstelligen door beter te gaan samenwerken en een professionelere aansturing. De VVD vindt historisch besef, vooral voor de jeugd, van groot belang en is daarom voorstander van het behoud van cultureel erfgoed. Daaronder vallen ook (cultuur-) historische evenementen, zoals carnaval, maar bijvoorbeeld ook culinaire evenementen.

De VVD wil vanuit haar visie op brede talentontwikkeling dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking kunnen komen met muziek- of cultuuronderwijs, zodat kinderen of ouders zelf kunnen besluiten of zij muziek- of cultuuronderwijs wensen te volgen.

Vergunningverlening moet eenvoudiger en plaatsvinden via een zogenoemd (digitaal) evenementenloket. Tot een bepaalde omvang volstaat een meldplicht.

De VVD is voorstander van laagdrempelige veiligheidseisen bij kleinschalige evenementen.

Financiën

De VVD vindt dat de cultuursector meer op eigen benen moet komen te staan en zich voor haar financiering meer dan nu richt op bezoekers, donateurs en sponsoren. Instellingen dienen niet louter afhankelijk te zijn van overheidssubsidies. Maatschappelijk draagvlag blijkt nu juist uit vrijwillige bijdragen van sponsoren, deelnemers en bezoekers, niet uit financiering met belastinggeld.

3.5 Onderwijs

Bij de VVD krijgt iedereen de kans om te leren, ongeacht leeftijd. Daardoor creëren mensen voor zichzelf immers kansen voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.

De VVD Leudal stimuleert het multifunctionele gebruik van scholen en andere maatschappelijke instellingen. Wij accepteren geen leegstand van schoollokalen. Om die reden zijn wij groot voorstander van het brede school concept.

De VVD Leudal is voorstander van een vrije schoolkeuze van ouders voor hun kind. Deze vrije keuze houdt in principe in dat ouders zelf ook verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties die voortvloeien uit deze keuze (vervoer, kosten).

De VVD Leudal wil dat scholen zich primair concentreren op kwalitatief goed onderwijs, waarbij kennisoverdracht en sociale vaardigheden centraal staan. Hierbij moet naast aandacht voor leerlingen die wat trager zijn ook aandacht zijn voor excellente leerlingen.

De gemeente stimuleert vroeg- en voorschoolse educatie en samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair onderwijs. Door adequate signalering door professionals kunnen de ontwikkelkansen van jonge kinderen met een taal- en/of ontwikkelachterstand vergroot worden. Ouders worden hierbij betrokken.

De VVD treedt hard op tegen voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim en accepteert geen jonge schoolverlaters zonder geldige startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.

De school moet een veilige plek zijn waar kinderen zich thuis voelen. Het schoolplein is een sociale ontmoetingsplek. De VVD vindt dat scholen een nadrukkelijke taak hebben in het vroegtijdig signaleren van pesten, huiselijk geweld en andere misstanden die het welzijn van de kinderen raken.

De VVD is van mening dat scholen dienen te voldoen aan leerlingenaantallen boven de stichtingsnorm en/of opheffingsnorm. Hieronder nemen niet alleen de kosten per leerling exponentieel toe; ook kan de kwaliteit niet meer gewaarborgd worden. Laaggeletterdheid is een groot, verborgen maatschappelijk probleem. De VVD wil een daadkrachtige aanpak op lokaal niveau. Uitgangspunt daarbij is de eigen verantwoordelijkheid van de betrokkenen.

Financiën

Goed kwalitatief onderwijs voor iedereen leidt tot het vergroten van welzijn, verhoogde arbeidsparticipatie en daarmee een verminderd beroep op sociale voorzieningen.

Als een kind speciaal onderwijs volgt en daarvoor ver moet reizen, is het rechtvaardig dat de gemeente bijdraagt in de vervoerskosten. De gemeente hoeft dit vanzelfsprekend niet volledig te financieren. Deze bijdrage in de vervoerskosten geldt niet voor het bijzonder onderwijs en voor situaties waar voldoende passende alternatieven voor regulier en nabijgelegen onderwijs beschikbaar zijn.

3.6 Integratie

Integreren komt van twee kanten en betekent dat de VVD verwacht dat mensen zich aanpassen, de taal spreken en een bijdrage leveren aan de samenleving.

De VVD Leudal is principieel tegen het bewust scheiden van vrouwen en mannen of jongens en meisjes bij sport of andere activiteiten. De gemeente werkt hier op geen enkele manier aan mee.

De VVD wil een actief opsporings- en uitzettingsbeleid voor alle illegalen. De VVD accepteert niet dat de gemeente afgewezen asielzoekers of illegalen ondersteunt.

De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de immigrant. De gemeente stimuleert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal.

Er moet laagdrempelige en snel beschikbare hulp geboden worden bij discriminatie, eerwraak, etc. De VVD ondersteunt politie, justitie en andere organisaties bij de bestrijding daarvan.

De VVD hecht aan een strikte scheiding tussen kerk en staat. Religieuze organisaties worden niet financieel gesteund.

Financiën

Migranten komen uit eigen vrije keus naar Nederland en moeten dus zelf verantwoordelijkheid nemen. Kosten van inburgering mogen bijvoorbeeld niet op de

samenleving worden afgewenteld. Dit draagt ook niet bij aan het maatschappelijk draagvlak.

De VVD wil dat de gemeente geen subsidies verleent aan organisaties en activiteiten die apartheid bevorderen. Dus geen doelgroepenbeleid meer. De VVD denkt in individuen, niet in groepen.

4 Leefomgeving

4.1 Verkeer en vervoer

Dankzij de inzet van de VVD is het hoofdwegennet de afgelopen jaren sterk verbeterd. De VVD wil deze verbetering ook op de gemeentelijke wegen doorzetten/inzetten.

Als treinstations de verbindingen tussen Leudal en buurgemeenten en binnen de gemeente verbeteren en winstgevend geëxploiteerd kunnen worden zijn ze vanzelfsprekend welkom. De VVD ziet openbaar vervoer niet als vervanger voor de auto, maar als een aanvulling.

De VVD richt het wegennet zo in dat de doorstroming van verkeer optimaal is. De doorstroming wordt ook verbeterd door verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aan te laten sluiten. Schade aan wegen, fiets- en voetpaden wordt snel gerepareerd.

De VVD bevordert de verkeersveiligheid door vooral in de buurt van scholen en met medewerking van relevante partners en ouders een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes) te creëren.

De VVD wil dat fietsers prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes en op doorgaande (school)routes voldoende openbare verlichting.

Het wordt eenvoudig gemaakt voor burgers om via de website aan te geven of er verkeersborden (of bouwborden) staan in de gemeente die weg kunnen.

Financieel

De VVD is tegen ‘gratis’ openbaar vervoer. Dit is niet gratis.

4.2 Wonen

De VVD is voor een lagere OZB. Indexeren is niet nodig; prijsstijgingen en –dalingen worden immers al meegenomen in de WOZ-beschikking.

Particulier opdrachtgeverschap is prima en consumentgericht bouwen is logisch. Daar moeten voldoende vrije kavels voor zijn.

Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben.

De VVD wil dat inwoners van een gemeente makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. De regels hiervoor, vastgelegd in het bestemmingsplan, dienen actueel en digitaal beschikbaar te zijn.

De VVD Leudal wil de welstandscommissie afschaffen. Voor rijksmonumentale panden en wettelijk beschermde stads- en dorpsgezichten geldt een strengere toets.

Bouwlocaties kunnen niet eenzijdig bestaan uit sociale huurwoningen. De VVD wil ook starterswoningen in de koopsector. De op voorhand vastgestelde budgetten bij nieuw- of verbouw dienen niet te worden overschreden.

Er is behoefte aan zorg in en nabij de woning. De VVD wil planologisch ruimte geven aan nieuwe concepten en initiatieven ook bij bestaande woningen, zoals kangoeroewoningen, inclusief kadastraal splitsen. In woonwijken is ook plaats voor kwetsbare groepen. VVD Leudal Verkiezingsprogramma 2014 -2018 14

De VVD is een voorstander van huisvesting op maat. Te denken valt aan nieuwe woonvormen voor ouderen, tijdelijke bouw (modulair) of huur van leegstaande gebouwen voor een tijdelijke behoefte aan huisvesting. De marktvraag is hierbij leidend.

De VVD geeft de voorkeur aan het opknappen van oude bedrijfsterreinen boven het aanleggen van nieuwe bedrijfsterreinen.

Financiën

Sociale woningbouw mag niet leiden tot een tekort op de grondexploitatie. De VVD ziet toe op realistische, transparante grondexploitatie.

4.3 Afvalstoffen en –reiniging

De VVD Leudal vindt een schone wijk belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt en het welzijn van onze inwoners. De VVD wil naar laagdrempelige afvalbrengsystemen.

De VVD is van mening dat inwoners zelf een belangrijke bijdrage moeten leveren in het onderhouden en schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente doet hetzelfde voor de openbare ruimte.

De VVD wil verrommeling van de wijken voorkomen. Hondenpoep, zwerfvuil, vervuiling rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.

De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. Als dit voordelen biedt kan de uitvoering door bedrijven gebeuren.

Financiën

De VVD is voor stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en het schoonhouden van de eigen wijk en buurt. Als dit op een goede manier gebeurt, leidt dit tot verlaging van de afvalstoffenheffing.

De VVD is voor efficiënte inzameling en verwerking van afval, waarbij intergemeentelijke samenwerking in veel gevallen zal leiden tot financiële en bedrijfsmatige voordelen.

5 Lokaal bestuur

5.1 Veiligheid

Politie en brandweer moeten 24 uur per dag beschikbaar zijn. Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel) worden gebruikt om geweld of

overlast tegen te gaan.

De gemeente zorgt dat er een eind komt aan de rotzooi en de problemen die hangjongeren veroorzaken. Het strak volgen van veelplegers door politie en hun veiligheidspartners kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht en helmcamera’s.

De mogelijkheden van de wet BIBOB worden actief toegepast.

Er is gekozen voor een nationale politie. Ook nu moet de burgemeester met zijn openbare orde-verantwoordelijkheid voldoende invloed houden op lokale keuzes bij het aanpakken van onveiligheid. Zo kunnen overlastgevers voor een bepaalde periode op een ‘zwarte lijst’ geplaatst worden (waardoor zij één of meerdere horecagelegenheden of een gebied niet meer in mogen).

Eigen verantwoordelijkheid betekent dat de gemeente openstaat voor initiatieven als buurtpreventie of sociaal alarm. “112, daar vang je boeven mee”. Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en staat of valt bij de bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is dus dat de meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst.

De VVD wil een zichtbare en aanwezige politie met wijkagenten die de buurt als hun broekzak kennen.

Aangifte doen kan ook via internet of via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt.

Onze brandweer is sterk afhankelijk van vrijwilligers; zij zijn onmisbaar bij het bestrijden van branden en bij andere hulpverlening. Vrijwilligersmanagement en overleg met werkgevers van deze brandweervrijwilligers moeten een hoge prioriteit krijgen.

De lokale brandweer en ambulances moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. In ieder geval worden de wettelijke aanrijdtijden gehaald. Daarbij maakt het niet uit van welke gemeente de diensten komen; daartoe worden indien nodig ook scherpe(re) afspraken met de buurgemeenten gemaakt.

Ten aanzien van losse tegels en andere gevaarlijke situaties in de openbare ruimte moet het eenvoudig worden hier (digitaal) melding van te maken. De gemeente zorgt voor een spoedige opvolging / reparatie.

Financiën

Ook in tijden van bezuinigingen wil de VVD niet korten op veiligheid. De VVD wil dat schade van bijvoorbeeld vandalisme en de kosten van handhaving zo veel als mogelijk worden verhaald op diegenen die dit veroorzaken (en/of hun ouders).

5.2 Gemeentelijke lasten

Strikte scheiding tussen gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven. Incidentele meevallers worden bij voorkeur teruggegeven aan de burgers (of gebruikt om schulden af te lossen of toegevoegd aan reserves).

Duidelijkheid voor onze inwoners waar het belastinggeld aan wordt besteed. Transparantie betekent ook dat er bij noodzakelijke bezuinigingen voor de VVD geen enkele uitgavenpost van de gemeente onbespreekbaar is.

De VVD wil taken uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee financieel of kwalitatief voordeel wordt behaald. Dit geldt zeker voor uitvoerende werkzaamheden als groenonderhoud en beleidsneutrale werkzaamheden zoals bouwplantoetsing en milieuregelgeving.

De kosten voor leges en vergunningen dienen nauw aan te sluiten bij de feitelijk door de gemeente te maken kosten. De reële kosten behoren immers voor rekening van de aanvrager te komen en niet voor de gemeente. De gemeente is zich hierbij bewust van haar monopoliepositie: tarieven van leges en vergunningen zijn geen bron van inkomsten maar een onkostenvergoeding.

5.3 Algemeen bestuur

De VVD wil een kleine, krachtige gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is er voor zijn inwoners, en niet andersom.

De afgelopen en komende jaren heeft de landelijke overheid veel taken aan de gemeente gegeven. Dat is een goede ontwikkeling. De gemeente staat immers dicht bij de mensen en kan dus goed zien waar behoefte aan is. De gemeente is het eerste loket voor de burgers.

Als de gemeente een taak overgedragen krijgt wil de VVD dat deze goed wordt uitgevoerd, voor het geld dat de gemeente daarvoor van het rijk krijgt. Het kan soms zelf goedkoper, omdat de gemeente taken kleinschaliger en minder bureaucratisch kan organiseren.

De VVD is voor minder regels (deregulering). Nieuwe regels en taken ontstaan vaak ‘zo maar’: men kijkt verwachtingsvol naar de gemeente of de gemeente neemt initiatief. De gemeente is er echter niet ’voor alles’ wat mensen bezig houdt. Optreden door de gemeente (met de bijbehorende kosten) is niet altijd de beste oplossing. Deze reflex willen we voorkomen door een continue focus op onze kerntaken en door kritisch te bekijken of er bij vragen of incidenten, hoe ernstig ook, wel een taak voor de gemeente is weggelegd.

Overbodige regels ontstaan ook doordat een regel het eeuwige leven lijkt te hebben, als deze eenmaal is ingevoerd. De VVD wil dat tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is. Waar dat niet opportuun is, moet regelgeving na tien jaar (net als bestemmingsplannen) kritisch tegen het licht worden gehouden.

De VVD staat voor een dienstbare gemeente. Een digitaal loket dat 24 uur per dag open is, is voor de VVD Leudal vanzelfsprekend. De diensten en producten die de gemeente aanbiedt hebben een scherpe prijs/kwaliteit-verhouding. Dit monitoren we door periodiek te kijken welke kosten andere gemeenten in rekening brengen voor vergelijkbare diensten.